งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน สวัสดีค่ะ

2 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
หมายถึง ความหมายของนักเรียนยากจน เกณฑ์การจัดสรร ลักษณะการใช้งบประมาณ

3 แนวปฏิบัติการใช้จ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
สำรวจข้อมูลนักเรียนยากจน, รายงาน สพท.เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จัดสรรและใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดำเนินการจัดกิจกรรมและควบคุมดูแลนักเรียนยากจน รายงานผลการดำเนินงาน

4 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน
ให้สถานศึกษาเบิกจ่ายได้ 4 รายการ ค่าหนังสือ และอุปกรณ์การเรียน ค่าเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกาย ค่าอาหารกลางวัน ค่าพาหนะในการเดินทางไป - กลับ

5 การดำเนินการ ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน
ค่าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนักเรียน 1) จัดซื้อ/จ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2) จัดทำบัญชีวัสดุ 3) จัดทำใบเบิก

6 4) จัดทำหลักฐานให้นักเรียนลงชื่อรับ
5) แนบหลักฐานข้อ 2)-4) กับหลักฐานการจัดซื้อ/ จัดจ้าง 3. ค่าอาหารกลางวัน - ดำเนินการโดยวิธีใด วิธีหนึ่ง ดังนี้ 3.1 จัดซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารโดยใช้หลักฐานการจ่าย เหมือนกับการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน ที่รับโอนจาก อบต.

7 3.2 จ้างเหมาประกอบอาหาร ดำเนินการตาม
ระเบียบพัสดุ 3.3 จ่ายเป็นเงินสด หลักฐานการจ่ายประกอบด้วย 1) บันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย 2) หลักฐานการจ่ายเงินอื่น

8 4. ค่าพาหนะในการเดินทาง ไป – กลับ
- จัดให้นักเรียนตามสภาพจริง ตามความจำเป็น - การดำเนินการ 4.1 จ่ายเงินสด หลักฐานการจ่ายประกอบด้วย 1) บันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย 2) หลักฐานการจ่ายเงินอื่น 4.2 จ้างเหมารถรับ – ส่ง ดำเนินการตามระเบียบ พัสดุ

9 ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
1. การนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ 2. การคัดเลือกเด็กกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 3. การให้ความช่วยเหลือ ไม่เหมาะสม 4. เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 5. ไม่มีหลักฐานให้ตรวจสอบ

10 µèÍÀÒ¤ºèÒ¤ÃѺ


ดาวน์โหลด ppt การใช้เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google