งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิตแก้วและกระจก พ.ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มิถุนายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิตแก้วและกระจก พ.ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มิถุนายน 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิตแก้วและกระจก พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มิถุนายน 2555

2 สรุปสาระสำคัญ “โรงงานผลิตแก้วและกระจก” หมายความว่า โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตแก้ว เส้นใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์แก้ว “อากาศที่ระบายออกจากโรงงาน” หมายความว่า อากาศที่ระบายออกจากปล่องระบายอากาศของโรงงานไม่ว่าจะผ่านระบบบําบัดหรือไม่ก็ตาม “ระบบปิด” หมายความว่า ระบบการเผาไหม้เชื้อเพลิงและหรือวัตถุดิบที่มีการออกแบบ เพื่อควบคุมปริมาณอากาศและสภาวะแวดล้อมในการเผาไหม้ “ระบบเปิด” หมายความว่า ระบบการเผาไหม้เชื้อเพลิงและหรือวัตถุดิบทีไม่มีการออกแบบ เพื่อควบคุมปริมาณอากาศและสภาวะแวดล้อมในการเผาไหม้

3 สรุปสาระสำคัญ 1. กำหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิตแก้วและกระจกเป็นการเฉพาะ ดังนี้

4 สรุปสาระสำคัญ 2. การรายงานผลตรวจวัดปริมาณสารเจือปนแต่ละชนิด ให้รายงานผล ดังต่อไปนี้ (1) ระบบปิดให้คํานวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส สภาวะแห้ง (Dry Basis) และปริมาณอากาศส่วนเกินในการเผาไหม้ (Excess Air) ร้อยละ 50 หรือปริมาณออกซิเจนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานร้อยละ 7 (2) ระบบเปิดให้คํานวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส สภาวะแห้ง (Dry Basis) และปริมาณออกซิเจนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ณ สภาวะจริงขณะตรวจวัด

5 สรุปสาระสำคัญ 3. การตรวจวัดปริมาณสารเจือปนแต่ละชนิดให้ใช้วิธีการตรวจวัดตามประกาศนี้ 4. ให้โรงงานที่ประกอบกิจการก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศนี้มีกําหนด 1 ปีนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ควบคุมคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิตแก้วและกระจก ต้องมีปริมาณสารเจือปนแต่ละชนิด ไม่เกินค่าที่กําหนดไว้ตามประกาศนี้

7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิตแก้วและกระจก พ.ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มิถุนายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google