งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ในการพัฒนาคุณภาพบริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ในการพัฒนาคุณภาพบริการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ในการพัฒนาคุณภาพบริการ
การใช้ VCT HIVQUAL-T ในการพัฒนาคุณภาพบริการ ธิดารัตน์ พุ่มอินทร์ โรงพยาบาลกลาง 1

2 BMA 4 : Quality HIV Counseling and Testing
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลลาดกระบัง โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ โรงพยาบาลหนองจอก โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ 2

3 ประเมินงานบริการที่มีในคลินิกให้บริการปรึกษา - ประเมินความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของผู้ให้บริการปรึกษา - ประเมินสถานที่และอุปกรณ์ที่จำเป็นในคลินิกให้บริการปรึกษา - การประเมินคุณภาพบริการปรึกษาโดยใช้โปรแกรม VCT HIVQUAL-T ในโรงพยาบาล สังกัดสำนักการแพทย์ 9 แห่ง 3 3

4 VCT services performance FY2007 - 2008
Hosp. name Cases list (N) Sample Size (N) Negative (N) Positive (N) 2007 2008 Vajira hosp. 18,087 17,804 196 195 104 103 92 Taksin hosp. 4,176 5,052 157 176 100 96 57 80 Klang hosp. 5,480 7,341 173 183 101 72 Charoen Krung hosp. 4,957 5,002 175 174 98 74 76 Rev.Thaveesak hosp. 182 403 86 99 70 78 16 21 Ratchapipat hosp. 2,089 1,659 138 93 69 38 24 Nong chok hosp. 484 492 127 107 113 14 9 Lardkrabang hosp. 789 792 124 118 85 84 39 34 Sirindhorn hosp. 2,357 2,285 168 155 64 59 (Oct,05-Sep,06) (Oct,06-Sep,07) (Oct,05-Sep,06) (Oct,06-Sep,07) (Oct,05-Sep,06) (Oct,06-Sep,07) (Oct,05-Sep,06) (Oct,06-Sep,07)

5 ผู้รับบริการที่ตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี และได้รับบริการปรึกษาก่อนการตรวจเลือด
% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 91% 89% 89% 81% 76% เกณฑ์ 75% 64% 60% 57% 47% 35% 20%

6 6

7 HOSPITAL BACKGROUND ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2441 และเริ่มการก่อสร้างเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2441 ปัจจุบันมีอายุครบ 110 ปี มีจำนวนเตียง 380 เตียง สังกัด สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 7

8 Hospital Profile Health Staff - Physicians - 92 - Nurses - 472
- Psychologist - 1 - Pharmacologists -12 - Social workers - 7 Health staff for VCT services - Physicians - 0 - Counselors (Nurses) - 4 - Psychologist - 0 - Pharmacologists - 0 - Social workers -0

9 Hospital Quality Certified
ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล โดยสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ วันที่25 กุมภาพันธ์ 2551

10 Dr. Samart Tanariyakun, Director
VCT Services Quality BMA GENERAL HOSPITAL Dr. Samart Tanariyakun, Director Miss Pornkul Suksod , Counselor Nurse Miss Somphon Choeikhonchom, Counselor Nurse Mrs. Tidarat Pum-in , Counselor Nurse Mrs. Wanida Wongsong , Counselor Nurse

11 หน่วยปรึกษาสุขภาพและจิตวิทยา

12 หน่วยปรึกษาสุขภาพและจิตวิทยา
เปิดให้บริการ ตุลาคม 2548 สังกัดฝ่ายการพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา คนงาน 1 อัตรา

13 งานหลัก Pre test Counseling Post test counseling HIV negative
HIV positive (ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน)

14 งานหลัก (ต่อ) 3. การปรึกษาก่อนเข้าโครงการ ARV
4. การปรึกษาก่อนเข้าโครงการ PMTCT 5. การปรึกษาต่อเนื่อง (On going Csg) 6. การปรึกษาต่อเนื่อง ARV (On going ARV Csg) 7. การปรึกษาโรคเรื้อรังต่างๆ

15 งานรอง การให้คำแนะนำเรื่องการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้อง+การแจก
2. การปรึกษาสุขภาพทางโทรศัพท์ 3. การปรึกษาก่อนให้ยาเคมีบำบัด

16 งานรอง (ต่อ) 4. Key ข้อมูลส่ง สปสช.รายวัน (เพื่อขอค่าใช้จ่าย/เงินชดเชย) - VCT - Key ส่งการเจาะเลือด HIV - การให้คำปรึกษาผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่มารับยาต้านไวรัส และมารักษาต่อเนื่องด้วยสิทธิบัตรทอง 5. เก็บข้อมูลกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในหน่วยบริการ 6. เก็บข้อมูลคัดกรองภาวะเสี่ยงของ สปสช.

17 งานรอง (ต่อ) 7. การส่งข้อมูล/สถิติ/รายงานให้สำนักการแพทย์ ตามโครงการ BMA4 8. การส่งข้อมูล/สถิติ/รายงานให้กองควบคุมโรคเอดส์ สำนักอนามัย

18 การวัดคุณภาพงานให้การปรึกษา
คุณภาพงานบริการปรึกษาด้านสุขภาพอนามัย H.A. - ได้รับการรับรองคุณภาพจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ 25 กุมภาพันธ์ 2551

19 การวัดคุณภาพงานให้การปรึกษา
Pre Test Csg.-Post Test Csg. VCT HIPQUAL-T PROGRAM CL SURVEY CO SURVEY HIV csg HIPQUAL-T PROGRAM

20 การวัดคุณภาพงานให้การปรึกษา
VCT HIPQUAL-T PROGRAM เริ่มใช้ ปัจจุบัน

21 Performance Measurement(PM)
Cases Sample size 2007 2008 Number HIV tested client 5,480 7,341 173 183 Number HIV-Negative results 5,260 6,986 101 103 Number HIV-Positive 220 355 72 80 (Oct,05 –Sep,06) (Oct,06 –Sep,07) (Oct,05 –Sep,06) (Oct,06-Sep,07)

22 ได้รับการบริการปรึกษา
VCT HIVQUAL-T indicator FY 2007(Oct,05- Sep,06) (Oct,06- Sep,07) % 100% 100% 100% 60.10% 54.10% 35.30% ได้รับการบริการปรึกษา ก่อนการตรวจเลือด ได้รับการประเมิน พฤติกรรมเสี่ยง ลงนามเอกสาร

23 VCT HIVQUAL-T indicator FY 2007(Oct,05- Sep,06) - 2008 (Oct,06- Sep,07)
100% % 78% ผู้รับบริการที่มีผลเลือดเป็นบวก Positive และผลเลือดได้ผ่านการตรวจยืนยัน

24 VCT HIVQUAL-T indicator FY 2007(Oct,05- Sep,06) - 2008 (Oct,06- Sep,07)
% 100% 100% 100% 100% 62.50% 55.20% 62.50% 28.30% ได้รับบริการปรึกษา ได้รับการปรึกษาป้องกัน/ ผลเลือดเป็นบวก ผลเลือดเป็นบวกได้รับการ หลังการตรวจเลือด การลดพฤติกรรมเสี่ยง ได้รับบริการปรึกษาเพื่อ ส่งต่อเพื่อการดูแลรักษา ดูแลทางสังคม จิตใจ

25 Quality improvement plan/activity (FY 2007- FY 2008)
1.การเพิ่มศักยภาพพยาบาลหอผู้ป่วย ในการให้การปรึกษาก่อน และหลังการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี 2.การค้นหาความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวีที่แผนกผู้ป่วยในโดยพยาบาลจากหน่วยให้การปรึกษา 3.จัดระบบการออกผลและแจ้งผลเลือด เอชไอวี

26 Quality improvement plan/activity (FY 2007- FY 2008)
4.การอบรมเพื่อเพิ่มความรู้เรื่องการติดเชื้อเอชไอวีและการสนับสนุนการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีด้วยความสมัครใจในสามีหญิงตั้งครรภ์ 5.การสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรในการให้บริการปรึกษาเรื่องโรคเอดส์

27 Quality improvement plan/activity (FY 2007- FY 2008)
1.การเพิ่มศักยภาพพยาบาลหอผู้ป่วย ในการให้การปรึกษาก่อน และหลังการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี วัตถุประสงค์ - เพื่อให้พยาบาลให้การปรึกษาก่อนและหลังการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีได้ - เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของสถิติการปรึกษา - เพื่อค้นหาความเสี่ยงของผู้ใช้บริการหอผู้ป่วย

28 Quality improvement plan/activity (FY 2007- FY 2008)
ตัวชี้วัด 1. จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการให้การปรึกษาก่อนและหลังการตรวจเลือด 2. ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนในการบันทึกการปรึกษา ประเมินผล - จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการให้การปรึกษาก่อนและหลังการตรวจเลือด และความสมบูรณ์ของเวชระเบียนในการบันทึกการปรึกษา เพิ่มขึ้น 5%

29 Quality improvement plan/activity (FY 2007-FY 2008)
2.การให้การปรึกษาและค้นหาความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวีที่แผนกผู้ป่วยในโดยผู้ให้การปรึกษาจากหน่วยปรึกษาฯ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มจำนวนผู้รับบริการปรึกษาก่อนและหลังเจาะเลือดและเพิ่มความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วย 2 เพื่อให้ผู้ป่วยในที่มีผลเลือดลบสามารถประเมินความ เสี่ยงของตนเองในการรับเชื้อเอชไอวีได้ 3 เพื่อให้ผู้ป่วยทราบถึงความสำคัญของการมาตรวจเลือดซ้ำถ้ามีความเสี่ยง

30 Quality improvement plan/activity (FY 2007- FY 2008)
ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของผู้รับบริการปรึกษาก่อนและหลังเจาะเลือด 2. ร้อยละความสมบูรณ์ของเวชระเบียน 3. จำนวนผู้ป่วยที่มารับการตรวจเลือดซ้ำ (ยังไม่ได้เก็บ) ประเมินผล - ปีงบประมาณ 2550 –Pre test csg ร้อยละ 60.10 -Post test csg ร้อยละ 55.20

31 Quality improvement plan/activity (FY 2007- FY 2008)
3. จัดระบบการออกผลและแจ้งผลเลือดเอชไอวี แผนกผู้ป่วยนอกรับผลการตรวจเลือดเอชไอวีได้ที่หน่วยปรึกษาสุขภาพและจิตวิทยาเท่านั้น แผนกผู้ป่วยในรับผลการตรวจเลือดเอชไอวีได้ที่ห้องชันสูตรโรคชั้น 6 เท่านั้น

32 การวัดคุณภาพงานให้การปรึกษา
Client survey result เริ่มใช้ 2008

33 ผลการเก็บข้อมูลการรับบริการปรึกษาก่อนการตรวจเลือด HIV
ข้อที่ คำถาม ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ 1. ผู้ให้บริการปรึกษาได้พูดคุยกับท่านเรื่อง เชื้อเอช ไอ วี สามารถติดต่อจากบุคคลหนึ่งไปยังผู้อื่นได้อย่างไร 70.9 2 1.4 2. ผู้ให้บริการปรึกษาถามท่านว่า ท่านเคยมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใส่ถุงยางอนามัยหรือไม่ ? 89.9 8.1 3. ผู้ให้บริการปรึกษาถามท่านเกี่ยวกับจำนวนคู่นอนของท่านหรือไม่ 26.4 2.7 4. ผู้ให้บริการปรึกษาถามท่านว่า ท่านทราบหรือไม่ว่าคู่นอนของท่านมีเพศสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยหรือไม่ 23.6 5.4 5. ผู้ให้บริการปรึกษาได้พูดคุย และสาธิตวิธีใส่ถุงยางอนามัยที่ถูกต้องกับท่านหรือไม่ 31.8 66.2

34 Quality improvement plan/activity (FY 2007-FY 2008)
4. การอบรมเพื่อเพิ่มความรู้เรื่องการติดเชื้อ เอชไอวีและการสนับสนุนการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีด้วยความสมัครใจในสามีหญิงตั้งครรภ์ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวีแลการใช้ถุงยาง อนามัยที่ถูกต้อง 2. เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบถึงความเสี่ยงของตนเองในการติดเชื้อเอชไอวี 3. เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถตัดสินใจรับการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีด้วย ความสมัครใจ

35 Quality improvement plan/activity (FY 2007-FY 2008)
ตัวชี้วัด 1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่รับการตรวจเลือดหาเชื้อ เอชไอวีด้วยความสมัครใจ 2. คะแนนความรู้ก่อนและหลังของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประเมินผล 1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่รับการตรวจเลือดหาเชื้อ เอชไอวีด้วยความสมัครใจ 55 ราย (3 เดือน) ยินยอม เจาะเลือด 17 ราย 2. คะแนนความรู้หลังอบรมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ

36 การวัดคุณภาพงานให้การปรึกษา
Counselor survey result

37 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ให้การปรึกษาด้านเอดส์
4. ความพึงพอใจในการทำงานของผู้ให้คำปรึกษา ข้อความ ใช่ (ร้อยละ) ไม่ใช่ 4.1 โดยทั่วไปแล้วท่านพึงพอใจในการทำหน้าที่ให้การปรึกษา 4.2 ท่านมีความรู้สึกมีคุณค่าจากการทำหน้าที่ให้การปรึกษา 4.3 ท่านรู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานมองท่านอย่างมีคุณค่า 4.4 ท่านรู้สึกว่าหัวหน้างาน(ผู้บังคับบัญชาที่อยู่ใกล้ตัวท่านที่สุด)มองท่านอย่างมีคุณค่า 4.5 ท่านมีเวลาในการปฏิบัติงานให้การปรึกษาอย่างเพียงพอ 34.3 61.1 45.8 16.7 65.3 38.9 54.2 83.3

38 Quality improvement plan/activity (FY 2007- FY 2008)
5.การสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรในการให้บริการปรึกษาเรื่องโรคเอดส์ วัตถุประสงค์ 1 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถให้การปรึกษาก่อนการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์และแจ้งผลเลือดกรณีผลเป็นลบ 2 ผู้เข้ารับการอบรมมีระบบในการส่งต่อผู้ป่วยกรณีผลเลือดเป็นบวกให้ได้รับการรักษาและการดูแลด้านสังคม จิตใจ 3 มีระบบการบันทึกและรายงานข้อมูลการให้บริการปรึกษาที่ชัดเจน

39 Quality improvement plan/activity (FY 2007-FY 2008)
ตัวชี้วัด 1. ประเมินผลจาก ผลคะแนนก่อนและหลัง การฝึกอบรม 2. ร้อยละความสมบูรณ์ของเวชระเบียน ประเมินผล 1. คะแนนความรู้หลังอบรมเพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ 2. ความสมบูรณ์ของเวชระเบียน (กำลังดำเนินการเก็บข้อมูล)

40 Lesson Learned การนำระบบ IT มาพัฒนาระบบงาน
การประสานงานและระบบส่งต่อที่ดี การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การทำBENCHMARKทำให้เกิดการพัฒนา การนำจุดเด่นมาขยาย และการนำจุดด้อยมาหาโอกาสพัฒนา การทำงานเป็นทีม

41 Challenge ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
- งานให้การปรึกษายังไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจนจึงขาดการจัดสรรอัตรากำลังที่เหมาะสมทำให้ไม่สามารถพัฒนางานได้เต็มที่ - สถานที่ไม่เอื้ออำนวย ไม่สามารถพิทักษ์สิทธิ์ผู้รับบริการ ไม่อาจให้บริการได้ตามความคาดหวัง

42 Recommendation ข้อเสนอแนะ
- พัฒนางานให้การปรึกษาให้มีโครงสร้างที่ชัดเจนและเหมาะสม - ขยายอัตรากำลังผู้ให้การปรึกษา เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการการปรึกษา เพื่อการป้องกันโรคและภาวะเจ็บป่วย (เชิงรุก)

43 Recommendation ข้อเสนอแนะ (ต่อ)
- จัดสถานที่ที่เหมาะสม เป็นสัดส่วนเพื่อพิทักษ์สิทธ์และรักษาความลับของผู้ใช้บริการ ,ป้องกันการฟ้องร้อง - ขยายการใช้ VCT HIPQUAL-T ให้กว้างขวาง เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

44 Quality improvement plan/activity (FY 2009)
1. การให้ข้อมูล/ความรู้เรื่องการติดเชื้อเอชไอวีและการ สนับสนุนการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีด้วยความสมัครใจในกลุ่มผู้ใช้บริการแผนกต่างๆ ของโรงพยาบาลกลาง ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติด้าน VCT เชิงรุก การทำ R To R เพื่อพัฒนางานบริการปรึกษา

45 ขอบคุณ TUC สำนักการแพทย์ กทม.

46 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ในการพัฒนาคุณภาพบริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google