งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่มที่ 5. 2 สมาชิกกลุ่ม 18.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่มที่ 5. 2 สมาชิกกลุ่ม 18."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่มที่ 5

2 2 สมาชิกกลุ่ม 18

3 3 3 ก. พ. ร. ใหญ่ 5 หน่วย เลือก 10 หน่วย เรียน

4 4 อะไรคือ P M Q A

5 5 P lenty of M ess Q uestions to A nswer

6 6 6. การจัดการ กระบวนการ 12 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 21 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 10 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 11 1. การนำ องค์กร 12 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ 9 ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และ ความท้าทาย 15 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ 15

7 7 ตัวอย่าง ลักษณะสำคัญขององค์กร ภายในองค์กรมีแนวทางในการ เรียนรู้ขององค์กรและมีการ แลกเปลี่ยนความรู้อย่างไร

8 8 ตัวอย่าง หมวด 1 การนำองค์กร ผู้บริหารของส่วนราชการดำเนินการ อย่างไรในการสร้างบรรยากาศ – เพื่อให้เกิดการกระจายอำนาจการ ตัดสินใจ นวัตกรรม และความ คล่องตัว – เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ทั้งระดับส่วน ราชการและผู้ปฏิบัติ – เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทำงานอย่าง ถูกต้องตามกฎระเบียบและหลัก จริยธรรม

9 9 ตัวอย่าง หมวด 1 การนำองค์กร แผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะ ยาวที่สำคัญของส่วนราชการมี อะไรบ้าง หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใน การให้บริการ และผู้รับบริการมีส่วน ได้ส่วนเสีย ส่วนราชการจะ ดำเนินการอย่างไรเพื่อตอบสนอง ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

10 10 ตัวอย่าง หมวด 1 การนำองค์กร ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักที่ สำคัญที่ใช้ติดตามความคืบหน้า ของแผนปฏิบัติราชการมีอะไรบ้าง ส่วนราชการมีวิธีการดำเนินการ อย่างไรในการทำให้ระบบวัด ผลสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ โดยรวมสามารถนำมาเสริมให้ส่วน ราชการทั้งหมดมุ่งไปในทาง เดียวกัน

11 11 ความเชื่อมโยงของคำถาม 1/7 ผู้บริหารของส่วนราชการในแต่ละระดับ ได้รับการประเมินผลงานอย่างไร 5/7 ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการสร้าง ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้แก่บุคลากร ทั้งส่วนราชการ 5/15 ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรเพื่อช่วยให้ บุคลากรพัฒนาตนเองให้เกิดความก้าวหน้าใน หน้าที่การงาน / ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตาม สายงานมีบทบาทอย่างไรในการช่วยให้บุคลากร บรรลุวัตถุประสงค์

12 12 สรุป ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญ การตั้ง 1+6 คณะ และวิธีการหาคำตอบ และ ผู้ตอบ 15+90 ควรปรับตามสภาพแวดล้อม ขอความช่วยเหลือจาก ก. พ. ร. + ทีมที่ปรึกษา ช่วยเชื่อมโยงคำถามเป็นรายคำถามว่ามี ความสัมพันธ์กันอย่างไร ควรตอบอะไรก่อน หลัง เช่น – ตอบข้อ 1 ก่อนตอบข้อ 30 – คำตอบข้อ 25, 32 และ 89 ต้องสอดคล้องกัน – คำตอบข้อ 54, 68 และ 80 เป็นอิสระไม่ข้อง เกี่ยวกับข้อใด เวียนให้ทุกหน่วยทราบ เพื่อจะได้ทำตามลำดับถูกต้อง ไม่ต้องแก้ไข

13 13 สรุป มีคำถามว่า ปีหน้า บังคับจังหวัด อำเภอ อย่างไร ข้อสงสัย / ร้องเรียน วิทยากรตัวคูณไม่ค่อยว่าง หรือไม่มั่นใจในการเป็นวิทยากร มีการประเมิน หรือไม่ ปีหน้าควรเตรียมให้เพียงพอ 2 กรมนำร่องเป็นหน่วยงานที่ดี แต่ไม่น่าเป็น ตัวอย่างที่จะเลียนแบบได้อย่างเหมาะสม เพราะ เลือกจากหน่วยงานที่มีความพร้อมสูง แต่ หน่วยงานทั่วไป มิได้เป็นเช่นนั้น อย่างไรก็ตามควรบันทึกปัญหา วิธีการแก้ไข เป็นคู่มือแก่หน่วยอื่นด้วย ควรระวัง JI JO เพราะจะทำให้ Jenk

14 14 พัฒนาเครือข่ายอย่างไร จัดตั้ง Best Practice ของแต่ละ KPI หรือ กิจกรรม เพื่อให้หน่วยงานอื่นศึกษาเป็นตัวอย่าง ก. พ. ร. ใหญ่จัด web board แต่ละ KPI, กิจกรรม เพื่อถามตอบประเด็นต่างๆ เพื่อผู้อื่นจะได้ทราบ ด้วย จัดทำทำเนียบ ก. พ. ร. น้อย และผู้รับผิดชอบแต่ ละ KPI ลงบน web ก. พ. ร. ใหญ่ เพื่อต่างหน่วย ปรึกษากันได้ตรงตัว ก. พ. ร. ใหญ่จัดให้ก. พ. ร. น้อย 1-2 คนประชุมปีละ 1-2 ครั้ง เพื่อ up date และปรับปรุงกระบวนท่า

15 15 Organizational Profile: Environment, Relationships, and Challenges 4 Information, Analysis, and Knowledge Management 1 Leadership 2 Strategic Planning 3 Customer& Market Focus 5 Human Resource Focus 6 Process Management 7 Business Results Baldridge Criteria for Performance Excellent Framework Source: http://www.quality.nist.gov/Business_Criteria.htm


ดาวน์โหลด ppt 1 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่มที่ 5. 2 สมาชิกกลุ่ม 18.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google