งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 มิถุนายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 มิถุนายน 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 มิถุนายน 2553

2 สรุปสาระสำคัญ ให้ยกเลิกความตาม 8.4 และ 8.5 ของข้อ 8 แห่งระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอหารและยา ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร ลงวันที่ 13 มิถุนายน ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน อาหารตาม 4.1 ของข้อ 4 ที่ผลิตจากสถานที่ผลิตเข้าข่ายเป็นโรงงานและนำเข้าหากได้ยื่นคำขอตามแบบ อ.19 ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2522 แล้วให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามระเบียบนี้ด้วย

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในกรณีดังต่อไปนี้ 1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่ตั้งของสถานที่ผลิตอาหาร หรือสถานที่นำเข้าอาหาร เพื่อให้ตรงตามใบอนุญาตผลิตอาหาร หรือใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่ตั้งสถานที่ผลิตอาหาร เพื่อให้ตรงตามแบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.2) ที่ได้รับอนุญาตแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่ตั้งของสถานที่ผลิตอาหารในต่างประเทศเพื่อให้ตรงตามใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร ให้ใช้ (แบบ สบ.4) ที่ได้รับอนุญาตแล้ว

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความที่เกี่ยวข้องกับข้อแนะนำในการบริโภค การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขในการผลิต หรือการนำเข้าเพื่อจำหน่าย การแสดงข้อความส่งเสริมการขายที่ไม่ขัดแย้งกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การชิงโชค การรับของแถม เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงสี ของตัวอักษร สีของฉลาก ที่อ่านง่ายชัดเจน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจัดวางตำแหน่งของข้อความ หรือรูปภาพที่ได้รับการอนุญาต และไม่ทำให้ความหมายเปลี่ยนไปจากเดิม การเปลี่ยนแปลงช่องทางการติดต่อกับผู้ผลิต นำเข้า หรือจัดจำหน่าย การเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายบาร์โค้ด สัญลักษณ์ภาชนะบรรจุ และการรีไซเคิลภาชนะบรรจุ

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
การเพิ่มหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายเกี่ยวกับศาสนา เช่น เครื่องหมายฮาลาล การเพิ่มข้อความหรือสัญลักษณ์ที่แสดงว่าเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการในการแข่งขันกีฬา การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีการเก็บรักษา การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับราคาสินค้า 2. อาหารตาม 4.1 ของข้อ 4 ที่ผลิตจากสถานที่ผลิตไม่เข้าข่ายโรงงานและอาหารตาม และ ของข้อ 4 ที่ผลิตหรือนำเข้า ให้ยื่นคำขอตามแบบ สบ.4 3. การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับอาหาร ให้ผู้อนุญาตกรอกรายการให้ครบ พร้อมลงชื่อเป็นหลักฐานในส่วนท้ายคำขอตามแบบ สบ.4

6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 มิถุนายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google