งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดี

2

3 เสนางคะบดี

4

5 มหาโยธิน

6 โยธิน

7 อัศวิน

8 เหรียญรามมาลา เข็มกล้ากลางสมร

9 เหรียญรามมาลา

10 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง
ช้างเผือก

11 ชั้น เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อักษรย่อ
ชั้น เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อักษรย่อ สูงสุด มหาปรมาภรณ์ ช้างเผือก ม.ป.ช. ๑ ประถมาภรณ์ ช้างเผือก ป.ช. ๒ ทวีติยาภรณ์ ช้างเผือก ท.ช. ๓ ตริตาภรณ์ ช้างเผือก ต.ช. ๔ จัตุรถาภรณ์ ช้างเผือก จ.ช. ๕ เบญจมาภรณ์ ช้างเผือก บ.ช.

12 มหาปรมาภรณ์ ช้างเผือก

13 ประถมาภรณ์ ช้างเผือก

14 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

15 ตริตาภรณ์ช้างเผือก

16 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก เหรียญทองช้างเผือก เหรียญเงินช้างเผือก

17 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่ง
มงกุฎไทย

18 ชั้น เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อักษรย่อ
ชั้น เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อักษรย่อ สูงสุด มหาวชิรมงกุฎ ม.ว.ม. ๑ ประถมาภรณ์ มงกุฎไทย ป.ม. ๒ ทวีติยาภรณ์ มงกุฎไทย ท.ม. ๓ ตริตาภรณ์ มงกุฎไทย ต.ม. ๔ จัตุรถาภรณ์ มงกุฎไทย จ.ม. ๕ เบญจมาภรณ์ มงกุฎไทย บ.ม.

19 มหาวชิรมงกุฎ

20 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

21 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

22 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

23 เต็มยศ พ.ต.ท. เต็มยศ พ.ต.อ. ต.ช. และ ต.ม. ท.ม. และ ต.ช.
เครื่องแบบ เต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เต็มยศ พ.ต.ท. เต็มยศ พ.ต.อ. ต.ช. และ ต.ม. ท.ม. และ ต.ช.

24

25 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง
ดิเรกคุณาภรณ์

26 ปฐมดิเรก คุณาภรณ์

27 การประดับ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ ชาย หญิง

28 ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ ตติยดิเรกคุณาภรณ์

29 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์

30 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ

31 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ

32 ๓. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำหรับพระราชทาน
เป็นบำเหน็จความชอบ ในพระองค์พระมหากษัตริย์ ตราวชิรมาลา ตรารัตนวราภรณ์ ตราวัลลภาภรณ์


ดาวน์โหลด ppt เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google