งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรับและแสดง ข้อมูล ง 40208 การเขียนไดนามิกเว็บ เพจ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรับและแสดง ข้อมูล ง 40208 การเขียนไดนามิกเว็บ เพจ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรับและแสดง ข้อมูล ง 40208 การเขียนไดนามิกเว็บ เพจ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

2 การรับข้อมูลโดยใช้คำสั่ง prompt()  prompt() เป็นคำสั่งที่ใช้แสดงหน้าต่างเพื่อรับ ข้อมูลจากผู้ใช้ มีรูปแบบการใช้งานดังนี้  ตัวแปร = prompt(“ ข้อความนำ ”, “ ค่าเริ่มต้น ”);  โดย ตัวแปรคือ ตัวแปรที่ใช้เก็บค่าที่รับ จากผู้ใช้  ข้อความนำคือ ข้อความที่บอกผู้ใช้ว่า ต้องการให้ทำอะไร  ค่าเริ่มต้นค่า หรือข้อความใดๆที่ต้องการ ให้ปรากฎในช่องกรอกข้อมูล จะกำหนดหรือไม่ ก็ได้ถ้าไม่กำหนดจะมีข้อความ undefined ออกมา

3 ตัวอย่างที่ 4.1 คำสั่งรับข้อมูล โดยใช้ prompt()   ตัวอย่างที่ 4.1   var a;  a = prompt(" กรุณาป้อนข้อมูล ","0"); 

4 ผลที่ได้

5 การรับข้อมูลโดยใช้คำสั่ง confirm()  confirm() เป็นคำสั่งที่ใช้แสดงการโต้ตอบของ ผู้ใช้ในลักษณะการยืนยัน โดยรับข้อมูลจาก ผู้ใช้โดยการคลิ๊กปุ่ม OK หรือ Cancel มีรูปแบบ การใช้งานดังนี้  ตัวแปร = confirm(“ คำถาม ”);  โดย ตัวแปร คือ ตัวแปรที่รับค่าจะได้ค่า เป็น true หรือ false  คำถาม คือ คำถามที่ต้องการการยืนยัน จากผู้ใช้

6 ตัวอย่างที่ 4.2 คำสั่งรับข้อมูล โดยใช้ confirm()   ตัวอย่างที่ 4.2   var a;  a = confirm(" คุณแน่ใจว่าจะตั้งใจเรียน "); 

7 ผลที่ได้

8 การแสดงผลโดยใช้คำสั่ง alert()  alert( ) เป็นคำสั่งที่ใช้แสดงข้อความโต้ตอบให้ ผู้ใช้ทราบ โดยโปรแกรมจะหยุดทำงานชั่วคราว ในขณะที่มีกล่องโต้ตอบขึ้นมาจนกว่าผู้ใช้จะกด ปุ่ม OK โปรแกรมจึงจะทำงานต่อไป มีรูปแบบ การใช้คำสั่ง alert() ดังนี้  alert(“ ข้อความ ”); หรือ  alert( ตัวแปร );  การแสดงข้อมูลจะมี 2 แบบ ถ้าเป็นข้อความ ธรรมดาจะต้องอยู่ในเครื่องหมาย “ ” แต่ถ้าเป็น ตัวแปร ไม่ต้องมีเครื่องหมาย “ ”

9 ตัวอย่างที่ 4.3 คำสั่งแสดงข้อมูล โดยใช้ alert()   ตัวอย่างที่ 4.3   var a;  a = " นี้คือการแสดงค่าของตัวแปร ";  alert(" นี้คือการแสดงข้อความ ");  alert(a); 

10 ผลที่ได้ครั้งแรก

11 ผลที่ได้ครั้งสอง

12 การแสดงผลทางจอภาพโดยใช้ คำสั่ง document.write()  จะเป็นการแสดงคำสั่งบนหน้าเว็บโดยตรง โดย ใช้คำสั่ง document.write() มีรูปแบบการใช้งาน ดังนี้  document.write (“ ข้อความ ”);  หรือ document.write( ตัวแปร );  คล้ายกับ alert คือ ถ้าเป็นข้อความต้องอยู่ใน เครื่องหมาย “ ” แต่ถ้าเป็นตัวแปรไม่ต้องมี เครื่องหมาย “ ”

13 ตัวอย่างที่ 4.3 คำสั่งแสดงข้อมูล โดยใช้ document.write()  ตัวอย่างที่ 4.4   var a;  a = " นี้คือการแสดงค่าของตัวแปร ";  document.write(" นี้คือการแสดงข้อความ ");  document.write(a); 

14 ผลที่ได้


ดาวน์โหลด ppt การรับและแสดง ข้อมูล ง 40208 การเขียนไดนามิกเว็บ เพจ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google