งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค31211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค31211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค31211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 1
เซต ค31211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 1

2 ความหมายของเซต เซต หมายถึง กลุ่มของสิ่งต่างๆที่มีลักษณะร่วมกัน อย่างใดอย่างหนึ่ง เรียกสิ่งต่างๆที่อยู่ในเซตว่า “สมาชิก” ของเซต ถ้ากำหนดให้ x เป็นสมาชิกของเซต S เขียนแทน ด้วย x  S และถ้า x ไม่เป็นสมาชิกของเซต S เขียนแทนด้วย x S

3 ตัวอย่างของเซต (ก) เซตของจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่า 5 ได้แก่ เซตที่มีสมาชิกคือ 1,2,3 และ 4 (ข) เซตของตัวเลขในฐานสิบคือ 0,1,2,3,4,5,6,7,8 และ 9 (ค) เซตของจำนวนเต็มคู่ที่มากกว่า 0 คือ 2,4,6,… (ง) เซตของจำนวนเต็มที่น้อยกว่า 2 คือ 1,0,- 1,-2,…

4 เซตจำกัดและเซตอนันต์
จากตัวอย่างเราสังเกตเห็นว่า เมื่อพิจารณาจาก จำนวนสมาชิกภายในเซตเราสามารถแบ่งเซต ออกเป็น 2 ประเภทคือ เซตจำกัด (finite set) และ เซตอนันต์ (infinite set)

5 เซตจำกัด เซตจำกัดหมายถึง เซตที่สามารถแจกแจงจำนวน สมาชิกของเซตได้ทั้งหมด อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น (ก) เซตของจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่า 5 ได้แก่ เซตที่มีสมาชิกคือ 1,2,3 และ 4 (ข) เซตของตัวเลขในฐานสิบคือ 0,1,2,3,4,5,6,7,8 และ 9

6 เซตอนันต์ เซตอนันต์หมายถึง เซตที่ไม่ใช่เซตจำกัด ไม่ สามารถแจกแจงจำนวนสมาชิกของเซตได้ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น (ค) เซตของจำนวนเต็มคู่ที่มากกว่า 0 คือ 2,4,6,… (ง) เซตของจำนวนเต็มที่น้อยกว่า 2 คือ 1,0,- 1,-2,…


ดาวน์โหลด ppt ค31211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google