งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 1 Blueprint for Change.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 1 Blueprint for Change."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 1 Blueprint for Change

2 รายชื่อสมาชิก ประสม แฟงทอง ประธาน พ.ต.ภูวดล อุดมศิลป์ เลขานุการ
ประสม แฟงทอง ประธาน พ.ต.ภูวดล อุดมศิลป์ เลขานุการ ร.อ.หญิงบุญสืบ สมบัติ ผู้นำเสนอ สมฤทัย บุญญาพงษ์พันธ์ ผู้นำเสนอ สาวิตรี ศรีนักสิทธิ์ กนกรัตน์ ประดิษฐบาทุกา บวรลักษณ์ ศรีดามา พ.อ.สุรัตน์ ผ่านไกล กุลดา พันธ์เตี้ย สุรีย์ มะลิทอง อำนวย เพชรวงศ์ วีรชาติ คงอภัย

3 หัวข้อการนำเสนอ ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำแผนข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข สรุปประเด็นปัญหาในการดำเนินการ ส่วนราชการระดับกรม ส่วนราชการระดับจังหวัด 3. แนวทางการพัฒนาเครือข่าย

4 กระบวนการในการจัดทำ ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนที่ 1: การคัดเลือก ประเด็นยุทธศาสตร์ ขั้นตอนที่ 2: การวิเคราะห์ข้อมูลงาน ในปัจจุบัน 1. การถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านพฤติกรรมสุขภาพแก่ ประชาชน 2. การสร้างกระแสเพื่อ พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ของประชาชน 3. พัฒนาศักยภาพ 4. การวิจัยและพัฒนา รูปแบบการมีส่วนร่วมในการ 5. เสริมสร้างความร่วมมือ ขององค์กร ภาคีเครือข่าย พันธมิตรในการพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพ การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ขั้นตอนที่ 3: การจัดทำข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลง แผนฯปีงบประมาณ49 – 51: 1.กำหนดและจัดกิจกรรมการสร้างแรงจูงใจและปลูกจิตสำนึกในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย 2.จัดทำฐานข้อมูลภาคี เครือข่ายที่มีการจัดการด้านสุขภาพ 3.จัดทำหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ด้านพฤติกรรมสุขภาพและดำเนินการถ่ายทอดผ่านช่องทางต่างๆ 4.จัดทำแผนแม่บทงานวิจัยด้านพฤติกรรมสุขภาพรวมถึงการจัดสรรงบประมาณและหาแหล่งทุน 5.จัดทำแผนความร่วมมือขององค์กร ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาฯ 6.ประชาสัมพันธ์สร้างความร่วมมือฯ 7.จัดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านพฤติกรรมสุขภาพฯ ฯลฯ

5 ขั้นตอนที่ 1: การคัดเลือกประเด็นยุทธศาสตร์
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมฯ ได้พิจารณา คัดเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง คือ พัฒนาระบบการสร้างสุขภาพฯ การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ : คือ เสริมสร้างจิตสำนึก และทักษะที่จำเป็น แก่ประชาชนให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม

6 ขั้นตอนที่ 2: การวิเคราะห์ข้อมูลงานในปัจจุบัน
การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพฤติกรรมสุขภาพแก่ประชาชน 2. การสร้างกระแสเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน 3. พัฒนาศักยภาพ 4. การวิจัยและพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 5. เสริมสร้างความร่วมมือขององค์กร ภาคีเครือข่ายพันธมิตรในการพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน

7 ขั้นตอนที่ 3:การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง
แผนฯปีงบประมาณ49 – 51: 1.วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 2.กำหนดและจัดกิจกรรมการสร้างแรงจูงใจและปลูกจิตสำนึกในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม 3.จัดทำฐานข้อมูลภาคี เครือข่ายที่มีการจัดการในการดูแลด้านสุขภาพ 4.จัดทำหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ด้านพฤติกรรมสุขภาพและดำเนินการถ่ายทอดผ่านช่องทางต่างๆ 5.จัดทำแผนแม่บทงานวิจัยด้านพฤติกรรมสุขภาพรวมถึงการจัดสรรงบประมาณและหาแหล่งทุน 6.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของภาคีเครือข่าย 7.ส่งเสริมให้มีการนำผลการวิจัยไปใช้ในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม(ประชาสัมพันธ์สร้างความร่วมมือฯ) 8.สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการนำมาตรการทางสังคมไปใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 9.ติดตามประเมินผลการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

8 ปัญหา/ข้อขัดข้อง

9 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

10 แนวทางการพัฒนาเครือข่าย
จัดทำทำเนียบ ชื่อ หมายเลขติดต่อ address ก.พ.ร เปิด webboard ให้ เพิ่มช่องทางการรับฟังความรู้ใหม่ ๆ จัดสัมมนาเป็นระยะ Informal Meeting ของ ก.พ.ร. (ประธาน...จ่าย) สร้างบุญ ทำกุศล ปฏิบัติธรรม ร่วมกัน


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 1 Blueprint for Change.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google