งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน กลุ่มงานพัฒนาเงินนอกงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน กลุ่มงานพัฒนาเงินนอกงบประมาณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน กลุ่มงานพัฒนาเงินนอกงบประมาณ
โดย กลุ่มงานพัฒนาเงินนอกงบประมาณ

2 ความหมาย วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ แหล่งที่มาของเงินนอกงบประมาณ ประเภทของเงินนอกงบประมาณ การบริหารจัดการและการควบคุม

3 เงินนอกงบประมาณ หมายถึงเงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ นอกเหนือจากเงินงบประมาณ เงินรายได้แผ่นดิน เงินเบิกเกินส่งคืน เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน

4 เงินนอกงบประมาณ สะดวกคล่องตัวในการเบิกจ่าย
คล่องตัวในการดำเนินงาน ผ่อนคลายการควบคุม มีการกระจายอำนาจให้แก่ส่วนราชการ การบริหารบรรลุวัตถุประสงค์อย่างรวดเร็ว เป็นส่วนเสริมภารกิจ กรณีเงินในงบประมาณจัดสรรไม่เพียงพอ

5 เงินนอกงบประมาณ พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.๒๔๙๑ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๒ กฎหมายเฉพาะ

6 พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.๒๔๙๑
เงินทุนหมุนเวียน เงินยืมทดรองราชการ เงินฝาก เงินขายบิล

7 เงินทุนหมุนเวียน หมายถึง ทุนที่ตั้งขึ้นเพื่อกิจการซึ่งอนุญาตให้นำรายรับสมทบไว้ใช้จ่ายได้ การจ่ายเงินเป็นทุนหรือทุนหมุนเวียนเพื่อการใดๆ ให้กระทำได้โดยกฎหมาย

8 เงินทุนหมุนเวียน การจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียนต้องมีกฎหมายรองรับ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พระราชบัญญัติเฉพาะ (กฎหมายพิเศษกำหนด) พระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังรวมหรือ ยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ.ศ.๒๕๔๓

9 เงินทุนหมุนเวียน การแบ่งกลุ่มของทุนหมุนเวียน
ทุนหมุนเวียนเพื่อการให้กู้ยืมแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทุนหมุนเวียนเพื่อการจำหน่ายและการผลิตสินค้า ทุนหมุนเวียนเพื่อการบริการ ทุนหมุนเวียนเพื่อการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ทุนหมุนเวียนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริม

10 การบริหารงานแนวใหม่ ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์

11 แนวทางการบริหารเงินนอกงบประมาณ
การบริหารที่เน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน กำหนดกลยุทธ์และเป้าหมาย การปรับบทบาทการกำหนดกรอบการควบคุมเป็นการกำกับดูแลโดยนโยบายเพื่อถือปฏิบัติ กำหนดติดตามประเมินผล โดยการกำหนดตัวชี้วัดและผลสำเร็จของงาน การใช้ระบบบริหารงานแบบมีส่วนร่วม การบริหารความเสี่ยงเงินนอกงบประมาณ

12 แนวทางการประเมินผลการดำเนินงานสมัยใหม่
เน้นการดำเนินงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (Result Based) เพื่อให้เกิดการผลักดันกลยุทธ์และการพัฒนา การประเมินผลที่ครอบคลุม - ด้านการเงิน (Financial Measures) - ไม่ใช่การเงิน (Non-Financial Measures)

13 แนวทางการติดตามประเมินผลเงินทุนฯ
เปลี่ยนจากการกำกับดูแล การควบคุมรายจ่าย มาเป็นการควบคุมผลงานของเงินทุนฯ หลักเกณฑ์ตามแนว Balanced Scorecard (BSC)

14 ด้านผู้มีส่วนได้เสีย (ลูกค้า)
Balanced Scorecard ด้านการเงิน ด้านผู้มีส่วนได้เสีย (ลูกค้า) ด้านกระบวนการภายใน วิสัยทัศน์/ภารกิจ ด้านการบริหารพัฒนา

15 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล - 3’E - Good Governance มีระบบภูมิคุ้มกัน Internal Control

16 Q & A


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน กลุ่มงานพัฒนาเงินนอกงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google