งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำงานกับ เลขจำนวน ในภาษา php การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา php ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำงานกับ เลขจำนวน ในภาษา php การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา php ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำงานกับ เลขจำนวน ในภาษา php การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา php ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

2 ฟังก์ชันที่ใช้ ตรวจสอบเลขจำนวน bool is_int(mixed ตัวแปร ); ใช้สำหรับตรวจสอบตัวแปรว่า เป็นจำนวนเต็มหรือไม่ โดยจะ ให้ค่า TRUE ถ้าใช่และค่า FALSE ถ้าไม่ใช่

3 is_int.php <?php $var1 = “8247”; $var2 = 76; if (is_int($var1)) printf(“\$var1 คือตัวแปรชนิด integer ”); else printf(“\$var1 ไม่ใช่ตัวแปรชนิด integer ”); if (is_int($var2)) printf(“\$var2 คือตัวแปรชนิด integer ”); else printf(“\$var2 ไม่ใช่ตัวแปรชนิด integer ”); ?>

4 ฟังก์ชัน is_float() bool is_float(mixed ตัวแปร ); ใช้สำหรับตรวจสอบตัวแปรว่า เป็น float หรือไม่ โดยจะให้ค่า TRUE ถ้าใช่และค่า FALSE ถ้าไม่ใช่

5 ฟังก์ชัน is_numeric() bool is_numeric(mixed ตัวแปร ); ใช้ตรวจสอบว่าเป็นเลขจำนวน หรือเป็นสตริงตัวเลขหรือไม่ โดยจะให้ค่า TRUE ถ้าใช่และ ให้ค่า FALSE ถ้าไม่ใช่

6 ฟังก์ชันที่ใช้แปลง ชนิดข้อมูล bool intval(mixed ตัวแปร ); ใช้แปลงค่าของตัวแปรที่ระบุไป เป็นค่าจำนวนเต็ม แต่ถ้าฟังก์ชัน ทำงานล้มเหลวจะให้ค่า 0 เสมอ แต่ถ้าเป็นอะเรย์ที่มี สมาชิกจะได้ค่า 1 เสมอ

7 ฟังก์ชันที่ใช้แปลง ชนิดข้อมูล bool floatval(mixed ตัวแปร ); ใช้แปลงค่าของตัวแปรที่ระบุไป เป็นทศนิยม แต่ถ้าฟังก์ชัน ทำงานล้มเหลวจะให้ค่า 0 เสมอ แต่ถ้าเป็นอะเรย์ที่มี สมาชิกจะได้ค่า 1 เสมอ

8 ฟังก์ชันที่ใช้ประมาณ ค่า / ปัดเศษ float round(float เลข [,int ความ แม่นยำ ]); หาค่าประมาณของเลขจำนวน โดยให้มีความแม่นยำตามที่ กำหนด ความแม่นยำหมายถึงจำนวน ตัวเลขหลังจุดทศนิยม

9 ฟังก์ชัน ceil (float เลข ) float ceil(float เลข ); ให้ค่าเป็นเลขจำนวนเต็มโดย การปัดเศษขึ้น ถึงแม้ว่าผลลัพธ์ จะเป็นเลขจำนวนเต็ม แต่ชนิด ข้อมูลของมันจะเป็น float

10 ฟังก์ชัน floor (float เลข ) float floor(float เลข ); ให้ค่าเป็นเลขจำนวนเต็มโดย การปัดเศษลง ถึงแม้ว่าผลลัพธ์ จะเป็นเลขจำนวนเต็ม แต่ชนิด ข้อมูลของมันจะเป็น float

11 ฟังก์ชันที่ใช้ เปรียบเทียบค่า mixed min(mixed เลข 1,mixed เลข 2[, mixed เลข 3]); หรือ mixed min (array อะเรย์ );

12 min.php <?php printf(min(2,3,1,6,7)); $arr = array(2,4,5); printf(min($arr)); ?> 1212

13 ฟังก์ชัน max mixed max(mixed เลข 1,mixed เลข 2[, mixed เลข 3]); หรือ mixed max (array อะเรย์ );


ดาวน์โหลด ppt การทำงานกับ เลขจำนวน ในภาษา php การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา php ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google