งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมชี้แจงรายละเอียด โครงการพัฒนาปรับปรุงงานของสำนักงานอธิการบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมชี้แจงรายละเอียด โครงการพัฒนาปรับปรุงงานของสำนักงานอธิการบดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมชี้แจงรายละเอียด โครงการพัฒนาปรับปรุงงานของสำนักงานอธิการบดี
ยินดีต้อนรับ ประชุมชี้แจงรายละเอียด โครงการพัฒนาปรับปรุงงานของสำนักงานอธิการบดี วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2554

2 โครงการพัฒนาปรับปรุงงานของสำนักงานอธิการบดี
รางวัลข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงที่ดีที่สุด Best Improvement Awards ประจำปีงบประมาณ 2554

3 วัตถุประสงค์ สนับสนุนให้บุคลากร นำเสนอข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงาน
นำข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย

4 ผลงาน เดิม ใหม่ กระบวนงาน ขั้นตอน แนวคิด ข้อเสนอแนะ สิ่งประดิษฐ์ IT
อื่น ๆ

5 ผลงานที่ส่งประกวดประกอบด้วย
แบบเสนอโครงการพัฒนาปรับปรุงงาน โปสเตอร์ขนาด 40 x 60 เซนติเมตร

6 ระดับการประกวด มี 2 ระดับ
ระดับการประกวด มี 2 ระดับ ระดับกอง/สำนัก/สำนักงาน/ศูนย์ (18 หน่วยงาน) ระดับสำนักงานอธิการบดี

7 ระดับกอง/สำนัก/สำนักงาน/ศูนย์ (18 หน่วยงาน)
คัดเลือกผลงานของบุคลากรเพื่อส่งเข้าประกวด ในระดับสำนักงานอธิการบดี ไม่เกิน 2 ผลงาน

8 ระดับสำนักงานอธิการบดี
กรณีกอง/สำนัก/สำนักงาน/ศูนย์ ส่งผลงานไม่เกิน 10 ผลงาน ให้นำเสนอผลงานทั้งหมด กรณีกอง/สำนัก/สำนักงาน/ศูนย์ ส่งผลงานเกิน 10 ผลงาน คณะกรรมการฯ จะคัดเลือกให้เหลือ 10 ผลงาน

9 การพิจารณาตัดสินรางวัล
1. การนำเสนอผลงาน - ประเด็นการนำเสนอ + โปสเตอร์ คะแนน - ประเด็นเนื้อหา คะแนน 2. การให้คะแนนจากกรรมการผู้แทนหน่วยงาน คะแนน รวม คะแนน

10 รางวัล รางวัลดีมาก (85 – 100 คะแนน) ได้รับเงิน 10, บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลดี (75 – 84 คะแนน) ได้รับเงิน 5, บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชย (65 – 74 คะแนน) ได้รับเงิน 2, บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

11 ส่งผลงานที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ (สำนักงาน ก. พ. ร
ส่งผลงานที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.มก. ชั้น 7 อาคารสารนิเทศ 50 ปี) ภายในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2554 เวลา น.

12 ดูรายละเอียดโครงการพัฒนาปรับปรุงงานของสำนักงานอธิการบดี
สอบถามรายละเอียดที่ สำนักงาน ก.พ.ร.มก. เบอร์ภายใน สายตรง ดูรายละเอียดโครงการพัฒนาปรับปรุงงานของสำนักงานอธิการบดี ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ที่เว็บไซด์ของสำนักงาน ก.พ.ร.มก.

13 ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟัง


ดาวน์โหลด ppt ประชุมชี้แจงรายละเอียด โครงการพัฒนาปรับปรุงงานของสำนักงานอธิการบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google