งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

: Policy Deployment Concept

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ": Policy Deployment Concept"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 : Policy Deployment Concept
BSC Balanced Scorecard : Policy Deployment Concept

2 Do the right things right
BSC Concept : BSC objectives Do things right Do the right things Do the right things right

3 Non-Financial Lag Indicators Lead Indicators
BSC Concept : Financial Measures Non-Financial Lag Indicators Lead Indicators

4 BSC : Cause - Effect Diagram
And Realize the Vision Financial Results To Drive Financial Success... Customer Benefits Needed to Deliver Unique Sets of Benefits to Customers... Internal Capabilities To Build the Strategic Capabilities.. Knowledge, Skills, Systems, and Tools Equip our People...

5 Strategy : Kaplan & Norton
Mission : Why we exist Values : What’s important to us Vision : What we want to be Strategy Objective : Our game plan Strategy Map : Translate the strategy Balanced Scorecard : Measure and Focus Target and Initiatives : What we need to do Personal Objectives : What I need to do Strategic Outcomes : Satisfied shareholder Delight customer Efficient & Effective Process Motivated & Prepared workforce

6 มิติด้านกระบวนการภายใน
Strategy : Kaplan & Norton มิติด้านการเงิน เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ องค์กรควรมีผลการดำเนินงานอย่างไรในสายตาผู้ถือหุ้น มิติด้านลูกค้า วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ มิติด้านกระบวนการภายใน เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ องค์กรควรจะตอบสนองลูกค้าอย่างไร เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ กระบวนการบริหารอะไรที่เป็นเลิศ มิติด้านการเรียนรู้และเติบโต เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ ทำอย่างไรองค์กรจึงจะมีความสามารถที่จะเปลี่ยน & พัฒนาเพื่อความยั่งยืน

7 Strategy Map : Kaplan & Norton
Long-Term Shareholder Value Financial Productivity Revenue Growth Customer Product/Service Attributes Relationship Image Internal Process Manage Operations Manage Customers Manage Innovation Manage Regulatory/Social Learning/Growth Human Capital Information Capital Organization Capital

8 Strategy Map : TQA/PMQA
Long-Term Stakeholder Value Financial ผลลัพธ์ขององค์กร Customer ผลลัพธ์ด้านสินค้าและบริการ / ลูกค้าและตลาด Internal Process 3.การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 6.การจัดการกระบวนการ Learning/Growth 5.การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์และ การจัดการความรู้ 1.การนำองค์กร 2.การวางแผนเชิงกลยุทธ์

9 Strategic Theme: Operating Efficiency
Map & Card : BSC Concept Strategy Map Strategy Card Strategic Theme: Operating Efficiency Objectives: What the strategy is trying to achieve Measures: How success or failure (performance) against objectives is monitored Targets: The level of performance or rate of improvement needed Initiatives: Key action programs required to achieve targets Profits and RONA Financial Grow Revenues Fewer planes Attract & Retain More Customers Customer On-time Service Lowest prices Objectives Fast ground turnaround Measures Targets Initiatives Internal Fast ground turnaround On Ground Time On-Time Departure 30 Minutes 90% Cycle time optimization Learning Ground crew alignment

10 Map & Card : BSC Concept Strategy Map Balanced Scorecard Action Plan
Objectives Measure Target Initiatives Budget Financial Perspective Customer Perspective Internal Perspective Learning & Growth Perspective

11 Map & Card : BSC Concept Strategy “Leadership” Tactics “Management”
Longer Term (3-5 year) View Shorter Term (Annual) View Mission Vision Strategy and Map Objectives Measures Targets Initiatives Milestones Accountable Resource Alloc. F1 Grow high-margin service % revenue from high-margin services ‘04 xx% ‘05 xx% ‘06 xx% Financial F2 Provide personalized care Customer satisfaction survey rating Develop organization- wide survey Survey drafted by 6/04 Mkg. Team $ xxxx ‘04 xx% ‘05 xx% ‘06 xx% C1 Customer To provide top-notch healthcare to our community Be the community hospital of choice Keep patients informed Service level spot check rating Electronic notes project Complete by 2004 All patients logged in Dept. Chairs $ xxxx P1 ‘04 xx% ‘05 xx% ‘06 xx% P2 Internal Provide technology & resources % new technology used by staff ‘04 xx% ‘05 xx% ‘06 xx% Learning assessment project Deadline met HR Committee $ xxxx Learning L4 Strategy “Leadership” Tactics “Management”

12 Vision / Mission / Values
Strategy Map PMQA Vision / Mission / Values เป้าหมายระยะ 4 ปี 7.1 ผลลัพธ์ด้าน ประสิทธิผล Results 7.2 ผลลัพธ์ด้าน คุณภาพ 7.3 ผลลัพธ์ด้าน ประสิทธิภาพ 7.4 ผลลัพธ์ด้าน พัฒนาองค์กร System 3.2 ความสัมพันธ์ กับลูกค้า 4.2 สารสนเทศและ องค์ความรู้ 6.1 กระบวนการ สร้างคุณค่า 6.2 กระบวนการ สนับสนุน 1.2 ความรับผิดชอบ ต่อสังคม 5.1 ระบบงาน 5.2 การเรียนรู้และ แรงจูงใจ 5.3 ความผาสุกและ ความพึงพอใจ Driver 3.1 ความรู้เกี่ยวกับ ลูกค้าและตลาด 4.1 การวัดและ วิเคราะห์ 1.1 การนำองค์กร 2.1 การจัดทำ กลยุทธ์ 2. 2 การนำกลยุทธ์ ไปปฏิบัติ

13 5 Workshop

14 วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์
Card : BSC Concept Learning Perspective Process Perspective Financial Perspective Objectives Measures Customer Perspective Initiatives Strategy: Our Approach To Accomplishing Our Mission วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ หน่วยชี้วัด ประเด็นกลยุทธ์ 1 2 3

15 วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์
ตาราง 5 : คาดการณ์อนาคต 1 Objectives 2 Measures 3 Initiatives ระดับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ หน่วยชี้วัด เจ้าของงาน ระยะสั้น ปีที่ 1 ระยะกลาง ปีที่ 2 ระยะยาว ปีที่ 3 - 4 ปัจจุบัน KPI

16 ตาราง 6 : Objectives Deployment (กลุ่ม/ฝ่าย แผนก/งาน)
ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน (กลุ่ม/ฝ่าย แผนก/งาน) วัตถุประสงค์ ตัววัด ประเด็นกลยุทธ์ 1 C1 วัตถุประสงค์ ตัววัด ประเด็นกลยุทธ์ 2 1 C1 ระดับบุคคล 3 2 4 วัตถุประสงค์ ตัววัด ประเด็นกลยุทธ์ 3 5 1 C1 4 6 2 5 7 3 6 4 7 5 6 7

17 ตาราง 6 : Objectives Deployment
ระดับ กลุ่ม/ฝ่าย ระดับ/งาน ระดับ บุคคล วัตถุประสงค์ หน่วยชี้วัด ประเด็น กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ หน่วยชี้วัด ประเด็น กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ หน่วยชี้วัด ประเด็น กลยุทธ์

18 6 Workshop

19 การจำแนกประเภท แผนงานโครงการ
B A B A การปรับปรุง B A A โครงการ กลยุทธ์ B โครงการ ปรับปรุง B C โครงการ รักษาสภาพ C เวลา

20 มุมมอง / วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ / แผนงาน
Program - Project form มุมมอง / วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ / แผนงาน โครงการ / โครงการย่อย ตัววัด / เป้าหมาย กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ การประเมินผล

21 Program - Project form


ดาวน์โหลด ppt : Policy Deployment Concept

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google