งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหาร งบประมาณ   ปี พ. ศ. 2549. งบดำเนินงาน งบลงทุนงบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน งบบุคลากร งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ. ศ. 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหาร งบประมาณ   ปี พ. ศ. 2549. งบดำเนินงาน งบลงทุนงบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน งบบุคลากร งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ. ศ. 2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหาร งบประมาณ   ปี พ. ศ. 2549

2 งบดำเนินงาน งบลงทุนงบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน งบบุคลากร งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ. ศ. 2549

3 ผลผลิตตามแผน งบประมาณ 1. ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 1. จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนก่อน ประถมศึกษา 2. จำนวนนักเรียน ก่อนประถมศึกษา 3. จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษา ก่อน ประถมศึกษา 4. นักเรียนที่จบการศึกษา พัฒนาการตามเกณฑ์

4 2. ผู้จบการศึกษาภาค บังคับ 1. จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 2. จำนวนนักเรียนประถมศึกษา 3. จำนวนนักเรียนทั้งหมด 4. จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษา ตอนต้น 5. จำนวนผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 6. นักเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน การเรียนรู้ ของหลักสูตร

5 3. ผู้จบการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย 1. จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2. จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 3. จำนวนผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 4. นักเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ของหลักสูตร

6 ตัวชี้วัดผลการ ดำเนินงาน 22 ข้อ ด้านผู้เรียน 9 ข้อ ครูและผู้บริหาร 8 ข้อ สถานศึกษา 5 ข้อ

7 งบประมาณ งบเงิน อุดหนุน รวม กลุ่ม บริหาร วิชาการ บริหาร งบประมาณ บริหารบุคคล บริหารทั่วไป งบประมาณของปี 2548 ที่นำมาบริหารในปี 2549

8 สรุปงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ. ศ. 2549 งบประมาณงบ ลงทุน งบเงิน อุดหนุ น งบ ดำเนิน งาน งบ รายจ่า ยอื่น รวม กลุ่ม บริหาร วิชาการ บริหาร งบประมาณ บริหาร บุคลากร บริหารทั่วไป รวม

9 ชื่อ โครงการ งาน / กิจกรรม ผลผลิต ของ โครงการ กิจกรรม หลัก งบประมา ณ 1. บริหารวิชาการ

10 2. บริหาร งบประมาณ ชื่อ โครงการ งาน / กิจกรรม ผลผลิต ของ โครงการ กิจกรรม หลัก งบประมา ณ

11 3. บริหารบุคคล ชื่อ โครงการ งาน / กิจกรรม ผลผลิต ของ โครงการ กิจกรรม หลัก งบประมา ณ

12 4. บริหารบุคคล ชื่อ โครงการ งาน / กิจกรรม ผลผลิต ของ โครงการ กิจกรรม หลัก งบประมา ณ

13


ดาวน์โหลด ppt การบริหาร งบประมาณ   ปี พ. ศ. 2549. งบดำเนินงาน งบลงทุนงบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน งบบุคลากร งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ. ศ. 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google