งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รพศ. ขนาด 562 เตียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รพศ. ขนาด 562 เตียง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รพศ. ขนาด 562 เตียง

2 จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด ณ 31 พ.ค.2551
-จำนวนผู้ป่วยเอดส์ที่รับยาอยู่ทั้งหมด -เด็ก ราย ผู้ใหญ่ ราย

3 ตารางแสดงจำนวนผู้ป่วย
จำนวนผู้ป่วย (ราย) ปี49 ปี50 เข้าเกณฑ์ทั้งหมด 609 578 ตัวอย่างที่สุ่ม 100

4 ผลการวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพฯ
ตัวชี้วัดหลัก ปี49 ปี50 CD4 test 87 71 PCP/ Crypto 4.3 / 7.1 55.3 / 54.5 ARV therapy 26.1 86.7 TB screen 11 44 Positive prevention 35 50 PAP smear

5 ผลการวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพฯ(ต่อ)
ตัวชี้วัดเสริม ปี 49 ปี50 OI for MAC 11.1 50 ARV adherence 35 70.1 VDRL 2

6 ผลการวิเคราะห์โดย HIVQUAL-T
4 Indicators

7 ผลการวิเคราะห์โดย HIVQUAL-T
3 Indicators

8 ผลการวิเคราะห์โดย HIVQUAL-T
4 OI Indicators

9 QI project ตัวชี้วัดที่พัฒนา VDRL PAP SMEAR ระยะเวลา ต.ค.2550—พ.ค.2551(8 เดือน) โดยประเมินความพร้อม และส่งตรวจเมื่อมารับยา

10 ผลการดำเนินงาน ระหว่าง ต.ค.2550 ถึง พ.ค.2551 (8 เดือน)
ตรวจVDRL Negative ทุกราย ทำ pap smear ระหว่าง ต.ค.2550 ถึง พ.ค.2551 (8 เดือน) ตรวจได้ 67 ราย พบความผิดปกติ 3 ราย

11 Best practice การทำงานเป็นทีม ร่วมกับเครือข่ายผู้ติดเชื้อ
การประสานงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างห้องตรวจนรีเวช ห้องตรวจวัณโรค ห้องตรวจตา ห้อง Lab

12 ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค
การทำPap smear บางรายตรวจวัดจาก สอ./คลินิกแล้ว ไม่ยอมตรวจบางรายที่นัด 2-3 เดือน ไม่สามารถตรวจตามนัดได้ /อยู่ไกลต้องรีบเดินทางกลับ ให้ญาติมารับยาแทน ทำมาตรฐานการตรวจคัดกรองก่อนเข้าโครงการรับยา

13 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระบบฯ
เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากการประเมิน ควรทำการประเมินข้ามโรงพยาบาล หรือมีหน่วยงานนอกรพ.มาประเมินคุณภาพในอนาคต จัดทำมาตรฐานงานเอดส์ในระดับประเทศ ข้อมูลที่มี นำไปสู่การพัฒนาในอนาคตต่อไป

14


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รพศ. ขนาด 562 เตียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google