งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการสนับสนุนการจัดบริการป้องกัน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ สำหรับกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ นายแพทย์สรกิจ ภาคีชีพ ผู้จัดการ กองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการสนับสนุนการจัดบริการป้องกัน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ สำหรับกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ นายแพทย์สรกิจ ภาคีชีพ ผู้จัดการ กองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการสนับสนุนการจัดบริการป้องกัน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ สำหรับกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ นายแพทย์สรกิจ ภาคีชีพ ผู้จัดการ กองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์และผู้ป่วยวัณโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์และวัณโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2 เป้าหมาย (GOAL/Impact)
... ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดอัตราการเจ็บป่วย/เสียชีวิต และป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวีสู่ผู้ใกล้ชิด... To improve quality of life in PWHA. To reduce mortality and morbidity associated with HIV/AIDS. To prevent HIV spreading among PWHA. กองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์และวัณโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

3 ผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ...ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สามารถเข้าถึงบริการดูแลรักษาในสิทธิประโยชน์ที่มีคุณภาพ ตามแนวทางเวชปฏิบัติ และด้วยระบบจัดการที่มีประสิทธิภาพ... …All PWHA in UC scheme can access to HIV/AIDS services in the benefit packages with quality of care and efficiency of system management… กองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์และวัณโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

4 ภารกิจของกองทุนเอดส์ เน้นด้านการดูแลรักษา เพื่อจัดหา/ชดเชย บริการ
งบประมาณกองทุนเอดส์ 2,983 ลบ. เพื่อจัดหา/ชดเชย บริการ ในสิทธิประโยชน์ เพื่อสนับสนุน/พัฒนา ระบบบริการ ยาต้านเอชไอวี การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การให้คำปรึกษาและตรวจเลือดโดยสมัครใจ (VCT) ถุงยางอนามัยป้องกันแพร่เชื้อ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาคุณภาพบริการ นิเทศติดตามประเมินผล กองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์และวัณโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

5 จัดกลุ่มสิทธิประโยชน์ตามผู้รับบริการ
ผู้ติดเชื้อรับยา ARV (มีอาการ หรือ CD4<200) ผู้ติดเชื้อไม่มี อาการ และ CD4>200 ประชาชนทั่วไป ยาต้านเอชไอวี ยาลดไขมัน การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Bl. Chem., CD4,VL,DR) Condom การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (CD4) ยาป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก (PMTCT) PCR ในเด็กทารก Condom ยาป้องกันการติดเชื้อหลังสัมผัส (PEP) VCT กองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์และวัณโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

6 ทิศทางการดำเนินงานในอนาคต
ผู้ติดเชื้อรับยา ARV (มีอาการ หรือ CD4<200) ผู้ติดเชื้อไม่มี อาการ และ CD4>200 ประชาชนทั่วไป สถานการณ์ ปัจจุบัน Medical Care Monitoring for Early ART PMTCT Early Detection for HIV PEP ทิศทางใน อนาคต Comprehensive Care Integrate into Primary Care System. Prevention in positive. Health Promotion HIV/AIDS Prevention ? กองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์และวัณโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

7 การพิจารณาเพิ่มสิทธิประโยชน์ ในระบบหลักประกันสุขภาพ
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ บรรจุอยู่ใน Standard protocol หรือ Guideline ของประเทศ มีแนวทางการดำเนินงานชัดเจน และได้ผลสัมฤทธิ์ ระบบบริการสามารถรองรับภาระงานที่เพิ่มขึ้นได้ มีความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ประเทศสามารถรับภาระงบประมาณที่เพิ่มขึ้นได้ กองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์และวัณโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

8 ใครเป็นผู้พิจารณาการเพิ่มสิทธิประโยชน์
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ คณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์ คณะอนุกรรมการการเงินการคลัง คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์และวัณโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

9 ขั้นตอนการทำงาน พัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ สำหรับการจัดบริการ
ดำเนินการในพื้นที่นำร่อง เพื่อประเมินผลลัพธ์ ภาระงาน ความคุ้มค่าคุ้มทุน ฯลฯ ออกแบบระบบให้บริการ ระบบชดเชย คำนวณต้นทุนต่อหน่วย สำหรับบริการในชุดสิทธิประโยชน์ คำนวณวงเงินงบประมาณทั้งปี ขออนุมัติงบประมาณ Implement ระบบ กองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์และวัณโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

10 sorakij.b@nhso.go.th Thank you for your attention
กองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์และวัณโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการสนับสนุนการจัดบริการป้องกัน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ สำหรับกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ นายแพทย์สรกิจ ภาคีชีพ ผู้จัดการ กองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google