งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้บริหารพบนักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้บริหารพบนักเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้บริหารพบนักเรียน

2 สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน โรงเรียนวัดชาวเหนือ ระดับประถมศึกษา

3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

4 ที่ กิจกรรม ระดับชั้น มารยาทไทย ป. ๑-๓ ป. ๔-๖ สวดมนต์แปล ป. ๑-๖

5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

6 ที่ กิจกรรม ระดับชั้น ๑ ป. ๑-๓ ๒ ๓ การแข่งขันวาดภาพระบายสี
การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด การแข่งขันประติมากรรม

7 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) ป. ๑-๖ ๕
ที่ กิจกรรม ระดับชั้น การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) ป. ๑-๖ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล (หญิง)

8 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (หญิง)
ที่ กิจกรรม ระดับชั้น การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (หญิง) ป. ๑-๖

9 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

10 ที่ กิจกรรม ระดับชั้น ๑ ป. ๑-๖ ๒ ป. ๔-๖
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. ๑-๖ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science Show) ป. ๔-๖

11 กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม

12 การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ที่ กิจกรรม ระดับชั้น การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. ๑-๖

13 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

14 ที่ กิจกรรม ระดับชั้น เขียนเรียงความและ คัดลายมือ ป. ๑-๓ ป. ๔-๖

15 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ
ที่ กิจกรรม ระดับชั้น ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. ๑-๓ ป. ๔-๖

16 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

17 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
ที่ กิจกรรม ระดับชั้น การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ( Impromptu Speech) ป. ๑-๓ ป. ๔-๖

18 ที่ กิจกรรม ระดับชั้น ๓ ป. ๑-๓ ๔ ป. ๔-๖ ๕ การเล่านิทาน ( Spelling Bee)
( Story Telling)

19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

20 ที่ กิจกรรม ระดับชั้น ๑ ป. ๑-๖ ๒ กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ Crass word
กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ A Math

21 กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ ซูโตกุ
ที่ กิจกรรม ระดับชั้น กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ ซูโตกุ ป. ๑-๓

22 การประกวดและแข่งขันนักบินน้อย

23 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ
ที่ กิจกรรม ระดับชั้น การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป. ๑-๓

24 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

25 ที่ กิจกรรม ระดับชั้น ๑ ป. ๔-๖ ๒ ๓ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP

26 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

27 การแข่งขันโครงงานอาชีพ
ที่ กิจกรรม ระดับชั้น การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป. ๔-๖

28 รายการการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน โรงเรียนวัดชาวเหนือ ระดับมัธยมศึกษา

29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑. กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ Crass word ๒. สภานักเรียน

30 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๑. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ๒. การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ๓. การประกวดเล่านิทาน (story Telling)

31 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๔. การแข่งขัน Multi Skills Competition

32 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๑. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ๒. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน คณิตศาสตร์โดยโปรแกรม GSP

33 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ๑. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ๒.กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ

34 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๑. โครงงานคุณธรรม ๒. เล่านิทานคุณธรรม ๓. มารยาทไทย

35 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๑. กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ๒. เขียนเรียงความและคัดลายมือ ๓. ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ๔. อ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ)

36 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๑. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) ๒.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล (หญิง)

37 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๓. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ๔. การแข่งขันขับร้องเพลงพระนิพนธ์ (หญิง)

38 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๕. การแข่งขันวงดนตรีไทย (วงเครื่องสายวงเล็ก)

39 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๑. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ๒. การแข่งขันอัจฉริยาภาพ ทางวิทยาศาสตร์

40 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๓. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น)

41 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา ๑.โครงงานสุขพลศึกษาและพลศึกษา ๒.ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา

42 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนร่วม)
๑. การแข่งขันวาดภาพระบายสี


ดาวน์โหลด ppt ผู้บริหารพบนักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google