งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 435/2540 เรื่อง กำหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมที่อนุญาตให้ระบายน้ำทิ้งให้มีค่ามาตรฐานแตกต่างจากค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งที่กำหนดไว้ในประกาศกรมเจ้าท่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 435/2540 เรื่อง กำหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมที่อนุญาตให้ระบายน้ำทิ้งให้มีค่ามาตรฐานแตกต่างจากค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งที่กำหนดไว้ในประกาศกรมเจ้าท่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 435/2540 เรื่อง กำหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมที่อนุญาตให้ระบายน้ำทิ้งให้มีค่ามาตรฐานแตกต่างจากค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งที่กำหนดไว้ในประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 กันยายน 2540

2 สรุปสาระสำคัญ 1. ให้โรงงานอุตสาหกรรม จำพวก 2 และ 3 ดังต่อไปนี้ระบายน้ำทิ้งที่มีค่า BOD ไม่เกิน 60 mg/l โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ ซึ่งมิใช่สัตว์เลี้ยง ประเภทการฆ่า ตามลำดับที่ 4.1 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืช หรือหัวพืช การทำแป้ง ตามลำดับที่ 9.2 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามลำดับที่ 10 ดังนี้ (1) การทำขนมปัง หรือขนมเค็ก

3 สรุปสาระสำคัญ (2) การทำขนมปังกรอบ หรือขนมอบแห้ง
(3) การทำผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง เป็นเส้น เม็ด หรือชั้น โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามลำดับที่ 15 ดังนี้ (1) การทำอาหารผสม หรืออาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์ (2)การป่นหรือบด พืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว์ กระดูก ขนสัตว์เป็นอาหารสัตว์ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย หรือเส้นใยซึ่งมิใช่ใยหิน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามลำดับที่ 22 ดังนี้ (1) การหมัก คาร์นอไนซ์ สาง หวี รีด ปั่น อบ ควบบิดเกลียว กรอ ฟอก หรือย้อมสีเส้นใย (2)การทอหรือการเตรียมเส้นด้ายยีนสำหรับทอ

4 สรุปสาระสำคัญ (3)การฟอก ย้อมสี หรือแต่งสำเร็จด้ายหรือสิ่งทอ
(4)การพิมพ์สิ่งทอ โรงงานหมัก ชำแหละ อบ ป่นหรือบด ฟอก ขัดและแต่ง อัดให้เป็นลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์ ตามลำดับที่ 29 โรงงานผลิตเยื่อหรือกระดาษอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามลำดับที่ 38 ดังนี้ (1)การทำเยื่อจากไม้ หรือวัสดุอื่น (3) การทำกระดาษหรือกระดาษที่ใช้ในการก่อสร้างชนิดที่ทำจากเส้นใยหรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยา ตามลำดับที่ 46 โรงงานห้องเย็น ตามลำดับที่ 92

5 สรุปสาระสำคัญ 2. ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2539) เรื่องกำหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม มีผลใช้บังคับโรงงานจำพวก 2 และ 3 ให้ระบายน้ำทิ้งที่มีค่า TKN ไม่เกิน 100 mg/l เว้นโรงงานอุตสาหกรรมตามข้อ 3 3. ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2539) เรื่องกำหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม มีผลใช้บังคับโรงงานจำพวก 2 และ 3 ดังต่อไปนี้ ระบายน้ำที่มีค่า TKN ไม่เกิน 200 mg/l

6 สรุปสาระสำคัญ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุง หรือเครื่องประกอบอาหารประเภทเครื่องปรุงกลิ่น รส หรือสีของอาหาร ตามลำดับที่ 13(2) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ ประเภทการทำอาหารผสม หรืออาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์ ตามลำดับที่ 15(1) 4. โรงงานอุตสาหกรรมจำพวกที่ 2 และ 3 ดังต่อไปนี้ให้ระบายน้ำทิ้งที่มีค่า COD ไม่เกิน 400 mg/l

7 สรุปสาระสำคัญ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ ประเภทการทำอาหารผสม หรืออาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์ 15(1) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย หรือเส้นใยซึ่งมิใช่ใยหิน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามลำดับที่ 22 โรงงานหมัก ชำแหละ อบ ป่นหรือบด ฟอก ขัดและแต่ง อัดให้เป็นลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์ ตามลำดับที่ 29 โรงงานผลิตเยื่อหรือกระดาษอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามลำดับที่ 38 ดังนี้ (1)การทำเยื่อจากไม้ หรือวัสดุอื่น (2) การทำกระดาษหรือกระดาษที่ใช้ในการก่อสร้างชนิดที่ทำจากเส้นใยหรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์

8 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ควบคุมการระบายน้ำทิ้งให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 435/2540 เรื่อง กำหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมที่อนุญาตให้ระบายน้ำทิ้งให้มีค่ามาตรฐานแตกต่างจากค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งที่กำหนดไว้ในประกาศกรมเจ้าท่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google