งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ของข้าราชการตำรวจ บก.อก.บช.ศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ของข้าราชการตำรวจ บก.อก.บช.ศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ของข้าราชการตำรวจ บก.อก.บช.ศ.
การประชุมให้ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. 2554 ของข้าราชการตำรวจ บก.อก.บช.ศ. วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร บช.ศ.

2 พ.ต.อ.เพ็ชรบูรณ์ คล่องอาวุธ
จเรตำรวจ บก.อก. พ.ต.อ.เพ็ชรบูรณ์ คล่องอาวุธ รอง ผบก.อก.บช.ศ.

3 ชุดปฏิบัติการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ตามคำสั่ง บก. อก
ชุดปฏิบัติการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ตามคำสั่ง บก.อก.ที่ 25/2554 ลง 21 มิ.ย.54

4 ความผิด เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

5 1. ฉีกบัตรเลือกตั้งที่ยังไม่ได้กากบาท

6 ความผิดเกี่ยวกับการเลี้ยงสุราในวันเลือกตั้ง
ห้ามขาย จำหน่าย จ่าย แจก หรือ จัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง ระหว่าง น.ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง (มาตรา155) อัตราโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

7 สวมเสื้อ นายชาติ เหมือนฝัน พรรคประเทศไทย เบอร์ 50
มีชื่อ-หมายเลขผู้สมัคร ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ม.58) นายชาติ เหมือนฝัน พรรคประเทศไทย เบอร์ 50

8 ความผิดเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง
ห้ามมิให้ผู้ใด 1. ใช้บัตรอื่นซึ่งมิใช่บัตรเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้ง (ม.71 วรรคหนึ่ง) 2. นำบัตรเลือกตั้งออกจากที่เลือกตั้ง (ม.71 วรรคสอง) 3. ทำเครื่องหมายเป็นที่สังเกตไว้ที่บัตรเลือกตั้ง (ม.72) 4. ถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ตนได้ลงคะแนนแล้ว (ม.73) 5. นำบัตรเลือกตั้งใส่หีบบัตรเลือกตั้ง โดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย ทำให้มีบัตรเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากความจริง (ม.74) 6. นำบัตรที่ลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อื่นว่าลงหรือไม่ลงคะแนนแก่ผู้ใด (ม.75) 7. ทำลายบัตรเลือกตั้ง (ม.148)

9

10 คู่มือแนะนำ การวางตัวเป็นกลางของข้าราชการตำรวจ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2554 โดย สำนักงานจเรตำรวจ

11 สารบัญ หน้า การฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 6
การฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 6 มาตรการในการดำเนินการสำหรับข้าราชการตำรวจ ที่วางตัวไม่เป็นกลางในการเลือกตั้ง ตัวอย่าง พฤติการณ์หรือการกระทำที่เข้าข่าย การวางตัวไม่เป็นกลางทางการเมืองของ ข้าราชการตำรวจ ( เป็นคุณ – เป็นโทษ ) Logo

12 การฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง :
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 13 จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาตรา 279 มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ละประเภท ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กำหนดขึ้น มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีกลไกและระบบในการดำเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ การฝ่าฝืนหรือไม่ ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547หมวด 6 การดำเนินการทางวินัย มาตรา 84 เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่า ข้าราชการตำรวจผู้ใดกระทำผิดวินัย ให้ ผู้บังคับบัญชารีบดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทำผิด วินัยหรือไม่ ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2553 (แนบท้าย กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและ จรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553) ส่วนที่ 2 มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ

13 มาตรการในการดำเนินการ สำหรับข้าราชการตำรวจที่วางตัวไม่เป็นกลาง ในทางการเมือง และในการเลือกตั้ง การดำเนินการ ทางปกครอง สั่งให้ประจำหรือสำรองราชการ แต่งตั้งพ้นจากหน้าที่เดิม 2. ทางวินัย ไม่ร้ายแรง หรือร้ายแรง 3. ทางกฎหมาย คดีอาญา :

14 ตัวอย่าง พฤติการณ์หรือการกระทำที่อาจถูกร้องเรียนการวางตัวไม่เป็นกลาง ของข้าราชการตำรวจ
ใส่เสื้อสัญลักษณ์ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือพรรคการเมืองใดๆ ติดสติ๊กเกอร์ผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองใดๆ ที่บ้านพักหรือยานพาหนะทั้งของทางราชการและ ส่วนตัว พูดจาชักจูงให้ผู้อื่นเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือพรรคการเมืองใดๆ ฯลฯ

15 ตัวอย่าง พฤติการณ์หรือการกระทำที่อาจถูกร้องเรียนการวางตัวไม่เป็นกลาง ของข้าราชการตำรวจ
การกระทำที่เข้าข่ายอันเป็นโทษ พูดจาหว่านล้อมชักจูงให้ผู้อื่นเกลียดผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือพรรคการเมืองที่ตนไม่ชอบ พูดจาใส่ร้ายผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือพรรคการเมืองใดๆ ฯลฯ

16  อย่าลืมมีนัด 3 ก.ค.2554 ฝอ.4 บก.อก.บช.ศ.
โดย พ.ต.อ.หญิง ดารณี แจ้งไพร บรรยาย

17 ฝอ.4 บก.อก. ตรวจเครื่องแบบ

18 ฝอ.4 บก.อก. ตรวจเครื่องแบบ (ต่อ)

19 ฝอ.4 บก.อก. ตรวจเครื่องแบบ


ดาวน์โหลด ppt ของข้าราชการตำรวจ บก.อก.บช.ศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google