งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยวิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน โดยใช้มาตรวัดและเครื่องทดสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยวิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน โดยใช้มาตรวัดและเครื่องทดสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยวิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน โดยใช้มาตรวัดและเครื่องทดสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 กันยายน 2553

2 สรุปสาระสำคัญ ให้ยกเลิกความในข้อ 13 แห่งระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยวิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน โดยใช้มาตรวัดและเครื่องทดสอบ พ.ศ ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ และให้ใช้ความนี้แทน " ข้อ 13 วิธีการใช้มาตรวัด เครื่องทดสอบ และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการอนุญาตจากกรมสรรพสามิตแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้ 13.1 ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมผนึกตรากรมสรรพสามิตที่มาตรวัดและที่แผงควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ

3 สรุปสาระสำคัญ 13.2 กรณีมาตรวัดน้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่มีการรับ-จ่าย ทางท่อ และทางเรือให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม และบริษัทผู้แทนผู้ประกอบอุตสาหกรรมตามข้อ 8 ทดสอบหาค่าความคลาดเคลื่อนของมาตรวัด (Meter Factor) ทุก ๆ 4 เดือน ในกรณี ข้อ 9.2 ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมทำการทดสอบค่าความคลาดเคลื่อนของระบบมาตรวัด ประกอบด้วย Pressure Transmitter, Temperature Transmitter, Flow Computer, Density meter และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่อยู่ในระบบมาตรวัดทุก ๆ 4 เดือน

4 สรุปสาระสำคัญ ในกรณี ข้อ 9.2 ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมทำการทดสอบค่าความคลาดเคลื่อนของระบบมาตรวัด ประกอบด้วย Pressure Transmitter, Temperature Transmitter, Flow Computer, Density meter และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่อยู่ในระบบมาตรวัดทุก ๆ 4 เดือน 13.3 กรณีมาตรวัดน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่มีการจ่ายทางรถยนต์ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม และบริษัทผู้แทนผู้ประกอบอุตสาหกรรม ตามข้อ 8 ทดสอบหาค่าความคลาดเคลื่อนของมาตรวัด (Meter Factor) ทุก ๆ 6 เดือน

5 สรุปสาระสำคัญ 13.4 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต ผู้ควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ซ่อมแซมหรือปรับแต่งมาตรวัด เครื่องทดสอบและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำลายผนึกตรากรมสรรพสามิตออกและเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้แจ้งกรมสรรพสามิตเพื่อทำการตรวจสอบมาตรวัด เครื่องทดสอบ และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ตามวิธีการข้อ 9 โดยคณะกรรมการตามข้อ 7 และข้อ 8 โดยอนุโลม 13.5 ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมรายงานผลการทดสอบมาตรวัดตามข้อ 13.2 และข้อ ให้กรมสรรพสามิตทราบทุกครั้ง และหากปรากฏว่าจากผลการทดสอบไม่ได้ผลตามข้อ 9.1 และหรือข้อ 9.2 ให้ระงับการใช้มาตรวัดแล้วรายงานให้กรมสรรพสามิตทราบโดยด่วน

6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยวิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน โดยใช้มาตรวัดและเครื่องทดสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google