งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
Charter 2 1 Chapter 2 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ Computer Element

2 ทำไมต้องใช้คอมพิวเตอร์ ?
Charter 2 2 ทำไมต้องใช้คอมพิวเตอร์ ? จุดเด่นของคอมพิวเตอร์ 1. ความเร็วในการทำงาน (Speed) 2. ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล (Accuracy) 3. ความสามารถในการเก็บข้อมูล (Storage)

3 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
Charter 2 3 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์แบ่งได้ 5 ส่วน ดังนี้ 1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 2. ซอฟต์แวร์ (Software) 3. บุคลากร (Peopleware , Personnel) 4. ข้อมูล (Data) 5. กระบวนการ (Procedure)

4 องค์ประกอบทางด้านฮาร์ดแวร์
Charter 2 4 องค์ประกอบทางด้านฮาร์ดแวร์ ฮาร์ดแวร์ หมายถึง ส่วนประกอบของตัวเครื่อง ที่สามารถจับต้องได้ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ 1. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) 2. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) - หน่วยคำนวณทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ (Arithimetic and Logical Unit : ALU) - หน่วยควบคุม (Control Unit : CU) 3. หน่วยความจำ (Memory) Unit) 4. หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage Unit) 5. หน่วยแสดงผลข้อมูล (Output Unit)

5 หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)
Charter 2 5 หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)

6 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
Charter 2 6 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

7 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
Charter 2 7 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

8 องค์ประกอบทางด้านฮาร์ดแวร์
Charter 2 8 องค์ประกอบทางด้านฮาร์ดแวร์ Memory Central Processing Unit Output Unit Input Unit Secondary Storage Unit

9 องค์ประกอบทางด้านซอฟต์แวร์
Charter 2 9 องค์ประกอบทางด้านซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ หมายถึง โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) 3. ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (Package)

10 องค์ประกอบทางด้านบุคลากร
Charter 2 1010 องค์ประกอบทางด้านบุคลากร บุคลากร หมายถึง ผู้ใช้ , ผู้จัดการ , ผู้ควบคุมดูแล , พัฒนาและแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น แบ่งได้ดังนี้ 1. หัวหน้าหน่วยงานคอมพิวเตอร์ (Electronic Data Processing Manage : EDP Manage) 2. บุคลากรทางด้านระบบ (System) - นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst : SA) - นักเขียนโปรแกรมระบบ (System Programmer : SP)

11 องค์ประกอบทางด้านบุคลากร
Charter 2 1111 องค์ประกอบทางด้านบุคลากร 3. บุคลากรทางด้านการเขียนโปรแกรม (Programmer) - งานสร้างโปรแกรมประยุกต์ (Application Programming) - งานการบำรุงรักษาโปรแกรม (Maintenance Programming) 4. ดีบีเอ (Database Administrator : DBA) 5. ผู้ปฏิบัติการ (Operator) 6. ผู้ใช้ทั่วไป (User)

12 องค์ประกอบทางด้านข้อมูล องค์ประกอบทางด้านกระบวนการ
Charter 2 1212 องค์ประกอบทางด้านข้อมูล ข้อมูล หมายถึง ค่าวัตถุดิบหรือค่าต่าง ๆ (Data ) ที่ป้อนใหคอมพิว เตอร์เพื่อใช้ในการประมวลผลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ (Information) ตามที่ต้องการ องค์ประกอบทางด้านกระบวนการ กระบวนการ หมายถึง ขั้นตอน วิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการประมวลผลของคอมพิวเตอร์

13 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
Charter 2 1313 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ผู้บริหาร ผู้ใช้งานทั่วไป ผู้พัฒนาโปรแกรม โปรแกรมประยุกต์ หน่วยเก็บข้อมูล โปรแกรมระบบ


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google