งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักฐานการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักฐานการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักฐานการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ
โดย .....นางนิภา เลือดสกุล

2 หลักฐานการจ่ายค่าใช้จ่ายรายการต่างๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 3. ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด 4. ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันความเป็นเลิศ - จ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยง - จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน

3 5. ค่าใช้จ่ายในการจัดกีฬาสี
6. เงินโครงการอาหารกลางวัน 7. ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ 8. ค่าสาธารณูปโภค 9. ค่าใช้จ่ายในการไปแหล่งเรียนรู้

4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - ใบสำคัญรับเงินหรือหลักฐานการจ่ายเงินของ ส่วนราชการ - ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(แบบ บก.111) - ใบเสร็จรับเงินของโรงแรมที่พัก และ Folio - หลักฐานการจ่ายอื่น - บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ

5 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
- โครงการตารางการอบรม คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงาน - หลักฐานการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น หลักฐานการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ใบสำคัญคู่จ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงิน เช่นใบสำคัญรับเงิน - บัญชีลงเวลา - การจัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในการอบรมให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดซื้อ ตามระเบียบพัสดุ

6 ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด
กรณีเข้าค่ายเอกชน เก็บเป็นรายหัว - โครงการ - บันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย - ใบเสร็จรับเงิน / ใบสำคัญรับเงิน - รายชื่อเด็ก / บัญชีลงเวลา

7 กรณีสถานศึกษาเป็นผู้จัดกิจกรรม
- โครงการ - บันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย - ใบเสร็จรับเงิน เช่น / ใบสำคัญรับเงิน ค่าวัสดุ เบ็ดเตล็ด - หากจ้างเหมาประกอบอาหาร ดำเนินการ ตามระเบียบพัสดุ

8 ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันความเป็นเลิศ
กรณีจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยง - จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เทียบเท่าข้าราชการระดับ 1,2ประเภทก.วันละ120 - โครงการ กรณีจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน - บันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย - หลักฐานการจ่ายเงินอื่น

9 ค่าใช้จ่ายในการจัดกีฬาสี
- โครงการ คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน - บันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย - ใบสำคัญรับเงิน, ใบเสร็จรับเงิน - หลักฐานการจัดซื้อ / จ้าง

10 เงินโครงการอาหารกลางวัน
กรณีซึ่งเป็นเงินเชื่อ จ่ายเมื่อถึงกำหนดเวลา - แบบจัดซื้ออาหารสำเร็จรูป ซึ่งประกอบด้วย 1. รายงานขอซื้อ 2. ใบสั่งซื้อ พร้อมรายการอาหารที่ส่งมอบ 3. ใบส่งมอบ

11 4. ใบตรวจรับ 5. ใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงิน 6. บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน กรณียืมเงินเพื่อจ่ายอาหารสด – แห้ง - สัญญายืมเงิน - เมื่อครบกำหนดเวลาให้ผู้ยืมส่งใช้เงินยืมตามระเบียบ

12 ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ
- หน้างบรายละเอียด - บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - บันทึกเสนอขออนุมัติปฏิบัติงาน - คำสั่งอนุญาตให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - บัญชีจัดลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - หลักฐานการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - เอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายต่อผู้มีอำนาจ

13 - บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ตามใบแจ้งหนี้ - ใบเสร็จรับเงิน
ค่าสาธารณูปโภค กรณี เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนการศึกษา - บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ตามใบแจ้งหนี้ - ใบเสร็จรับเงิน กรณี ส่งเบิกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา - หนังสือนำส่ง, - หน้างบรายละเอียด - ใบเสร็จรับเงินค่าสาธารณูปโภคฉบับจริง - สำเนาสมุดคู่ฝากธนาคารของผู้รับเงิน - หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

14 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปแหล่งเรียนรู้
- โครงการ - คำสั่งแต่งตั้งกรรมการฝ่ายต่างๆ - บันทึกเสนอขออนุมัติดำเนินการและใช้จ่ายเงิน - บัญชีลงเวลาหรือบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ - หลักฐานการจัดซื้อ / จัดจ้าง

15 - หลักฐานการจ่ายเงิน หรือใบสำคัญรับเงิน
หรือ ใบรับรองแทนการจ่ายเงิน - หลักฐานเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กรณีจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิต

16 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt หลักฐานการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google