งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัย” โดย พ. ต. ท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัย” โดย พ. ต. ท"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัย” โดย พ. ต. ท
“ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัย” โดย พ.ต.ท.หญิง ดารณี แจ้งไพร รอง ผกก.ฝอ.4 อมศ. บช.ศ. โทร , บรรยายให้กับข้าราชการตำรวจ สตม. เมื่อปี พ.ศ จำนวน 3 ชั่วโมง

2 วินัย คือ อะไร ? พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของ “ วินัย”
วินัย คือ อะไร ? พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของ “ วินัย” วินย-, วินัย [ วินะยะ-] น. ระเบียบแบบแผน และข้อบังคับ,ข้อปฏิบัติ, เช่น วินัยทหาร ทหารต้องยึดมั่นในวินัย ...

3 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 2. กฎ ก.ตร. 2.1 ว่าด้วยกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ.2547 2.2 ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2547 2.3 ว่าด้วยการร้องทุกข์ พ.ศ.2547 2.4 ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ พ.ศ.2547 2.5 ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ อัตราโทษ และการลงโทษ ภาคทัณฑ์ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือน พ.ศ.2547 3. ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วย วิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการตำรวจ มีวินัย และป้องกันมิให้ข้าราชการตำรวจกระทำผิดวินัย พ.ศ.2549 4. คำสั่ง ตร.ที่ 436/2548 ลง 20 มิ.ย.2548 ฯลฯ

4 ประเภทของความผิดวินัย
1. ความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 2. ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

5 ความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
มาตรา 78 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 (1) – (17) ข้อปฏิบัติและข้อห้าม (18) ตามที่กำหนดในกฎ ก.ตร.

6 ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
มาตรา 79 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 (1) – (6) ข้อห้าม (7) ตามที่กำหนดในกฎ ก.ตร.

7 โทษทางวินัยมี 7 สถาน 1. ภาคทัณฑ์ 2. ทัณฑกรรม 3. กักยาม 4. กักขัง
โทษทางวินัยมี 7 สถาน 1. ภาคทัณฑ์ 2. ทัณฑกรรม 3. กักยาม 4. กักขัง 5. ตัดเงินเดือน 6. ปลดออก 7. ไล่ออก

8 ความแตกต่าง ระหว่างความผิดวินัย อย่างไม่ร้ายแรง กับ อย่างร้ายแรง
ความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ภาคทัณฑ์ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง ตัดเงินเดือน ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ปลดออก ไล่ออก

9 ความผิดวินัย แตกต่างกับ ความผิดอาญา ?
ความผิดวินัย แตกต่างกับ ความผิดอาญา ? โทษ อายุความ ผลอันเกิดจากความตาย ของผู้กระทำความผิด

10 ระดับการลงโทษข้าราชการตำรวจของ
1. ตร. 2. ก.ตร.

11 ผู้มีอำนาจลงทัณฑ์ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ อัตราโทษ และการลงโทษ ภาคทัณฑ์ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือน พ.ศ.2547 ข้อ 2 ผู้บังคับบัญชาจะลงโทษ ..เพียงใดให้เป็นไปตามตารางกำหนดอำนาจและอัตราการลงโทษข้าราชการตำรวจที่ ก.ตร.กำหนด

12 การคำนวณระยะเวลา การลงโทษกักยามและกักขัง
คำถาม? 1. วันแรกจะนับอย่างไร? หากเริ่มรับโทษเวลา น. 2. นับติดต่อกันหรือไม่? กักยาม กักขัง 7 วัน จะขอรับโทษจันทร์ถึงศุกร์ และจันทร์,อังคาร ถัดไป ได้หรือไม่ โดยขอเว้นวันหยุด เสาร์อาทิตย์

13 การคำนวณระยะเวลา การลงโทษกักยามและกักขัง
การคำนวณระยะเวลา การลงโทษกักยามและกักขัง กฎ ก.ตร. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ อัตราโทษ และการลงโทษ ภาคทัณฑ์ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือน พ.ศ.2547 ข้อ 3

14 ผู้รับโทษกักยาม และผู้รับโทษกักขัง
ผู้รับโทษกักยาม และผู้รับโทษกักขัง กักยาม เฉพาะ ผกก. ลงมา กักขัง ตั้งแต่ รอง สว. ลงมา กฎ ก.ตร. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ อัตราโทษ และการลงโทษ ภาคทัณฑ์ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือน พ.ศ ข้อ 6

15 คำสั่ง ตร.ที่ 436/ ลง 20 มิ.ย.2548 เรื่อง มอบอำนาจการดำเนินการทางวินัย การสั่งให้ข้าราชการตำรวจ ออกจากราชการ และกำหนด แนวทางปฏิบัติ

16 คำสั่ง ตร.ที่ 436/2548 ลง 20 มิ.ย.2548 มอบอำนาจการดำเนินการทางวินัย
คำสั่ง ตร.ที่ 436/ ลง 20 มิ.ย.2548 มอบอำนาจการดำเนินการทางวินัย วินัยถึงที่สุด เมื่อใด - วินัยอย่างไม่ร้ายแรง - วินัยอย่างร้ายแรง การรายงานการดำเนินการทางวินัย

17 การรายงานตนเมื่อต้องคดี
1.ประเภทของคดี คดีอาญา คดีแพ่ง คดีล้มละลาย

18 2.กำหนดเวลาการรายงานตน เมื่อต้องคดี
2.กำหนดเวลาการรายงานตน เมื่อต้องคดี ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่... คดีอาญา พงส.ดำเนินคดี นับตั้งแต่วันถูกจับกุม, ถูก พงส. เรียกตัวไปสอบสวนหรือแจ้งข้อหา 2. ผู้เสียหายฟ้องเอง นับตั้งแต่วันรับหมายศาล คดีแพ่ง นับตั้งแต่วันรับหมายศาล คดีล้มละลาย วันถูกยึดทรัพย์ ป.ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 1 บทที่ 13 ข้อ 3

19 3. แบบของการรายงานเมื่อต้องคดี
3. แบบของการรายงานเมื่อต้องคดี 4. การรายงานความคืบหน้าของคดี จนกว่าคดีถึงที่สุด รายงานตนพ้นคดี / รายงานการต้องโทษทางอาญา, การชดใช้ชำระหนี้ ค่าสินไหมทดแทน บุคคลล้มละลาย

20 4. การเสนอรายงานตน เมื่อต้องหาคดีอาญา
4. การเสนอรายงานตน เมื่อต้องหาคดีอาญา เสนอ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

21 5. ผลจากการรายงานตนต้องคดีล่าช้า
5. ผลจากการรายงานตนต้องคดีล่าช้า ภาคทัณฑ์

22 การอุทธรณ์ มาตรา 105 พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
มี 2 กรณี 1. ถูกสั่งลงโทษทางวินัย 2. ถูกสั่งให้ออกจากราชการ

23 การร้องทุกข์ มาตรา 106 พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
การร้องทุกข์ มาตรา 106 พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มี 3 กรณี ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตน โดยไม่ถูกต้อง ผู้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย 3. ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบต่อตน

24 ขอขอบคุณ สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt “ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัย” โดย พ. ต. ท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google