งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย... นางจันทร์เพ็ญ หงษ์อินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย... นางจันทร์เพ็ญ หงษ์อินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย... นางจันทร์เพ็ญ หงษ์อินทร์
การบันทึกบัญชีของโรงเรียนประถมศึกษาตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544 โดย... นางจันทร์เพ็ญ หงษ์อินทร์

2 มียอดเงินคงเหลือยกมาเป็นเงิน 35,000 บาท โดยเป็นเงินฝากธนาคาร
วันที่ 1 ตุลาคม 2548 มียอดเงินคงเหลือยกมาเป็นเงิน 35,000 บาท โดยเป็นเงินฝากธนาคาร 30,000 บาท และสมุดคู่ฝาก 5,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ เงินโครงการอาหารกลางวัน จำนวน 7,000 บาท เงินรายได้สถานศึกษา จำนวน 1,000 บาท คชจ.ก่อนประถมฯ จำนวน 2,000 บาท คชจ.ประถมศึกษา จำนวน 10,000 บาท คชจ.มัธยมศึกษา จำนวน 10,000 บาท เงินฝากมัดจำประกันสัญญา 5,000 บาท ครบกำหนด พ.ย.2548 หมายเหตุ มียอดลูกหนี้โครงการอาหารกลางวัน แยกตามสัญญายืมเลขที่ 3/ จำนวน 5,000 บาท

3 วันที่ 3 ตุลาคม 2545 รับเงินรายได้สถานศึกษา จากการให้บริการสถานที่ขายอาหาร จำนวนเงิน 3,000 บาท โดยเจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 6 ก 3888 เลขที่ 1 ไว้เป็นหลักฐาน

4 วันที่ 5 ตุลาคม 2548 จ่ายเงินค่าวัสดุรายหัว ระดับประถมศึกษา ให้ หจก. ปัญจพร จำนวน 5,000 บาท โดยหักภาษี ไว้ จำนวน 50 บาท

5 วันที่ 10 ตุลาคม 2548 เจ้าหน้าที่อาหารกลางวัน รวบรวมใบสำคัญการจ่ายเงิน ค่าอาหารกลางวัน เพื่อนำไปส่งใช้เงินยืม ใบสำคัญ จำนวน 10 ฉบับเป็นเงิน 4,000 บาท คงเหลือเงินสด 1,000 บาท

6 3 พฤศจิกายน 2548 1. รับเงินค่าอาหารกลางวันจาก อบต. 50,000 บาท โดยเจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 6 ก 3888 เลขที่ 3 2. เจ้าหน้าที่อาหารกลางวัน ยืมเงินโครงการอาหารกลางวัน จำนวน 5,000 บาท

7 3 พฤศจิกายน 2548 1. สถานศึกษาได้รับโอนเงินเป็นค่าใช้จ่าย ระดับก่อนประถมศึกษา 5,000 บาท ค่าใช้จ่ายระดับประถมศึกษา 10,000 บาท ค่าใช้จ่ายระดับมัธยมศึกษา 10,000 บาท ปัจจัยพื้นฐานระดับประถมศึกษา 5,000 บาท ปัจจัยพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา 5,000 บาท จนท. การเงินออกใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 6 ก เล่มที่ 4,5,6,7 และ 8

8 2. สถานศึกษาถอนเงินมัดจำประกันสัญญา ให้กับ
บริษัทจงเจริญ จำนวน 5,000 บาท 3. รับเงินค่าขายพัสดุชำรุด จำนวนเงิน 500 บาท เจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 6 ก 3888 เลขที่ 9

9 4. รายการปรับดอกเบี้ยเงินฝาก มีดังนี้
- ดอกเบี้ยเงินโครงการอาหารกลางวัน 100 บาท - ดอกเบี้ยเงินอุดหนุนอื่น บาท โดยนำดอกเบี้ยเงินโครงการอาหารกลางวัน, ดอกเบี้ยอุดหนุน และค่าพาหนะพัสดุชำรุด ส่ง สพท. ในวันเดียวกัน

10 30 พฤศจิกายน 2549 1. จ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานระดับมัธยมตาม รายการดังต่อไปนี้ 1.1 จ่ายเงินค่าจ้างเหมาพาหนะนักเรียนห่างไกลเกิน 3 กม. ให้นายอเนก ระหว่างวันที่ พฤศจิกายน จำนวน 20 วัน ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท (นักเรียน 20 คน) 1.2 จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน นักเรียน 20 คน ๆ ละ 10 บาท ต่อวันจำนวน 10 วัน เป็นเงิน 2,000 บาท

11 2. เจ้าหน้าที่อาหารกลางวัน รวบรวมใบสำคัญการจ่ายเงิน โครงการอาหารกลางวัน จำนวน 4,800 บาท มาบอเบิกชดเชยเงินอาหารกลางวัน 3. สพท. แจ้งการจ่ายเงินมัดจำประกันสัญญาให้แก่ บริษัทจงเจริญ จำกัด เป็นเงิน 5,000 บาท


ดาวน์โหลด ppt โดย... นางจันทร์เพ็ญ หงษ์อินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google