งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมระบบการทำงาน GFMIS-SOE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมระบบการทำงาน GFMIS-SOE"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมระบบการทำงาน GFMIS-SOE

2 Overview Structure โครงสร้างระบบโดยรวม

3 เครื่องต่างๆ ที่ใช้งาน
SOE BW เก็บค่ารหัสงบลงทุน (รหัสโครงการ) ใช้โหลด template INV P01 TR R/3 บันทึกข้อมูลหนี้จากสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง บันทึกข้อมูลตามธุรกรรม (Transaction) ที่เกิดขึ้น TR BW ประมวลผลเพื่อออกรายงาน  MIS

4 การ Log-in เข้าระบบบริหารหนี้
Upload ค่าแผนที่ระบบ TR-GFMIS BW ใช้งานระบบบริหารหนี้ (ค่าจริง) ที่ระบบ GO-LIVE

5 ขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ GFMIS-SOE

6 ขั้นตอนการทำงานในระบบ GFMIS-TR

7 Template DEB แผนความต้องการก่อหนี้ (แผนก่อหนี้)
DEB-P01 แผนความต้องการก่อหนี้ (แผนก่อหนี้) ต้องบอกว่าก่อหนี้เพื่อใช้ในงบลงทุนใด ได้รหัสงบลงทุน (สคร) = รหัสโครงการ portfolio (สบน) โดยดึงจาก SOE BW DEB-P02-1 แผนความต้องการบริหารหนี้ในปีปัจจุบัน ต้องบอกว่าปีนี้จะมีแผนการบริหารหนี้ที่มีอยู่แล้วเท่าไหร่ (หนี้ที่ให้เลือกจะต้องอยู่ใน TR R/3) DEB-P02-2 แผนความต้องการบริหารหนี้ในอีก 5 ปีข้างหน้า ต้องบอกว่าอีก 5 ปีข้างหน้าจะมีแผนการบริหารหนี้ที่มีอยู่แล้วเท่าไหร่ (หนี้ที่ให้เลือกจะต้องอยู่ใน TR R/3)

8 แบบฟอร์ม DEB-P01-1 : ความต้องการเงินกู้ (สำหรับหนี้ใหม่)

9 แบบฟอร์ม DEB-P02-1 : ความต้องการบริหารหนี้ในปีปัจจุบัน (การนำหนี้เก่าที่มีอยู่แล้วในระบบ GFMIS-TR มาบริหาร)

10 แบบฟอร์ม DEB-P02-2 : ความต้องการบริหารหนี้ใน 5 ปีข้างหน้า (การนำหนี้เก่าที่มีอยู่แล้วในระบบ GFMIS-TR มาบริหาร)

11 Master DEB

12 การ Upload ข้อมูลจาก Excel เข้าสู่ SAP

13 การ Upload ข้อมูลจาก Excel เข้าสู่ SAP

14 การ Upload ข้อมูลจาก Excel เข้าสู่ SAP

15 ตรวจสอบการ Upload ข้อมูลเข้าสู่ระบบ SAP

16 ตรวจสอบการ Upload ข้อมูลเข้าสู่ระบบ SAP

17 ตรวจสอบการ Upload ข้อมูลเข้าสู่ระบบ SAP

18 รายงานแผน

19 รายงานแผน

20 รายงานแผน

21 การสอบถามปัญหาและหารือระบบ GFMIS-SOE
ปัญหาเชิงเทคนิค ปัญหาเชิงนโยบาย การนำเข้าข้อมูล

22 การแจ้งปัญหาทางด้านเทคนิค ระบบ GFMIS-SOE
Helpdesk Center: ปัญหาที่พบยกตัวอย่าง เช่น 1. ปัญหาการบันทึกข้อมูล 2. การใช้งาน Template มีปัญหา สอบถามวิธีการนำส่งข้อมูลเข้าระบบฯ ทั้งนี้เมื่อท่านแจ้งปัญหาแล้วโปรดเก็บ call ที่ได้แจ้งไว้ด้วย เพื่อง่ายต่อการติดตามปัญหา

23 การแจ้งปัญหาเชิงนโยบาย ระบบ GFMIS-SOE
การแจ้งปัญหาเชิงนโยบาย ยกตัวอย่าง เช่น 1. กำหนดการนำส่งข้อมูลเข้าระบบฯ 2. หลักเกณฑ์การประเมินผล 3. หนังสือราชการ เบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ สบน ต่อ 5207, 5208, 5212, 5206, 5213 สคร. : , ต่อ

24 การสอบถามปัญหาและหารือระบบ GFMIS-SOE
การนำเข้าข้อมูล - ให้นำข้อมูลเข้าระบบภายใน 10 วันหลังจากได้รับการแก้ไข หลังจากการแก้ไขปัญหา ปัญหาจาก Help desk หรือ สคร.โดยจะแจ้งให้ทราบ ผ่าน 3 ช่องทาง คือ ผ่านทาง website : ผ่านทางระบบ ผ่านทาง


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมระบบการทำงาน GFMIS-SOE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google