งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ ชลประทาน ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๖ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ ชลประทาน ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๖ งบดำเนินงาน จำนวน ๑ โครงการงบประมาณ ๓,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ ชลประทาน ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๖ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ ชลประทาน ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๖ งบดำเนินงาน จำนวน ๑ โครงการงบประมาณ ๓,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ ชลประทาน ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๖ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ ชลประทาน ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๖ งบดำเนินงาน จำนวน ๑ โครงการงบประมาณ ๓, ๐๑๐, ๐๐๐ บาท งบลงทุน จำนวน ๖ โครงการงบประมาณ ๕๘, ๒๑๒, ๗๖๐ บาท รวมโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน ๗ โครงการงบประมาณรวม ๖๑, ๒๒๒, ๗๖๐ บาท

2 งบดำเนินงาน โครงการงบประมาณผู้รับผิดชอบ - โครงการความร่วมมือทางวิชาการ การ ศึกษาวิจัย เพื่อติดตามการใช้ประโยชน์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ด้วยภาพถ่าย ดาวเทียม HJ 1A/1B ๓, ๐๑๐, ๐๐๐ผชช. ผภ.

3 งบลงทุน โครงการงบประมาณ ผู้รับผิดชอ บ ๑. โครงการปรับแก้โครงข่ายหมุดหลักฐาน กรมชลประทาน พื้นที่ ๒๕ ลุ่มน้ำ ทั่วประเทศ ( ต่อเนื่องปี ๒๕๕๕ ) ๒. โครงการการศึกษาประยุกต์ใช้ระบบ ดาวเทียม จีพีเอส หาค่าความสูงออร์โธ เมตริก ( ปรับแผนจากปี ๒๕๕๔ ) ๓. โครงการติดตั้งโครงข่ายตรวจวัด แผ่นดินไหวบริเวณเขื่อนแม่สรวย จังหวัด เชียงราย เขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์และเขื่อนคลอง ลำรูใหญ่ จังหวัดพังงา ( ต่อเนื่องปี ๒๕๕๕ ) ๑๒, ๐๒๑, ๘๐ ๐ ๑, ๖๒๐, ๐๐๐ ๑๖, ๙๐๐, ๐๐๐ ผวศ. รธ. ผวธ.

4 งบลงทุน โครงการงบประมาณ ผู้รับผิดช อบ ๔. โครงการการพัฒนาวิธีการสำรวจ โดยวิธี RTK GPS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน ๕. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเจาะ สำรวจปฐพีกลศาสตร์เพื่อสนับสนุนการ จัดหาแหล่งน้ำและการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๖. โครงการตรวจสภาพเขื่อนดินถม โดยวิธี ธรณีฟิสิกส์ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ. พัฒนา นิคม จ. ลพบุรี เขื่อนประแสร์ อ. วังจันทร์ จ. ระยอง ๘, ๒๔๓, ๑๖๐ ๑๒, ๑๓๐, ๐๐ ๐ ๗, ๒๙๗, ๘๐ ๐ ผวศ. รธ. ผปธ. ผธว.


ดาวน์โหลด ppt เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ ชลประทาน ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๖ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ ชลประทาน ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๖ งบดำเนินงาน จำนวน ๑ โครงการงบประมาณ ๓,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google