งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบใบอนุญาต แบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ แบบใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบใบอนุญาต แบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ แบบใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบใบอนุญาต แบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ แบบใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาต และแบบคำขอโอนใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2546ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 ธันวาคม 2546

2 สรุปสาระสำคัญ ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
กำหนดแบบคำขอ ดังนี้ 1. แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ให้ใช้แบบ ธพ.น 3 2. แบบใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ให้ใช้แบบ ธพ.น 4 3. แบบใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ ให้ใช้แบบ ธพ.น 4 และเขียนหรือประทับตราความว่า "แก้ไขเปลี่ยนแปลง" ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของใบอนุญาต 4. แบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ให้ใช้แบบ ธพ.น 5

3 สรุปสาระสำคัญ 5. แบบคำขอต่ออายุประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ให้ใช้แบบ ธพ.น 6 6. แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ให้ใช้แบบ ธพ.น 7 7. แบบคำขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ให้ใช้แบบ ธพ.น 8 แนบท้ายแบบฟอร์มท้ายประกาศ

4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบใบอนุญาต แบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ แบบใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google