งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร.."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร.

2 โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงในลักษณะแบบ non-linear
Re-thinking Re-thinking the future Strategic thinking Re-imagine As the future catches you Change management World out of balance Information technology Bio-technology (life sciences) Nano-technology Re-managing Strategy-focused Organization Strategy Map Balanced Scorecard

3 Tom Peter: Re-imagine Business Excellence in a Disruptive Age
ตัวอย่าง Was Old economy Very real Tangible assets Technology support change Procedure-centric Within one specialty Complex Satisfies need Competition Management Slow and steady Is New Economy Very Virtual Intangible assets Technology drives change Client-centric Cross-over assignment Simple Fulfills a dream Cooperation Empowerment Fast and faster

4 Strategic Management Process
Strategy Formulation Strategy Implementation Strategic Control วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ Strategy Map แผนปฏิบัติการ การปรับแต่ง กระบวนงาน โครงสร้าง เทคโนโลยี คน กำกับติดตามและประเมินผล การดำเนินงาน การทบทวนสถานการณ์เพื่อปรับยุทธศาสตร์ Strategic Management Process

5 Strategy Implementation
Strategy Formulation Strategy Implementation แผนปฏิบัติราชการรายปี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี Vision Strategic Issue Goal (KPI/Target) Strategies Action Plan S W O T Structure Process IT People Alignment

6 ตัวอย่าง Vision Strategic Themes (Issues) Agenda / Focusing Areas ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก Detroit of Asia King & Queen of Fruit Entertainment Complex ……… Values Strategy Map (logic model) Corporate Scorecard Action Plan Perspectives Objectives Measurement Targets Initiatives Budget Financial Run the Business ประสิทธิผล Customer Serve the Customer คุณภาพ Manage resources Internal work process ประสิทธิภาพ Learning & Growth Build Capacity พัฒนาองค์กร Business Unit Scorecard Team / Individual Scorecard

7 Strategy Map ตัวอย่าง

8 Internal Business Process
Balanced Scorecard Objectives Measures Targets Initiatives Financial “To succeed financially, how should we appear to our shareholders?” Vision and Strategy Objectives Measures Targets Initiatives Customer “To achieve our vision,how should we appear to our customers?” Objectives Measures Targets Initiatives Internal Business Process “To satisfy our shareholders and customers, what business processes must we excel at?” Objectives Measures Targets Initiatives Learning and Growth “To achieve our vision,how will we sustain our ability to change and improve?”

9 มิติการประเมินผลฯ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 4 ด้าน
Financial Perspective Internal Work Process Perspective มิติที่ 1 : มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ ส่วนราชการแสดงผลงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนตามแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด มิติที่ 2 : มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ส่วนราชการแสดงความสามารถในการปฏิบัติราชการเช่น การลดค่าใช้จ่าย และการลดระยะเวลาการให้บริการ เป็นต้น มิติที่ 3 : มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ส่วนราชการแสดงการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการในการให้บริการที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ มิติที่ 4 : มิติด้านการพัฒนาองค์กร ส่วนราชการแสดงความสามารถในการเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร เช่น การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การบริหารคนและความรู้ในองค์กร เป็นต้น Customer Perspective Learning & Growth Perspective

10 Change Management Strategy-focused Organization
Operations Management Processes Cycle-time Process Improvement Cost & Waste Reengineering Lean Enterprise Six Sigma TQM efficiency Productivity Customers Management Processes Change Management Satisfaction Value Creation Trust Customer Care quality effectiveness Transparency/ Public Participation Intangible Assets Management Processes Strategic Readiness Human Capital capacity-building Information Capital Organization Capital

11 คำรับรองการปฏิบัติราชการ

12 รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดแพร่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ SAR- Card (ต่อ)

13

14 Individual (Personal) Scorecard

15 Enablers Achievement Information Leadership & Analysis Strategy
Malcolm Balridge National Quality Award (MBNQA) & Public Sector Management Quality Award (PMQA) Leadership Information & Analysis Capacity-building (Learning & Growth Perspective) Effectiveness (Financial Perspective) Strategy Deployment HR Focus Business Results Efficiency (Internal Work Process Perspective) Process Management Customer & Market Focus Quality (Customer Perspective) Enablers Achievement

16 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2548-2551)
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มิติภารกิจหน้าที่งาน มิติพื้นที่ มิติวาระ แผนปฏิบัติราชการประจำปี บูรณาการ ผลลัพธ์สุดท้าย ผลลัพธ์ ผลผลิต กิจกรรม ทรัพยากร

17 แผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน
Planning Measurement แผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน (4 ปี) เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ Corporate Scorecard ยุทธศาสตร์รัฐบาล แผนปฏิบัติราชการ (4 ปี) กระทรวง/กรม กลุ่มจังหวัด/จังหวัด Strategic Business Unit Scorecard กระทรวง/กรม กลุ่มจังหวัด/จังหวัด เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์กระทรวง/กรม ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด แผนปฏิบัติราชการ (รายปี) กระทรวง กรม กลุ่มจังหวัด/จังหวัด Sub-unit Scorecard Team & Individual Scorecard Budgeting

18 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน (2548-2551)
Strategy Formulation Strategy Implementation แผนปฏิบัติราชการรายปี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี Vision Strategic Issue Goal (KPI/Target) Strategies Action Plan S W O T Risk Assessment & Management Structure Process IT People Alignment แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ( ) Blueprint for Change

19 ตัวอย่าง Natural Resource and Environment Management Capacity Building
ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่งคั่งของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์) ตัวอย่าง 1. ศูนย์กลางผลิตและแปรรูปสินค้าประมง เกษตร และเหล็ก 2. การพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสุขภาพ Natural Resource and Environment Management 3. การพัฒนาสภาพแวดล้อมชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมเมืองที่ดี Capacity Building 4. การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ

20 ตัวอย่าง แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 4.2
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 4.2 ตัวอย่าง เป็นกลุ่มจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางการผลิตและการแปรรูปสินค้าประมง เกษตร และเหล็ก เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญสู่ภาคใต้ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน วิสัยทัศน์ / / / / / / / / / / การพัฒนากลุ่มจังหวัดให้ เป็นศูนย์กลางผลิตและแปรรูป สินค้าประมง เกษตร และเหล็ก การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงนิเวศน์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและสุขภาพ การพัฒนาสภาพแวดล้อม ชายฝั่งและ สิ่งแวดล้อมเมืองที่ดี การพัฒนาระบบ บริหารงาน ให้มีความเป็นเลิศ ประเด็น ยุทธศาสตร์ การผลิตสินค้าและการแปรรูปสินค้าประมง เกษตร และเหล็กได้รับการพัฒนาคุณภาพในระดับสากล เป้าประสงค์ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ โรงงานแปรรูปที่ได้รับ มาตรฐานสากล ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการทางการเกษตรที่ได้รับระบบการจัดการคุณภาพ (GAP) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากอุตสาหกรรมเหล็ก ตัวชี้วัด การพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการ ด้านการผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้า ให้ได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก การพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการ ด้านการผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้า ให้ได้มาตรฐาน กลยุทธ์ โครงการอาหารปลอดภัย โครงการโรงงานแปรรูปอาหารทะเลผ่านเกณฑ์ GMP โครงการ โครงการพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตร โครงการเฝ้าระวังสารปนเปื้อน โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานบุคลากรกิจการร้านอาหาร

21 ร่วมพัฒนาระบบ ยกระดับบริการ เพื่อรอยยิ้มของประชาชน


ดาวน์โหลด ppt ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google