งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนา PMQA หมวด 4 นางแววตา เรืองนภา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 1 กรกฎาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนา PMQA หมวด 4 นางแววตา เรืองนภา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 1 กรกฎาคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนา PMQA หมวด 4 นางแววตา เรืองนภา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 1 กรกฎาคม 2553

2 การวิเคราะห์เพื่อจัดทำคำตอบของ PMQA หมวด 4 IT1 เป็นงานที่หน่วยงานที่ รับผิดชอบด้านยุทธศาสตร์ จะต้องดำเนินการเป็น ประจำ ใน สป. พาณิชย์มี หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักยุทธศาสตร์การ พาณิชย์ สำนักนโยบาย และแผนการพาณิชย์ และ สำนักบริหารพาณิชย์ ภูมิภาค

3 การวิเคราะห์เพื่อจัดทำคำตอบของ PMQA หมวด 4 IT2, IT3 เป็นงานที่คณะทำงาน หมวด 6 รับผิดชอบ ดำเนินการทั้ง กระบวนการ ที่สร้างคุณค่า และ กระบวนการสนับสนุน โดยจะเลือกกระบวนการที่ ดำเนินการสอดคล้องกับ คำถามและมีการปฏิบัติจริง จึงสามารถนำรายละเอียด มาตอบได้

4 การวิเคราะห์เพื่อจัดทำคำตอบของ PMQA หมวด 4 IT4 เป็นงานที่หน่วยงานที่ รับผิดชอบด้านการพัฒนาและ เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ด้านการพาณิชย์จะต้อง ดำเนินการเป็นประจำ ใน สป. พาณิชย์มีหน่วยงานที่ รับผิดชอบ คือ สำนักดัชนี เศรษฐกิจการค้า ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร และ สำนัก บริหารพาณิชย์ภูมิภาค โดยจะเลือกงานที่ดำเนินการ สอดคล้องกับคำถามและมี การปฏิบัติจริง จึงสามารถนำ รายละเอียดมาตอบได้

5 การวิเคราะห์เพื่อจัดทำคำตอบของ PMQA หมวด 4 IT5 เป็นงานที่หน่วยงานที่ รับผิดชอบด้านการติดตาม เฝ้าระวังและเตือนภัยจะต้อง ดำเนินการเป็นประจำ ใน สป. พาณิชย์มีหน่วยงานที่ รับผิดชอบ คือ กองคลัง ( การเงิน การงบประมาณ ) สำนักตรวจราชการ หน่วย ตรวจสอบภายในระดับ กระทรวง ( แผนงาน / โครงการ ) และสำนักบริหาร พาณิชย์ภูมิภาค โดยจะเลือกงานที่ดำเนินการ สอดคล้องกับคำถามและมี การปฏิบัติจริง จึงสามารถนำ รายละเอียดมาตอบได้

6 การวิเคราะห์เพื่อจัดทำคำตอบของ PMQA หมวด 4 IT6 เป็นงานบริหารจัดการที่ศูนย์ไอที ทุกหน่วยงานจะต้องดำเนินการ เป็นประจำ ใน สป. พาณิชย์นั้น ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร ได้ดำเนินการโดยเน้น การให้บริการไอทีที่ ผู้รับบริการ พึงพอใจ (Trust) และผู้ให้บริการ มีความสุข (Happy) Trust = Reliability and Standardization Happy = มีกระบวนงานที่ ชัดเจนพร้อม วิธีทำ และลง มือทำจริงประจำ จึงสามารถนำผลดำเนินการและ รายละเอียดมาตอบได้

7 การวิเคราะห์เพื่อจัดทำคำตอบของ PMQA หมวด 4 IT7 เป็นงานบริหารจัดการที่หน่วย พัฒนาทรัพยากรบุคคลของทุก หน่วยงานจะต้องดำเนินการเป็น ประจำ ใน สป. พาณิชย์นั้น สถาบันกรม พระจันทบุรีนฤนาท ได้ ดำเนินการโดยเน้นการวัดผล ของการนำไปปฏิบัติ จึงกำหนด ตัวชี้วัดของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้ผลลัพท์ที่สอดรับกับ ตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ที่วัดเกี่ยวกับ การจัดทำและนำยุทธศาสตร์การ พาณิชย์ไปใช้ประโยชน์ และการ นำแผนยุทธศาสตร์การค้า จังหวัดสู่การปฏิบัติ ปีนี้ สป. เราสามารถนำผล ปฏิบัติงานและรายละเอียดของ ตัวชี้วัดที่ 3.1.2, 3.1.3 มา ตอบได้ทั้ง IT7 และ IT1

8 ข้อแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

9 ยินดีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ที่ 02-5475214, 081-8696267 E-Mail : ruangw@moc.go.th


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนา PMQA หมวด 4 นางแววตา เรืองนภา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 1 กรกฎาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google