งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)

2 ประโยชน์ของระบบเครือข่าย
1.ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน 2. ใช้ซอฟต์แวร์ร่วมกัน 3. ใช้ข้อมูลร่วมกัน 4. การสื่อสารระหว่างบุคคล

3 ประโยชน์ของระบบเครือข่าย (ต่อ)
5. ค่าใช้จ่าย 6. การบริหารเครือข่าย 7. ระบบรักษาความปลอดภัย 8. เสถียรภาพของระบบ 9. การสำรองข้อมูล

4 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
การประมวลผลข้อมูลใน เครือข่ายคอมพิวเตอร์

5 Centrallized Networks
Mainframe Terminal

6 Peer-to-Peer

7 Client/Server

8 ประเภทของเครือข่าย 1. ระบบเครือข่ายระยะใกล้ (LAN – Local Area Network)
2. ระบบเครือข่ายระดับเมือง (MAN – Metropolitan Area Network) 3. ระบบเครือข่ายระยะไกล (WAN – Wide Area Network)

9 ระบบเครือข่ายระยะใกล้ (LAN)

10 ระบบเครือข่ายระดับเมือง (MAN)

11 ระบบเครือข่ายระยะไกล (WAN)

12 สถาปัตยกรรมของระบบเครือข่าย หรือ โทโปโลยี (Topology) ?

13 ลักษณะทางกายภาพ(ภายนอก) ของเครือข่าย เป็นลักษณะของการเชื่อมโยงสายสื่อสารเข้ากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ภายในเครือข่าย

14 1. โทโปโลยีแบบดาว (Star Topology)

15 ข้อดีของการเชื่อมต่อแบบดาว (Star)
- ติดตั้งได้และดูแลรักษาได้ง่าย สามารถทำการตรวจสอบเครื่องที่เสียหายในระบบได้ง่าย

16 ข้อเสียของการเชื่อมต่อแบบดาว (Star)
- เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นศูนย์กลางอาจมีราคาแพง - ถ้าเครื่องที่เป็นศูนย์กลางเสีย ทำให้ทั้งเครือข่าย ไม่สามารถทำงานได้

17 2. โทโปโลยีแบบบัส (Bus Topology)

18 ข้อดีของการเชื่อมต่อแบบ Bus
- ติดตั้งระบบได้ง่าย และสะดวก ข้อเสียของการเชื่อมต่อแบบ Bus - ถ้าเกิดจุดที่เสียหาย จะหาได้ยาก

19 3.โทโปโลยีแบบวงแหวน (Ring Topology)

20 ข้อดีของการเชื่อมต่อแบบวงแหวน (Ring)
สามารถส่งข้อมูลไปยังผู้รับได้หลายๆ เครื่องในเวลาเดียวกัน - เหมาะกับการใช้เส้นใยแก้วนำแสงให้เกิดความเร็ว

21 ข้อเสียของการเชื่อมต่อแบบวงแหวน (Ring)
- ถ้ามีเครื่องเสีย จะทำให้การสื่อสารในเครือข่ายติดขัด

22 องค์ประกอบของระบบเครือข่าย

23 อุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อระหว่างเครือข่าย
1.1 เครื่องเทอร์มินอล (Terminal) 1.2 โมเด็ม (Modem) 1.3 เครื่องทวนสัญญาณ (Repeater) 1.4 บริดจ์ ( Bridge ) 1.5 อุปกรณ์จัดเส้นทาง ( router ) 1.6 เกตเวย์ (Gateway ) 1.7 ฮับ ( HUB )

24 1.1 เครื่องเทอร์มินอล (Terminal)

25 1.2 โมเด็ม (Modem) Modulator/Demodulator
Modulation => Digital Analog Demodulation => Analog Digital

26 ตัวอย่างโมเด็ม

27 1.3 เครื่องทวนสัญญาณ (Repeater)

28 1.4 บริดจ์ ( Bridge )

29 1.5 อุปกรณ์จัดเส้นทาง ( router )

30 1.6 เกตเวย์ ( Gateway )

31 1.7 ฮับ ( HUB )

32 ซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับระบบเครือข่าย
Novell's NetWare OS/2 LAN Server Microsoft Windows NT Server Microsoft Windows NT 2000

33 ประเภทเครือข่ายในองค์กร
- ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) - ระบบอินทราเน็ต (Intranet) - ระบบเอ็กซ์ทราเน็ต (Extranet)

34 ความปลอดภัยในระบบเครือข่าย

35 1. การคุกคามต่อข้อมูลในเครือข่าย
- เกิดจากคอมพิวเตอร์เสียหาย -ไม่ได้รับการอบรมในการใช้ -อุบัติเหตุ -ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ

36 2. การป้องกันข้อมูลในเครือข่าย
- กำแพงไฟ (Firewall) - รหัสผ่าน (Password) - การสำรองข้อมูลในเครือข่าย (Back up)

37 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การประยุกต์ใช้งาน ของ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

38 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
( Electronic mail : )

39 ไปรษณีย์เสียง (Voice Mail)

40 โทรสาร (Facsimile or Fax)

41 Video conferencing

42 Global Positioning System (GPS)


ดาวน์โหลด ppt ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google