งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2555 (1 ตุลาคม 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) สำนักวิชาการและ แผนงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2555 (1 ตุลาคม 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) สำนักวิชาการและ แผนงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2555 (1 ตุลาคม 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) สำนักวิชาการและ แผนงาน

2 กิจกรรม หน่วย นับ แผนงาน 16 พ. ค.31 พ. ค. ร้อยละ ผลผลิตที่ 1  1 ที่ดินทำกิน  ( รังวัด - สอบสิทธิ ) - รังวัดไร่ 500,00 0111,991 142,34928.47 - สอบสิทธิราย 35,0007,177 10,52330.07  พื้นที่ New Area - รังวัดไร่ 160,00 040,330 57,33935.84 - สอบสิทธิราย 11,5001,749 3,52230.63 การดำเนินงาน ณ 31 พฤษภาคม 2555 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) 2

3 กิจกรรม หน่ว ย นับ แผนงา น 16 พ. ค.31 พ. ค. ร้อย ละ ผลผลิตที่ 1 1. 1 ที่ดินทำกิน ( รังวัด - สอบ สิทธิ )  พื้นที่ X-Ray - รังวัดไร่ 340,00 071,660 85,01025.00 - สอบสิทธิราย 23,5005,428 7,00129.79 1.2 ที่ดินชุมชน ( รังวัด - สอบ สิทธิ ) ชุมช น 500358 46092.00 - รังวัดแปลง 17,401 24,609 - สอบสิทธิราย 35,0007,740 13,68839.11 การดำเนินงาน ณ 31 พฤษภาคม 2555 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.)3

4 กิจกรรม หน่วย นับ แผนงาน 16 พ. ค.31 พ. ค. ร้อย ละ ผลผลิตที่ 1 2. งานสำรวจตรวจสอบฯ  ปรับปรุงพื้นที่รายแปลงไร่ 1,025,56 0927,736 1,068,78295.67  สำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ไร่ 10,264,1 46 7,625,8 28 8,446,35881.89  ตรวจสอบสารบบที่ดินฯแปลง 3,092,73 7 1,841,2 35 2,082,81767.35 งานสแกนเอกสารแปลง 551,100 133,125 174,41931.65 3. ปลูกไม้เศรษฐกิจ ( เตรียม พื้นที่ ) ไร่ 7,5005,755 6,31084.13 4. ทะเบียนสิทธิเช่าซื้อที่ชำระ ครบ ไร่ 1,753297 31117.74 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) 4 การดำเนินงาน ณ 31 พฤษภาคม 2555

5 กิจกรรม หน่ว ย นับ แผนง าน 16 พ. ค. 31 พ. ค. ร้อย ละ ผลผลิตที่ 1 5. การจัดซื้อที่ดินเอกชน  รับคำเสนอขายไร่ 20,0 00 14,8 44 74.2 2 ตรวจเอกสาร / ตรวจ สภาพพื้นที่ / ต่อรอง ราคา ไร่ 20,0 00 12,4 61 62.3 1 ผู้มีอำนาจเห็นชอบ อนุมัติจัดซื้อ - วงเงิน ไร่ 20,0 00 - 4,288 21.4 4  ชำระราคา / จดทะเบียน สิทธิฯ ไร่ 20,0 00- -- สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) 5 การดำเนินงาน ณ 31 พฤษภาคม 2555

6 กิจกรรม หน่วย นับ แผนงาน 16 พ. ค. 31 พ. ค. ร้อย ละ ผลผลิตที่ 2 6. พัฒนาเกษตรกรราย 1,7801,454 1,51785.22  คปจ. ราย 280 278 99.29  ผู้แทนสหกรณ์ราย 300 3 31.00  อ. สปก. ราย 1,2001,173 1,236 103.0 0 7. นิคมการเกษตรนิคม 888100 8. นิคมเศรษฐกิจ พอเพียง นิคม 10 100 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) 6 การดำเนินงาน ณ 31 พฤษภาคม 2555

7 กิจกรรม หน่วย นับ แผนง าน 16 พ. ค. 31 พ. ค. ร้อย ละ ผลผลิตที่ 2 9. สร้างและพัฒนา เกษตรกรรุ่นใหม่ ราย 6,0005,675 6,522 108. 70 เกษตรยั่งยืนราย 5,500 5,600 6,447 117. 22 เกษตร 3 เดือนราย 300 75 25.0 0  นักศึกษา วษท. เกษตร มืออาชีพ ราย 200 --- 10. สานฝันยุวเกษตรกร โรงเรี ยน 400278 312 78.0 0 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) 7 การดำเนินงาน ณ 31 พฤษภาคม 2555

8 กิจกรรม หน่วย นับ แผนงา น 16 พ. ค. 31 พ. ค. ร้อย ละ ผลผลิตที่ 2 11. การพัฒนาธุรกิจ ชุมชน ราย 8,200 5,8537,25288.44 พัฒนาองค์ความรู้ราย 6,200 4,9385,82793.98  ความร่วมมือไตรภาคีราย 2,000 9151,42571.25 12. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ เพิ่มประสิทธิภาพฯ แห่ง 400384 39999.75 ขยายผลองค์ความรู้ราย 32,000 20,25 9 29,06390.82 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) 8 การดำเนินงาน ณ 31 พฤษภาคม 2555

9 กิจกรรม หน่วย นับ แผนงาน 16 พ. ค. 31 พ. ค. ร้อย ละ ผลผลิตที่ 2 13. โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ อบรมเกษตรกรภายใต้ โครงการ ราย 1,810 1,5141,66291.82 คลินิกเกษตรครั้ง 280 12618566.07  ปลูกหญ้าแฝกกล้า 5,202,5 00 40,010329,8006.34 14. บริการสินเชื่อเงินกองทุน ฯ ล้าน บาท 540.00 0 20.98 0 127.42523.97 15. จัดเก็บหนี้สินเงินกองทุน ฯ ล้าน บาท 1,148.9 34 471.3 24 616.41034.53 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) 9 การดำเนินงาน ณ 31 พฤษภาคม 2555


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2555 (1 ตุลาคม 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) สำนักวิชาการและ แผนงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google