งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เงินรายได้สถานศึกษา หมายความว่า บรรดารายได้ที่เกิดจาก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เงินรายได้สถานศึกษา หมายความว่า บรรดารายได้ที่เกิดจาก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เงินรายได้สถานศึกษา หมายความว่า บรรดารายได้ที่เกิดจาก
ผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญา การซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของที่ ดำเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ เงินที่มีผู้มอบให้ เงินหรือผลประโยชน์อื่นที่สถานศึกษาได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ แต่ไม่รวมถึงเงินงบประมาณรายจ่าย

2 หลักการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
เฉพาะเป็นค่าใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันในการจัดการศึกษา และที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษา - ตามหลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการที่ สพฐ. กำหนด เงินรายได้ที่เป็นเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ชัดเจน ให้จ่ายหรือ ก่อหนี้ผูกพันได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค การอนุมัติการจ่ายเงิน และการก่อหนี้ผูกพัน - เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เลขาธิการ กพฐ. กำหนด

3 การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
รายจ่ายงบบุคลากร รายการค่าจ้างชั่วคราว รายจ่ายงบดำเนินงาน ยกเว้นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศ รายจ่ายงบเงินอุดหนุน สำหรับช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลน รายจ่ายงบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่อรายการต่ำกว่า 10 ล้านบาท สมทบค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายตามข้อ 1 ถึง 5 ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา

4 การยืมเงินรายได้สถานศึกษา
เพื่อใช้ทดรองจ่าย เพื่อจัดหารายได้ของสถานศึกษา เพื่อทดรองจ่ายสวัสดิการของข้าราชการและลูกจ้าง

5 อำนาจ การอนุมัติจ่ายเงิน การอนุมัติจ่ายเงินยืม การก่อหนี้ผูกพัน
การสั่งซื้อสั่งจ้างและการดำเนินการทั้งปวงตามระเบียบ ว่าด้วยการพัสดุฯ พ.ศ.2535 ผอ.สถานศึกษา ครั้งละไม่เกิน 10 ล้าน ผอ.สพท ครั้งละไม่เกิน 12 ล้านบาท ผอ.สคส ครั้งละไม่เกิน 12 ล้านบาท

6 อำนาจการอนุมัติจ่ายเงินฯลฯ(ต่อ)
ที่ปรึกษาฯที่คุม สคส. ครั้งละไม่เกิน 20 ล้านบาท ผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งละไม่เกิน 15 ล้านบาท รองเลขาธิการที่คุม สคส. ครั้งละไม่เกิน 25 ล้านบาท ส่วนที่เกินเป็นอำนาจของเลขาธิการ กพฐ.

7 การระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาของสถานศึกษา (ที่ ศธ 04006/462 ลว. 21 มี.ค. 49)
สามารถระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาที่เป็นกิจกรรมเพิ่มเติมจากหลักสูตรการเรียนการสอนตามปกติ ต้องเป็นไปตามความสมัครใจ ตามความเหมาะสมและความจำเป็น ต้องเสนอเป็นโครงการขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบถึง - ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐและ - ค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการที่จะขอให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมรับภาระ

8 การระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาของสถานศึกษา (ที่ ศธ 04006/462 ลว. 21 มี.ค. 49)(ต่อ)
การใช้จ่ายทรัพย์สินและทรัพยากรอื่นที่ได้รับจะต้องสอดคล้องกับโครงการตามข้อ 3 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการโดย - เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน - ปิดประกาศโดยเปิดเผย

9 การระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาของสถานศึกษา (ที่ ศธ 04006/462 ลว. 21 มี.ค. 49)(ต่อ)
การรับบริจาคนอกเหนือจากโครงการให้รับได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริจาคทราบว่าสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีได้


ดาวน์โหลด ppt เงินรายได้สถานศึกษา หมายความว่า บรรดารายได้ที่เกิดจาก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google