งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ พ.ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 พฤศจิกายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ พ.ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 พฤศจิกายน 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 พฤศจิกายน 2554

2 สรุปสาระสำคัญ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป 1. ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิของผู้ค้าน้ำมันประกอบด้วย น้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิในคลังน้ำมัน น้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิในสถานีบริการน้ำมัน และน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ระหว่างการขนส่ง 2. น้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิในคลังน้ำมัน คำนวณจาก (ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือแต่ละชนิดที่ตรวจวัดได้ในถังของแต่ละคลังน้ำมัน ณ อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสหรือที่ 84 อาศาฟาเรนไฮต์ + ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ระหว่างการขนส่ง) - ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่รับฝากผู้อื่น ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่รอการขนส่งและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีไว้ใช้ในกิจการของตนเอง

3 สรุปสาระสำคัญ 3. ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิในสถานีบริการน้ำมัน คำนวณจาก (ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือแต่ละชนิดที่ตรวจวัดได้ ณ อุณหภูมิขณะตรวจวัด + ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ระหว่างการขนส่ง) – ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่รับฝากผู้อื่น 4. น้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ระหว่างการขนส่ง ตามข้อ 2 และข้อ 3 ได้แก่ (1) น้ำมันเชื้อเพลิงในเรือบรรทุกน้ำมันที่รอสูบถ่ายหรืออยู่ระหว่างสูบถ่ายขึ้นเก็บในคลังน้ำมันใดก่อนเวลา น.ของวันที่เข้าตรวจและสูบถ่ายน้ำมันเสร็จแล้วหลังเวลาดังกล่าวโดยมีเอกสารใบกำกับการขนส่ง

4 สรุปสาระสำคัญ (2) น้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่ายคลังน้ำมันทางท่อขนส่งน้ำมัน รถขนส่ง รถไฟ หรือเรือบรรทุกน้ำมันก่อนเวลา น.ของวันที่เข้าตรวจวัด และถึงหรือส่งมอบให้คลังน้ำมันปลายทางโดยมีใบกำกับการขนส่ง ให้นับเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือในคลังน้ำมันปลายทาง (3) น้ำมันที่จ่ายจากคลังน้ำมันก่อนเวลา น. ของวันที่เข้าตรวจวัดโดยรถขนส่งเพื่อขนส่งให้กับสถานีบริการน้ำมันภายหลังเวลาดังกล่าว โดยมีใบกำกับการขนส่งและใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี ใบกำกับภาษี ให้นับเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือของสถานีบริการนั้น

5 สรุปสาระสำคัญ (4) ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงตาม (1) (2) (3) ให้ใช้ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงตามที่ได้ระบุไว้ ยกเว้นกรณีขนส่งโดยเรือบรรทุกน้ำมัน ให้ใช้ปริมาณที่สูบถ่ายขึ้นถังแล้ว

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
กรณีผู้ค้าน้ำมันหรือเจ้าของสถานีบริการน้ำมันมีปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างการขนส่งให้จัดส่งใบกำกับการขนส่ง ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับการขนส่ง ไปยังกรมธุรกิจพลังงานภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่มีการตรวจ

7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ พ.ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 พฤศจิกายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google