งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 กพร. และ สวผ. กรอบคำรับรอง ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์คะแนนตาม มาตรฐานตัวชี้วัด ( รอบที่ ๒ ) เมษายน - กันยายน ๒๕๕๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 กพร. และ สวผ. กรอบคำรับรอง ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์คะแนนตาม มาตรฐานตัวชี้วัด ( รอบที่ ๒ ) เมษายน - กันยายน ๒๕๕๖."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 กพร. และ สวผ. กรอบคำรับรอง ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์คะแนนตาม มาตรฐานตัวชี้วัด ( รอบที่ ๒ ) เมษายน - กันยายน ๒๕๕๖

2 มิติผลการปฏิบัติงาน ( ร้อยละความสำเร็จ ) ค่า น้ำหนัก (100) แหล่งที่มาของข้อมูล ( การปิดข้อมูล ) เจ้าภาพ 1. การจัดที่ดิน 1.1 การจัดที่ดินทำกิน 1.2 พื้นที่การจัดที่ดินชุมชน 1.3 การตรวจสอบสารบบ 1.4 การตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน / ดำเนินคดี 1.5 การซื้อที่ดินเอกชน 2. การปลูกไม้เศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดิน 3. การบริหารเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 3.1 การจัดเก็บสินเชื่อเงินกองทุนฯ 3.2 การให้บริการสินเชื่อเงินกองทุนฯ 3.3 การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน 4. การบริหารเงินงบประมาณ 4.1 งบลงทุน ( จังหวัดไม่มีงบลงทุน ประเมินที่ งบประมาณ ) 4.2 การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม 5. การประหยัดพลังงาน 38 6 5 14 10 5 3 2 6 4 2 ระบบ alro land ศสท. ระบบพารา สวผ. สบท. สบก. Website พลังงาน สจก. ศสท. ศสท., สกม. สจก. สพท. สบท. สบก. ส. ป. ก. ภาพรวมกรอบคำรับรองฯ ค่าน้ำหนัก แหล่งที่มาข้อมูล 2

3 มิติผลการปฏิบัติงาน ค่า น้ำหนั ก เกณฑ์คะแนน ร้อยละความสำเร็จ : ระดับคะแนน 1.1 การจัดที่ดินทำกิน 1.1.1 พื้นที่ X-ray การรังวัด (100% ณ พ. ค.56) การสอบสวนสิทธิ (100% ณ พ. ค.56) การมอบ ส. ป. ก 4-01 (100% ณ มิ. ย.56) 1.2 การจัดที่ดินชุมชน การสอบสวนสิทธิ (100% ณ พ. ค.56) การมอบ ส. ป. ก 4-01 ช (100% ณ มิ. ย.56)11 1111162411111624 80:85:90:95:100 = 1:2:3:4:5 20:40:60:80:100 = 1:2:3:4:5 80:85:90:95:100 = 1:2:3:4:5 20:40:60:80:100 = 1:2:3:4:5 กรอบคำรับรองฯ ค่าน้ำหนัก เกณฑ์คะแนนรายกิจกรรม 3

4 มิติผลการปฏิบัติงานค่าน้ำหนัก เกณฑ์คะแนน ร้อยละความสำเร็จ : ระดับคะแนน 1.3 การตรวจสอบสารบบ การ scan ของสารบบที่ดิน การตรวจสอบเอกสาร scan ของสารบบที่ดิน 1.4 การตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน 1.4.1 การปรับปรุงแผนที่รายแปลง ( ไร่ ) การปรับปรุงแผนที่รายแปลง ( ไร่ ) กลุ่มที่ 1 <= 24,000 กลุ่มที่ 2 = 48,000 กลุ่มที่ 3 = 72,000 กลุ่มที่ 4 = 96,000 กลุ่มที่ 5 > 96,000 ขึ้นไป การตรวจสอบเชิงเลขการปรับปรุงแผนที่ 2 3 1.5 3.5 60:80:100:120:140 = 1:2:3:4:5 คะแนนจาก ศสท. 80:85:90:95:100 = 1:2:3:4:5 65:70:75:80:85 = 1:2:3:4:5 55:60:65:70:75 = 1:2:3:4:5 50:55:60:65:70 = 1:2:3:4:5 45:50:55:60:65 = 1:2:3:4:5 คะแนนจาก สผส. กรอบคำรับรองฯ ค่าน้ำหนัก เกณฑ์คะแนนรายกิจกรรม 4

5 มิติผลการปฏิบัติงาน ค่า น้ำหนัก เกณฑ์คะแนน ร้อยละความสำเร็จ : ระดับคะแนน 1.4.2 การตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน การปรับปรุงแผนที่รายแปลง ( ไร่ ) กลุ่มที่ 1 <= 186,000 กลุ่มที่ 2 = 372,000 กลุ่มที่ 3 = 558,000 กลุ่มที่ 4 = 744,000 กลุ่มที่ 5 > 744,000 ขึ้นไป การตรวจสอบเชิงเลขการปรับปรุงแผนที่ การตรวจสอบฐานข้อมูลตามโปรแกรม ALRO Land 1.5 3.0 1.5 80:85:90:95:100 = 1:2:3:4:5 65:70:75:80:85 = 1:2:3:4:5 55:60:65:70:75 = 1:2:3:4:5 50:55:60:65:70 = 1:2:3:4:5 45:50:55:60:65 = 1:2:3:4:5 คะแนนจาก ศสท. กรอบคำรับรองฯ ค่าน้ำหนัก เกณฑ์คะแนนรายกิจกรรม 5

6 มิติผลการปฏิบัติงาน ค่า น้ำหนัก เกณฑ์คะแนน ขั้นตอน : ระดับคะแนน 1.4.3 การดำเนินคดี การดำเนินคดีกับผู้ไม่เข้าสู่กระบวนการ ( แปลง ) 1. แจ้งให้ชี้แจง 2. ผล - ยุติไม่เป็นคดีความ 3. แจ้งให้ออกจากที่ดิน 4. สรุปสำนวน การดำเนินคดีกับผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ ( แปลง ) 1. แจ้งเตือนให้ชี้แจงหรือลงพื้นที่ตรวจสอบ 2. ผล - ยุติไม่เป็นคดีความ 3. แจ้งให้ออกจากที่ดิน 4. สรุปสำนวน การดำเนินคดี ส่งอัยการฟ้องคดี 3 5 ระดับคะแนน อย่างน้อย 1 แปลง = 1.0 อย่างน้อย 1 แปลง = 0.3 อย่างน้อย 1 แปลง = 0.4 อย่างน้อย 1 แปลง = 1.0 อย่างน้อย 1 แปลง = 0.3 อย่างน้อย 1 แปลง = 0.4 อย่างน้อย 1 คดี = 1.0 กรอบคำรับรองฯ ค่าน้ำหนัก เกณฑ์คะแนนรายกิจกรรม 6

7 มิติผลการปฏิบัติงาน ค่า น้ำหนัก เกณฑ์คะแนน ร้อยละความสำเร็จ : ระดับคะแนน 1.5 การซื้อที่ดินเอกชน ส่งเอกสาร / มติที่เกี่ยวข้องให้ ส. ป. ก. ประกาศเขต ชำระราคาและจัดที่ดิน 2. การปลูกไม้เศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดิน 3. การบริหารเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 3.1 การจัดเก็บสินเชื่อเงินกองทุนฯ 3.2 การให้บริการสินเชื่อเงินกองทุนฯ 3.3 การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน 4. การบริหารเงินงบประมาณ 4.1 งบลงทุน ( ไม่มีงบลงทุน ประเมินที่ภาพรวม ) 4.2 การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม 5. การประหยัดพลังงาน 5.1 ค่าเชื้อเพลิง ( ลิตร ) 5.2 ค่าไฟฟ้า ( หน่วย ) 465532642465532642 60:70:80:90:100 = 1:2:3:4:5 40:50:60:70:80 = 1:2:3:4:5 60:70:80:90:100 = 1:2:3:4:5 90:94:96:98:100 = 1:2:3:4:5 ส่งรายงาน ( วัน )>=9:8:7:6:5 = 1:2:3:4:5 60:65:70:75:80 = 1:2:3:4:5 44:56.5:69:81.5:94 = 1:2:3:4:5 ข้อมูลปี 52 ครบถ้วน = 0.5 คะแนน ข้อมูลปี 55 ครบถ้วน = 0.5 คะแนน ข้อมูลปี 56 ครบถ้วน = 0.5 คะแนน ประหยัดร้อยละ 0:10:15 = 0:1.5:3.5 คะแนน กรอบคำรับรองฯ ค่าน้ำหนัก เกณฑ์คะแนนรายกิจกรรม 7


ดาวน์โหลด ppt 1 กพร. และ สวผ. กรอบคำรับรอง ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์คะแนนตาม มาตรฐานตัวชี้วัด ( รอบที่ ๒ ) เมษายน - กันยายน ๒๕๕๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google