งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสำรวจกันเขต เป็นการสำรวจเพื่อกำหนดตำแหน่งทางราบ เพื่อใช้กำหนดแนวเขตของรายละเอียดงานที่ใช้ประโยชน์ทางด้านการชลประทาน สำหรับใช้ประกอบการจัดซื้อที่ดินของโครงการชลประทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสำรวจกันเขต เป็นการสำรวจเพื่อกำหนดตำแหน่งทางราบ เพื่อใช้กำหนดแนวเขตของรายละเอียดงานที่ใช้ประโยชน์ทางด้านการชลประทาน สำหรับใช้ประกอบการจัดซื้อที่ดินของโครงการชลประทาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสำรวจกันเขต เป็นการสำรวจเพื่อกำหนดตำแหน่งทางราบ เพื่อใช้กำหนดแนวเขตของรายละเอียดงานที่ใช้ประโยชน์ทางด้านการชลประทาน สำหรับใช้ประกอบการจัดซื้อที่ดินของโครงการชลประทาน สำหรับใช้ในการระวังแนวเขตกันการบุกรุก

2 การสำรวจทำแผนที่กันเขตชลประทาน
แบ่งตามลักษณะงานดังนี้ 1.1 การสำรวจแผนที่บริเวณอ่างเก็บน้ำ มาตราส่วน 1: 4,000 ปักเขตทุก 100 เมตรและทุกมุมหัก 1.2 การสำรวจแผนที่หัวงานหรือผังบริเวณอาคารมาตราส่วน 1:1,000 หรือ 1:500 ปักเขตทุก 50 เมตร 1.3 การสำรวจแนวคลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ คันกั้นน้ำ และถนน มาตราส่วน 1:4,000 ปักเขตทุก 200 เมตร หรือ 50 เมตรในเขตชุมชน

3 การสำรวจกันเขตชลประทาน
โดยใช้เครื่องมือสำรวจทั่วไป เช่น การสำรวจด้วยโซ่ (Chain Surveying) การสำรวจด้วยกล้อง Theodolite และเทปวัดระยะ การสำรวจด้วยกล้อง Total Station และวิธีการสำรวจแบบจลน์ในทันที (Real Time Kinematic, RTK)

4 วัตถุประสงค์ในการทำแผนที่กันเขตโดยใช้กล้อง Total Station
เพื่อเป็นการสำรวจที่ทันสมัยโดยสัมพันธ์กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้มีการพัฒนามาสำหรับเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลจากกล้อง Total Station มาถ่ายทอดเป็นแผนที่ Digital File แล้วนำมาจัดเก็บแยกแฟ้มส์แต่ละภาคส่วน เพื่อสะดวกแก่การใช้งาน

5 การสำรวจทำแผนที่กันเขตโดยใช้กล้อง Total Station
เครื่องวัดระยะ Electronic Distance Meter (EDM) และกล้องวัดมุม Theodolite โดยใช้แกนกล้องโทรทัศน์ (Telescope) ร่วมกัน

6 แผนที่ดิจิทัล (Digital Map) คือแผนที่ประเภทหนึ่งซึ่งมีรูปแบบข้อมูล
แผนที่อยู่ในรูปรหัสตัวเลข (Digital Form) โดยสามารถ จัดเก็บ รวบรวม บันทึก เปลี่ยนแปลง ประมวลผล นำเสนอและวิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้ในลักษณะจุด (Point) เส้น (Line) รูปหลายเหลี่ยม (Polygon) และจุดภาพ (Pixel) แสดงผลบนจอภาพด้วยภาพสองมิติและโมเดลสามมิติ ย่อขยายได้ไม่จำกัดมาตราส่วน ความถูกต้องขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ทำการสำรวจ

7 การสำรวจทำแผนที่กันเขตโดยใช้กล้อง Total Station เพื่อทำแผนที่ดิจิทัล ประเภทงานและมาตราส่วนต่างๆ
เพื่อให้สามารถใช้กล้อง Total Station ปฏิบัติงานสำรวจทดแทนอุปกรณ์ประกอบหรือเครื่องมือสำรวจอื่นๆ ซึ่งการเลือกใช้เครื่องมือกล้อง Total Station ต้องคำนึงถึง สภาพภูมิประเทศ ประเภทของงานสำรวจจะทำให้การปฏิบัติงานสำรวจและผลิตแผนที่ระบบดิจิตอลมีความความถูกต้อง รวดเร็วยิ่งขึ้น สำหรับรายละเอียดการปฏิบัติงานโดยการใช้กล้องTotal Station ขอให้ศึกษาถึงคุณลักษณะการใช้งานของกล้องในแต่ละยี่ห้อ หรือแต่ละรุ่นซี่งมีการใช้งานที่แตกต่างกัน

8 คุณลักษณะของกล้อง Total Station

9 ลักษณะการทำงานของกล้อง Total Station


ดาวน์โหลด ppt การสำรวจกันเขต เป็นการสำรวจเพื่อกำหนดตำแหน่งทางราบ เพื่อใช้กำหนดแนวเขตของรายละเอียดงานที่ใช้ประโยชน์ทางด้านการชลประทาน สำหรับใช้ประกอบการจัดซื้อที่ดินของโครงการชลประทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google