งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเอช ไอ วี กับการดูแล แบบครบวงจร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเอช ไอ วี กับการดูแล แบบครบวงจร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเอช ไอ วี กับการดูแล แบบครบวงจร
สุรัสวดี สิทธิยศ

2 Map of Chiang Rai Mae sai district China Laos Myanmar Myanmar Laos
Cambodia Myanmar China Laos Vietnam Bangkok Chiang Rai Mae sai district

3 สหภาพเมียนมาร์ สหภาพเมียนมาร์ อ.เชียงแสน อ.แม่จัน
4/4/2017

4 โครงสร้างคณะกรรมการงานเอดส์โรงพยาบาลแม่สาย
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล น.พ.รัฐกานต์ ปาระมี ประธานงานเอดส์ น.พ.ศิริศักดิ์ นันทะ ที่ปรึกษางานเอดส์ นางสุรัสวดี สิทธิยศ พยาบาลวิชาชีพ นายนักขัติ เสาร์แก้ว เภสัชกร นายไพบูลย์ ธรรมวิชัยพันธ์ นักเทคนิคการแพทย์ นางนุชจิรา พินทะ เจ้าพนักงานสาธารณสุชุมชน นางวราภรณ์ เทพอำพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ นางสิริปราง ตาจุมปา พยาบาลวิชาชีพ นางลักขณา ใจสม พยาบาลวิชาชีพ นางวรรณภา กาหลง พยาบาลวิชาชีพ นางสาวศิริพร จักรอ้อม พยาบาลวิชาชีพ นายธวัชชัย อยู่คง เภสัชกร นางจันทร์สวย เต็มอุดมทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพ นางวรพักตร์ รักป่า พยาบาลวิชาชีพ นายปรเมศวร์ ขัติยะ พยาบาลวิชาชีพ นางอภิญญา ช่างทอง นักเทคนิคการแพทย์

5 โครงสร้างคณะทำงานงานเอดส์โรงพยาบาลแม่สาย
ฝ่ายสุขาภิบาลฯ งานเอดส์ นางสุรัสวดี สิทธิยศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางธิดา ถนัดค้า พนักงานผู้ช่วยเหลือฯ นางนุชจิรา พินทะ หัวหน้าฝ่ายสาภิบาล คลินิกยาต้านฯ สปสช. ผู้ใหญ่ คลินิกยาต้านฯสปสช.เด็ก คลินิกยาต้านฯ Extenssion งานกามโรค คลินิกให้คำปรึกษา VCT - เบิก - จ่ายถุงยางอนามัย รวบรวมรายงาน ติดต่อประสานงาน งานพิเศษอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมา งานพัฒนาข้อมูลระบาดผู้ป่วยเอดส์(506/1) - งานป้องกันเชิงรุกกลุ่มเสี่ยง คลินิกให้คำปรึกษา VCT งานพิเศษอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คลินิกยาต้านไวรัส - จัดเตรียมคลินิกบริการ ติดต่อประสานงาน - งานสารบรรณ - เก็บรวบรวมรายงาน - เบิกพัสดุ - ส่งแลกของซัพพลาย - งาน 5 ส. - ส่ง และติดตาม Lab

6 HIV situation in Maesai ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2555
Total ,910 cases Dead cases Alive ,978 cases ..Maesai..

7 ลักษณะของคลินิก Clinic ARV วันจันทร์และวันพุธ
อายุรแพทย์ 2 คน เภสัชกร 1 คน พยาบาลวิชาชีพ 1 คน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 คน

8 จำนวนผู้ป่วยรับยาต้านไวรัส
บัตรประกันสุขภาพจำนวน คน โครงการ Naphaextension จำนวน 130 คน เด็กจำนวน คน ประกันสังคม คน ระบบจ่ายตรง คน . แม่สู่ลูก คน

9 1.

10 ผลการดำเนินงานการให้คำปรึกษา

11 จำนวนผู้มารับบริการVCT

12 ผลบวก

13

14 จำนวนผู้รับบริการให้คำปรึกษาก่อนตรวจเลือด
จำนวนผู้รับบริการทั้งหมด , ราย ไทย ราย พม่า ราย จำนวนผู้มารับบริการ ผลเลือดบวก ราย

15 คนต่างด้าวที่มีผลเลือดบวก
ให้คำปรึกษาเรื่องโรคและแผนการรักษา สอบถามเรื่องเศรษฐกิจถ้าสามารถเจาะเลือดตรวจ CD 4 ได้ก็นัดเจาะ ถ้าเข้าเกณฑ์รับยาทำดังนี้ อบรมเตรียมความพร้อมครั้งที่ 1 โดยอาสาสมัครผู้ติดเชื้อ อบรมเตรียมความพร้อมครั้งที่ 2 โดยเภสัชกร ประเมินความพร้อมก่อนรับยาโดยพยาบาล ถ้าพร้อมให้ไปซื้อยาที่คลินิกเอกชน ยา OI ให้มารับได้ที่รพ. แม่สาย

16 การดูแลที่แตกต่าง มีล่ามชาวพม่า
มีล่ามเผ่าอาข่า มูเซอร์ คะฉิ่น ( พยาบาลวิชาชีพจากประเทศพม่า ) ประจำที่ตึกผู้ป่วยนอก มีอาสาสมัครชาวพม่าจากโครงการ Plan อยู่ประจำที่คลินิก มีอาสาสมัครผู้ติดเชื้อที่เป็นล่ามไทยลื้อ มีแผ่นพับให้ความรู้เรื่องโรคเป็นภาษาพม่า

17 การเชื่อมโยงกับชุมชน
- อบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ วัณโรค ให้กับแรงงานชาวพม่าในแต่ละโรงงานโดยออกไปในเวลาเลิกงาน - มีช่องทางด่วนให้กับมูลนิธิศุภนิมิตที่นำแรงงานต่างด้าวมาตรวจเลือดหาเชื้อเอดส์และซิฟิลิส - ตรวจเลือดและให้คำปรึกษาแก่หญิงให้บริการพิเศษนอกโรงพยาบาลร่วมกับ EMPower

18 การเชื่อมโยงคลินิกในโรงพยาบาล
ANC มีคนต่างด้าวที่ท้องและพบว่าผลเลือดบวกมีจำนวนเยอะมาก ประมาณ ราย มีระบบบริการเจาะเลือดก่อนทุกรายแต่ในอดีตเจาะแค่ครั้งเดียว พบปัญหาคือหลังคลอดได้ 6 เดือนเจาะเลือดซ้ำพบว่ามีเลือดบวกจึงประสานไปที่คลินิก ANC หาแนวทางร่วมกัน ได้ข้อสรุปคือจะต้องตรวจ Anti HIV ซ้ำเมื่ออายุครรภ์ได้ สัปดาห์

19 กรณีพบว่าผลเลือดบวกขณะตั้งครรภ์
ให้คำปรึกษาเรื่องโรคและแผนการรักษา ให้ยา ARV สูตร PMTCT เมื่ออายุครรภ์ได้ สัปดาห์ ดูแลด้วยยาต้านไวรัสจนกระทั่งคลอด หลังคลอดยุติการให้ยาทั้งหมด เนื่องจากขณะตั้งครรภ์ขอเบิกจากโครงการ NAPHA EXTENSION ซึ่งมียาอยู่อย่างจำกัดจึงให้คำแนะนำให้ผู้รับบริการซื้อเองจากคลินิกเอกชน

20 THANK * YOU โรงพยาบาลแม่สาย


ดาวน์โหลด ppt คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเอช ไอ วี กับการดูแล แบบครบวงจร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google