งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบคณะกรรมการพลังงาน ปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการ จัดการและวิธีการในการส่งคืนกาก กัมมันตรังสี พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบคณะกรรมการพลังงาน ปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการ จัดการและวิธีการในการส่งคืนกาก กัมมันตรังสี พ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบคณะกรรมการพลังงาน ปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการ จัดการและวิธีการในการส่งคืนกาก กัมมันตรังสี พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 มีนาคม 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด 30 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  - ผู้ยื่นคําขออนุญาตวัสดุพลอยได้ ประเภทที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ต้องเสนอ วิธีการจัดการกากกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้น จากการใช้วัสดุพลอยได้นั้น ๆ - ผู้ยื่นคําขออนุญาตวัสดุพลอยได้ ประเภทที่ 1 ต้องเสนอวิธีการในการ ส่งคืนกากกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นจากการ ใช้วัสดุพลอยได้ - หลักเกณฑ์ในการจัดการกาก กัมมันตรังสีให้เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการกาก กัมมันตรังสี พ. ศ. 2546 และประกาศ คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง ข้อกําหนดและมาตรการออกตาม กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ และ วิธีการจัดการกากกัมมันตรังสี พ. ศ. 2546

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบคณะกรรมการพลังงาน ปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการ จัดการและวิธีการในการส่งคืนกาก กัมมันตรังสี พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google