งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ความเป็นมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ความเป็นมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ความเป็นมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงมีต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ 50 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2545 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอพระราชานุญาต จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่กราบบังคมทูลถวาย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารทรงรับโครงการดังกล่าวไว้ในพระราชานุเคราะห์ และทรงพระราชทานพระราชานุญาต อัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ได้เริ่มเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี และได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง การบริหาร โครงการโดยคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 152/2547 ลงวันที่ 26 เมษายน 2547 โครงการนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือและพัฒนาอาชีพเกษตรกรไทย ในพื้นที่ห่างไกลให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ทิศทางการดำเนินงาน/การมีส่วนร่วมของ ส.ป.ก. ส.ป.ก. เริ่มดำเนินการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ ราชกุมาร เมื่อปี 2546 โดย ส.ป.ก.จังหวัด รวม 70 จังหวัด มีบทบาทในการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อให้ คำปรึกษาแนะนำข้อกฎหมายปฏิรูปที่ดิน การให้ บริการด้านต่างๆ 7 ทิศทาง การจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาด้านต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด ส.ป.ก. ออกให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ปีละ 4 ครั้ง และร่วมออกให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่/จัดนิทรรศการตามแผนงานที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด เพื่อร่วมในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์ เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ในวันที่ 9 ธันวาคม วันคล้ายวัน ประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ในวันที่ 29 เมษายน และวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรม-โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 28 กรกฎาคม

2 เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน/ผู้สนใจทั่วไป
วัตถุประสงค์ - เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรได้อย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และทันต่อเหตุการณ์ - เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตร ให้เกษตรกรมี รายได้เพิ่มขึ้นและมีอาหารพอเพียงต่อการบริโภค กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน/ผู้สนใจทั่วไป พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 70 จังหวัด องค์ความรู้การจัดการ 1. การให้บริการด้านความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการปฏิรูป ที่ดิน/เข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่จากการใช้ประโยชน์ใน ที่ดิน 2. การให้บริการองค์ความรู้ 7 ทิศทาง ได้แก่ - ข้อกฎหมายตาม พรบ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม - ปฏิรูปที่ดินด้านการจัดการที่ดิน - ปฏิรูปเกษตรกรด้านองค์ความรู้ควบคู่การสร้างอาชีพ และพัฒนาจริยธรรม - ปฏิรูปด้านการจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ที่ดิน - การสนับสนุนแหล่งเงินทุนการปฏิรูปที่ดิน - จัดตั้งสถาบันเกษตรกรและการพัฒนาธุรกิจภาค ประชาชน - ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ประโยชน์ที่ได้รับ เกษตรกรได้รับบริการจาก ส.ป.ก. โดยตรงมากขึ้น พร้อม ได้รับความสะดวกจากการให้บริการถึงพื้นที่และได้ทราบ ข้อมูลข่าวสารของ ส.ป.ก. อย่างเป็นประจำ - เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการแก้ไขปัญหาด้าน การเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์และมี ประสิทธิภาพ เกษตรกรได้รับความรู้และเข้าใจถึงสิทธิ หน้าที่จากการ ใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับจาก ส.ป.ก. - สร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานใน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3 ผลการดำเนินงาน (ปี ) ส.ป.ก.จังหวัด ออกให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำข้อกฎหมายปฏิรูปที่ดิน การบริการด้านต่างๆ 7 ทิศทาง จำนวน 2,942 ครั้ง เกษตรกรขอ รับบริการทั้งสิ้น 189,657 ราย แผนดำเนินงาน ปี 2555 งบประมาณ 1,311,000 บาท ส.ป.ก.จังหวัด 70 จังหวัด ออกให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำข้อกฎหมายปฏิรูปที่ดิน การบริการด้านต่างๆ 7 ทิศทาง


ดาวน์โหลด ppt โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ความเป็นมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google