งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล
Chapter 8 OOAD

2 บทที่ 8 SQL ภาษามาตรฐานสำหรับการจัดการฐานข้อมูล
หัวข้อในการนำเสนอ แนะนำภาษา SQL ภาษาสำหรับนิยามข้อมูล ภาษาสำหรับการจัดการข้อมูล คำสั่งสร้างวิว ภาษาสำหรับการควบคุมข้อมูล บทสรุป OOAD Object-Oriented Technology

3 แนะนำภาษา SQL ภาษาสำหรับการนิยามข้อมูล (Data Definition Language—DDL)
ภาษาสำหรับการจัดการข้อมูล (Data Manipulation Language-DML) ภาษาสำหรับการควบคุมข้อมูล (Data Control Language—DCL) OOAD Object-Oriented Technology

4 ภาษาสำหรับนิยามข้อมูล
OOAD Object-Oriented Technology

5 ภาษาสำหรับนิยามข้อมูล
การสร้างโครงสร้างตาราง การลบโครงสร้างตาราง คำสั่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตาราง คำสั่งสร้างดัชนี คำสั่งลบดัชนี OOAD Object-Oriented Technology

6 ภาษาสำหรับนิยามข้อมูล
การสร้างโครงสร้างตาราง OOAD Object-Oriented Technology

7 ภาษาสำหรับนิยามข้อมูล
การลบโครงสร้างตาราง OOAD Object-Oriented Technology

8 ภาษาสำหรับนิยามข้อมูล
คำสั่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตาราง OOAD Object-Oriented Technology

9 ภาษาสำหรับนิยามข้อมูล
คำสั่งสร้างดัชนี OOAD Object-Oriented Technology

10 ภาษาสำหรับนิยามข้อมูล
คำสั่งลบดัชนี OOAD Object-Oriented Technology

11 ภาษาสำหรับการจัดการข้อมูล
คำสั่งเรียกค้นข้อมูล คำสั่งเพิ่มแถวข้อมูล คำสั่งปรับปรุงแถวข้อมูล คำสั่งลบแถวข้อมูล OOAD Object-Oriented Technology

12 ภาษาสำหรับการจัดการข้อมูล
คำสั่งเรียกค้นข้อมูล ข้อมูลชนิดตรรกศาสตร์ (Boolean-Type Data) นิพจน์ทางตรรกศาสตร์ที่ใช้สัญลักษณ์แสดงความสัมพันธ์เป็นตัวเชื่อม นิพจน์ทางตรรกศาสตร์ที่ใช้สัญลักษณ์ทางตรรกศาสตร์เป็นตัวเชื่อม คำสั่งการเรียกค้นข้อมูลอย่างง่าย (Simple Queries) คำสั่งการเรียกค้นข้อมูลจากหลายตาราง (Multiple-Table Queries) คำสั่งการเรียกค้นข้อมูลแบบซ้อนกัน (Subqueries or Nested queries) การเรียกใช้ฟังก์ชัน (Built-In Functions) คำสั่งเรียกค้นข้อมูลที่ใช้กับ GROUP BY, ORDER BY และ HAVING OOAD Object-Oriented Technology

13 ภาษาสำหรับการจัดการข้อมูล
คำสั่งเรียกค้นข้อมูล ข้อมูลชนิดตรรกศาสตร์ (Boolean-Type Data) นิพจน์ทางตรรกศาสตร์ที่ใช้สัญลักษณ์แสดงความสัมพันธ์เป็นตัวเชื่อม OOAD Object-Oriented Technology

14 ภาษาสำหรับการจัดการข้อมูล
คำสั่งเรียกค้นข้อมูล ข้อมูลชนิดตรรกศาสตร์ (Boolean-Type Data) นิพจน์ทางตรรกศาสตร์ที่ใช้สัญลักษณ์ทางตรรกศาสตร์เป็นตัวเชื่อม OOAD Object-Oriented Technology

15 ภาษาสำหรับการจัดการข้อมูล
คำสั่งเรียกค้นข้อมูล คำสั่งการเรียกค้นข้อมูลอย่างง่าย (Simple Queries) OOAD Object-Oriented Technology

16 ภาษาสำหรับการจัดการข้อมูล
คำสั่งเรียกค้นข้อมูล คำสั่งการเรียกค้นข้อมูลจากหลายตาราง (Multiple-Table Queries) OOAD Object-Oriented Technology

17 ภาษาสำหรับการจัดการข้อมูล
คำสั่งเรียกค้นข้อมูล คำสั่งการเรียกค้นข้อมูลแบบซ้อนกัน (Subqueries or Nested queries) OOAD Object-Oriented Technology

18 ภาษาสำหรับการจัดการข้อมูล
คำสั่งเรียกค้นข้อมูล การเรียกใช้ฟังก์ชัน (Built-In Functions) OOAD Object-Oriented Technology

19 ภาษาสำหรับการจัดการข้อมูล
คำสั่งเรียกค้นข้อมูล การเรียกใช้ฟังก์ชัน (Built-In Functions) OOAD Object-Oriented Technology

20 ภาษาสำหรับการจัดการข้อมูล
คำสั่งเรียกค้นข้อมูล คำสั่งเรียกค้นข้อมูลที่ใช้กับ GROUP BY, ORDER BY และ HAVING OOAD Object-Oriented Technology

21 ภาษาสำหรับการจัดการข้อมูล
คำสั่งเรียกค้นข้อมูล คำสั่งเรียกค้นข้อมูลที่ใช้กับ GROUP BY, ORDER BY และ HAVING OOAD Object-Oriented Technology

22 ภาษาสำหรับการจัดการข้อมูล
คำสั่งเพิ่มแถวข้อมูล การเพิ่มข้อมูลทีละแถวลงไปในตาราง การเพิ่มข้อมูลทีละหลายแถวลงไปในตาราง OOAD Object-Oriented Technology

23 ภาษาสำหรับการจัดการข้อมูล
คำสั่งเพิ่มแถวข้อมูล การเพิ่มข้อมูลทีละแถวลงไปในตาราง OOAD Object-Oriented Technology

24 ภาษาสำหรับการจัดการข้อมูล
คำสั่งเพิ่มแถวข้อมูล การเพิ่มข้อมูลทีละหลายแถวลงไปในตาราง OOAD Object-Oriented Technology

25 ภาษาสำหรับการจัดการข้อมูล
คำสั่งปรับปรุงแถวข้อมูล OOAD Object-Oriented Technology

26 ภาษาสำหรับการจัดการข้อมูล
คำสั่งลบแถวข้อมูล OOAD Object-Oriented Technology

27 คำสั่งสร้างวิว <ชื่อวิวที่ตั้งขึ้น> หมายถึง ชื่อตารางสมมติที่ถูกสร้างขึ้นมาจากตารางจริงในฐานข้อมูล [(<ชื่อคอลัมน์_1>,<ชื่อคอลัมน์_2>,...)] หมายถึง ชื่อคอลัมน์ต่างๆที่ต้องการ ซึ่งจะระบุหรือไม่ระบุก็ได้ ถ้ามีการระบุชื่อคอลัมน์ในคำสั่งวิว จะหมายถึง ให้มีการนำข้อมูลจากคอลัมน์ในตารางจริงมาเก็บไว้ในชื่อคอลัมน์ต่างๆของคำสั่งวิวนี้ โดยอาจมีการตั้งชื่อคอลัมน์ที่แตกต่างจากชื่อคอลัมน์ในตารางจริงก็ได้ <ประโยคคำสั่ง SELECT > หมายถึงคำสั่ง SQL ที่ใช้ในการเรียกค้นข้อมูลที่ต้องการจากตารางจริง OOAD Object-Oriented Technology

28 คำสั่งสร้างวิว OOAD Object-Oriented Technology

29 คำสั่งสร้างวิว ปัญหาที่เกิดจากการปรับปรุงและการเพิ่มข้อมูลลงในวิว
ตัวอย่างของการปรับปรุงข้อมูลในวิว ตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลในวิว OOAD Object-Oriented Technology

30 คำสั่งสร้างวิว ปัญหาที่เกิดจากการปรับปรุงและการเพิ่มข้อมูลลงในวิว
ตัวอย่างของการปรับปรุงข้อมูลในวิว OOAD Object-Oriented Technology

31 คำสั่งสร้างวิว ปัญหาที่เกิดจากการปรับปรุงและการเพิ่มข้อมูลลงในวิว
ตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลในวิว OOAD Object-Oriented Technology

32 คำสั่งสร้างวิว การแก้ปัญหาที่เกิดจากการปรับปรุงและการเพิ่มข้อมูลลงในวิวใน DBMS บางตัว OOAD Object-Oriented Technology

33 ภาษาสำหรับการควบคุมข้อมูล
คำสั่งกำหนดสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้ ตัวอย่างการกำหนดสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้ คำสั่งยกเลิกสิทธิ์แก่ผู้ใช้ ตัวอย่างการยกเลิกสิทธิ์ผู้ใช้ OOAD Object-Oriented Technology

34 ภาษาสำหรับการควบคุมข้อมูล
คำสั่งกำหนดสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้ OOAD Object-Oriented Technology

35 ภาษาสำหรับการควบคุมข้อมูล
ตัวอย่างการกำหนดสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้ OOAD Object-Oriented Technology

36 ภาษาสำหรับการควบคุมข้อมูล
คำสั่งยกเลิกสิทธิ์แก่ผู้ใช้ OOAD Object-Oriented Technology

37 บทสรุป ภาษาสำหรับนิยามข้อมูล จะเป็นภาษาที่ผู้ออกแบบฐานข้อมูล ใช้ในการสร้างโครงสร้างตารางต่างๆภายในฐานข้อมูล การปรับปรุงหรือลบโครงสร้างตารางนั้น การสร้างและการลบดัชนี เพื่อช่วยให้การเข้าถึงหรือการสืบค้นข้อมูลภายในฐานข้อมูลทำได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ยังมีคำสั่งการสร้างวิวและลบวิว เพื่อช่วยให้ผู้ออกแบบฐานข้อมูลสามารถสร้างมุมมองของข้อมูลให้กับผู้ใช้งานแต่ละคน เพื่อจำกัดสิทธิ์ในการใช้งานข้อมูล ตามลักษณะของข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องเกี่ยวข้องเท่านั้น OOAD Object-Oriented Technology


ดาวน์โหลด ppt หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google