งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ข้อกำหนดคณะกรรมการส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติว่า ด้วยการกำหนดบุคคลหรือกลุ่ม บุคคลเป้าหมายเป็นผู้รับบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ข้อกำหนดคณะกรรมการส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติว่า ด้วยการกำหนดบุคคลหรือกลุ่ม บุคคลเป้าหมายเป็นผู้รับบริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ข้อกำหนดคณะกรรมการส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติว่า ด้วยการกำหนดบุคคลหรือกลุ่ม บุคคลเป้าหมายเป็นผู้รับบริการ สวัสดิการสังคม พ. ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 พฤศจิกายน 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ข้อกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  “ ผู้รับบริการสวัสดิการสังคม ” หมายความว่า บุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งอยู่ในสภาวะยากลำบาก หรือที่จำต้องได้รับความช่วยเหลือ  “ องค์การสวัสดิการสังคม ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัด สวัสดิการสังคมองค์กรสาธารณประโยชน์ และ องค์กรสวัสดิการชุมชน

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป้าหมายที่เข้าข่ายสมควร ได้รับบริการสวัสดิการสังคมจากองค์การ สวัสดิการสังคมตามข้อกำหนดนี้ ประกอบด้วย กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้หญิง ครอบครัวและผู้ ถูกละเมิดทางเพศ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มชุมชนเมือง คนจนเมืองคนเร่ร่อน กลุ่ม แรงงานข้ามชาติและแรงงานต่างด้าว กลุ่ม แรงงานนอกระบบ กลุ่มคนจากจังหวัดชายแดน ภาคใต้ กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์และผู้ ได้รับผลกระทบ กลุ่มคนที่มีปัญหาสถานะบุคคล และกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มคนไทยในต่างประเทศ กลุ่มผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม และกลุ่มบุคคล ที่มีความหลากหลายทางเพศ

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ  ให้องค์การสวัสดิการสังคม ศึกษา วิเคราะห์ พิจารณาให้การช่วยเหลือแก่บุคคลหรือกลุ่ม บุคคลเป้าหมายผู้รับบริการสวัสดิการสังคม และ อาจได้รับการส่งเสริมสนับสนุนในการจัด สวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการ จัดสวัสดิการสังคม พ. ศ. 2546 และที่แก้ไข เพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2550

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  เป็นข้อมูลแจ้งเพื่อทราบ

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ข้อกำหนดคณะกรรมการส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติว่า ด้วยการกำหนดบุคคลหรือกลุ่ม บุคคลเป้าหมายเป็นผู้รับบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google