งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสื่อสารข้อมูล Data Communication Chapter 10 วชิรธรรมสาธิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสื่อสารข้อมูล Data Communication Chapter 10 วชิรธรรมสาธิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสื่อสารข้อมูล Data Communication Chapter 10 วชิรธรรมสาธิต
Charter 10 1 Chapter 10 การสื่อสารข้อมูล Data Communication วชิรธรรมสาธิต

2 การสื่อสารข้อมูล (Data Communication)
Charter 10 2 การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อส่งไปยังที่ห่างไกล โดยข้อมูลจะอยู่ในรูปของข้อความ (Text) , เสียง(Sound) , รูปภาพ (Graphics) ฯลฯ โดยผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ เช่น สายโทรศัพท์ , อากาศ , ดาวเทียม ฯลฯ สรุป การสื่อสารข้อมูล คือ การเคลื่อนย้าย ถ่ายโอนข้อมูลต่าง ๆ จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยผ่านทางช่องทางกานสื่อสาร (Communication Channel) โดยอยู่ในรูปสัญญานทางไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ วชิรธรรมสาธิต

3 การสื่อสารข้อมูล (Data Communication)
Charter 10 3 การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล ประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้ 1. ผู้ส่งข้อมูล (Source or Sending device) 2. ช่องทางการส่งข้อมูลหรือตัวเชื่อมการสื่อสาร (Transmission Channel or Communication Link) 3. ตัวรับข้อมูล (Sink or Receiving device) วชิรธรรมสาธิต

4 การสื่อสารข้อมูล (Data Communication)
Charter 10 4 การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) ประเภทการสื่อสารข้อมูล แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. การสื่อสารแบบอนาลอก (Analog Transmission) 2. การสื่อสารแบบดิจิตอล (Digital Transmission) วชิรธรรมสาธิต

5 การสื่อสารข้อมูล (Data Communication)
Charter 10 5 การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) การสื่อสารแบบอนาลอก (Analog Transmission) เป็นการสื่อสารโดยมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงของระดับของคลื่นสัญญาณขึ้น-ลงในลักษณะต่อเนื่อง Amplitude Frequency วชิรธรรมสาธิต

6 การสื่อสารข้อมูล (Data Communication)
Charter 10 6 การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) การสื่อสารแบบดิจิตอล (Digital Transmission) เป็นการสื่อสารโดยมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงของระดับของคลื่นสัญญาณขึ้น-ลงในลักษณะ on/off หรือ 0 กับ 1 เท่านั้น 1 Frequency วชิรธรรมสาธิต

7 การสื่อสารข้อมูล (Data Communication)
Charter 10 7 การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) ขั้นตอนการสื่อสารข้อมูล Digital to Analog Analog to Digital ข้อมูล (ข้อความ , รูปภาพ ฯลฯ) ข้อมูล (ข้อความ , รูปภาพ ฯลฯ) ช่องทางการสื่อสาร อุปกรณ์แปลง สัญญาณ อุปกรณ์แปลง สัญญาณ ผู้ส่ง Digital ผู้รับ วชิรธรรมสาธิต

8 การสื่อสารข้อมูล (Data Communication)
Charter 10 8 การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) ช่องทางการสื่อสาร อุปกรณ์แปลง สัญญาณ อุปกรณ์แปลง สัญญาณ ผู้ส่ง ผู้รับ องค์ประกอบของการสื่อสาร วชิรธรรมสาธิต

9 การสื่อสารข้อมูล (Data Communication)
Charter 10 9 การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) อุปกรณ์แปลงสัญญาณ เรียกว่า MODEM ซึ่งใช้ในการเปลี่ยนสัญญาน Digital เป็น Analog หรือเปลี่ยน การเปลี่ยน Analog เป็น Digital การเปลี่ยน Digital เป็น Analog เรียกว่า มอดูเลชัน (Modulation) โดยจะผสมกับสัญญาณที่เรียกว่า คลื่นพาหะ (Carrier wave) แล้วส่งไปตามช่องสัญญาณ ส่วนการเปลี่ยน Digital กลับเป็น Analog เรียกว่า ดีมอดูเลชัน (Demodulation) วชิรธรรมสาธิต

10 การสื่อสารข้อมูล (Data Communication)
Charter 10 1010 การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) วิธีการส่งข้อมูล แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. แบบอนุกรม (Serial transmission) - Asynchronous Transmission - Synchronous Transmission 2. แบบขนาน (Parallel Transmission) วชิรธรรมสาธิต

11 การสื่อสารข้อมูล (Data Communication)
Charter 10 1111 การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) ทิศทางการส่งข้อมูล แบ่งเป็น 3 แบบ คือ 1. Simplex Transmission การรับ-ส่งแบบทิศทางเดียว 2. Half-duplex Transmission การรับ-ส่งแบบ 2 ทิศทางแต่ผลัด กันส่ง 3. Full-duplex Transmission การรับ-ส่งแบบ 2 ทิศทางพร้อม กัน วชิรธรรมสาธิต

12 การสื่อสารข้อมูล (Data Communication)
Charter 10 12 การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) อุปกรณ์ช่องทางการสื่อสาร 1. สายเกลียวคู่หรือสายโทรศัพท์ (Wire pairs : Twisted pair) 2. สายโคแอคเซียล (Coaxial Cables) 3. เส้นใยแสง (Fiber Optics) 4. ไมโครเวฟ (Microwave) 5. ดามเทียม (Satellite) วชิรธรรมสาธิต

13 การสื่อสารข้อมูล (Data Communication)
Charter 10 1313 การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) โปรโตคอล (Protocal) คือ กลุ่มของกฏหรือกติกา (Rules) ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับเป็นมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างตัวส่งและตัวรับข้อมูล เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างถูกต้องและมีระเบียบ วชิรธรรมสาธิต Application of Computer Business Department of Computer Business

14 การสื่อสารข้อมูล (Data Communication)
Charter 10 1414 การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) ประเภทของการเชื่อมต่อสายสื่อสาร 1. การต่อแบบจุดต่อจุด (Point to Point) 2. การต่อแบบหลายจุด (Multi point : Multi drop-lines) วชิรธรรมสาธิต Application of Computer Business Department of Computer Business

15 ระบบเครือข่าย (Network System)
Charter 10 1515 ระบบเครือข่าย (Network System) ประเภทของเครือข่าย 1. เครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network : LAN) 2. เครือข่ายแบบไกล (Wide Area Network : WAN) 3. เครือข่ายแบบ (MAN) วชิรธรรมสาธิต

16 ระบบเครือข่าย (Network System)
Charter 10 1616 ระบบเครือข่าย (Network System) โทโปโลยี (Topology) 1. เครือข่ายแบบดาว (Star Network) 2. เครือข่ายแบบวงแหวน (Ring Network) 3. เครือข่ายแบบบัส (Bus Network) วชิรธรรมสาธิต


ดาวน์โหลด ppt การสื่อสารข้อมูล Data Communication Chapter 10 วชิรธรรมสาธิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google