งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การสำรวจสวนม้าหินโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การสำรวจสวนม้าหินโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การสำรวจสวนม้าหินโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
รายงาน เรื่อง การสำรวจสวนม้าหินโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

2 จัดทำโดย นาย พีรวิชญ์ จันดาแก้ว ม.5/4 No.3

3 เสนอ อ.เล็ก สินวิชัย

4 คำนำ เนื่องจากกลุ่มของข้าพเจ้าได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านการศึกษาเราจึงเห็นว่าการเรียนจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยรอบข้างเพื่อเป็นตัวสนับสนุนทางการเรียน ถ้าบรรยากาศในการเรียน และ รวมไปถึงสถานที่ในการศึกษาดีก็จะเป็นตัวที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีอย่างหนึ่งได้ และเกิดความภาคภูมิใจใน โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ซึ่งเป็นโรงเรียนในฝันแห่งนี้ทั้งยังเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีแก่ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนเรา ทำให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเกิดความประทับกลับไป

5 หลักการและเหตุผล ดังนั้นเราจึงจัดทำโครงงานแบบวัดความพึงพอใจใน สวนม้าหินโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เพื่อเป็นการสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ โดยการสุ่มตัวอย่างนักเรียน ทั้งโรงเรียน โดยแบ่งออกเป็นชั้นมัธยม ต้น และชั้นมัธยม ปลาย เพื่ออาจนำความคิดเห็นเหล่านี้ไปทำการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ดีขึ้นได้ในอนาคต

6 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนที่ศึกษาที่โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ในปีการศึกษา 2553 กลุ่มตัวอย่าง เป็นการสุ่มตัวโดยการRandomจากกลุ่มนักเรียน ในแต่ละระดับชั้น

7 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 60 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 60 คน รวม 180 คน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ คน รวม 180 คน

8 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 40 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 40 คน รวม 120 คน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ คน รวม 120 คน

9 แบบสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับ สวนม้าหินของโรงเรียน วชิรธรรมสาธิต ปี2554
ตัวอย่าง แบบสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับ สวนม้าหินของโรงเรียน วชิรธรรมสาธิต ปี2554

10 โปรดใช้เครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน
ข้อความ ความพึงพอใจ มากที่สุด มาก ปลานกลาง น้อย น้อยที่สุด 1.ความสะอาด 2.ความกว้าง 3.การจัดต้นไม้ 4.ความร่มรื่น 5.จำนวนโต๊ะม้าหิน 6.ทางเข้าออก 7.ทางเดิน 8.ความสวยงาม 9.บรรยากาศ 10.สภาพการใช้งาน

11 ตาราง แสดงจำนวนความคิดเห็นระดับความพึงพอใจในโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตของนักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา จำนวน คน

12 โปรดใช้เครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน
ข้อความ ความพึงพอใจ มากที่สุด มาก ปลานกลาง น้อย น้อยที่สุด 1.ความสะอาด 59.33 28.89 10 1.67 1.11 2.ความกว้าง 50 35 12.22 2.79 3.การจัดต้นไม้ 43.33 35.56 20 4.ความร่มรื่น 41.67 42.78 13.89 5.จำนวนโต๊ะม้าหิน 48.89 33.33 15 6.ทางเข้าออก 45.56 32.78 8.33 7.ทางเดิน 46.67 0.56 8.ความสวยงาม 6.11 3.33 9.บรรยากาศ 45.65 47.22 5 2.22 10.สภาพการใช้งาน 53.33 27.22 9.44

13 ตารางแสดงร้อยละของความคิดเห็นระดับความพึงพอใจใน โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตของนักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2554 จำนวน 120 คน

14 โปรดใช้เครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน
ข้อความ ความพึงพอใจ มากที่สุด มาก ปลานกลาง น้อย น้อยที่สุด 1.ความสะอาด 38.33 32.56 21.67 6.67 0.83 2.ความกว้าง 39.17 15.83 3.การจัดต้นไม้ 43.33 36.67 15 5 4.ความร่มรื่น 30 49.17 13.33 2.50 5.จำนวนโต๊ะม้าหิน 45.83 35.83 3.33 1.67 6.ทางเข้าออก 41.67 4.17 7.ทางเดิน 40.83 28.33 22.50 8.ความสวยงาม 42.50 16.67 9.บรรยากาศ 52.50 10.สภาพการใช้งาน 60 22.5 12.5

15 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

16 ข้อความ _ X S.D. สัมประสิทธิ์การแปรผัน 1.ความสะอาด 4.4167 0.8224 0.1862 2.ความกว้าง 4.3222 0.7934 0.1836 3.การจัดต้นไม้ 4.2111 0.7957 0.1890 4.ความร่มรื่น 4.2278 0.8085 0.1912 5.จำนวนโต๊ะม้าหิน 4.2667 0.8731 0.2046 6.ทางเข้าออก 4.1333 0.9967 0.2411 7.ทางเดิน 4.3500 0.7030 0.1616 8.ความสวยงาม 4.2889 0.7264 0.1694 9.บรรยากาศ 4.3611 0.6812 0.1562 10.สภาพการใช้งาน 4.2222 1.0304 0.2440

17 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

18 ข้อความ S.D. สัมประสิทธิ์การแปรผัน 1.ความสะอาด 4.0083 0.9704 0.2421 2.ความกว้าง 4.1000 0.8981 0.2191 3.การจัดต้นไม้ 4.1833 0.8659 0.2070 4.ความร่มรื่น 3.9917 0.9264 0.2321 5.จำนวนโต๊ะม้าหิน 4.2083 0.9119 0.2167 6.ทางเข้าออก 4.1250 0.9879 0.2395 7.ทางเดิน 3.9750 1.0837 0.2726 8.ความสวยงาม 4.0750 0.8959 0.2199 9.บรรยากาศ 4.3083 0.8544 0.1983 10.สภาพการใช้งาน 4.3750 0.8856 0.2024

19

20


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การสำรวจสวนม้าหินโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google