งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การบันทึกรายการ เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เงินในงบประมาณ เงินนอก/นอกงบประมาณ ขบ.02 บช.01_RE ขจ.01 บช.01_JR บช.01_PP เงินฝากในงปม เงินฝากธ.พาณิชย์

3 เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เงินในงบประมาณ ตั้งเบิกเงินอุดหนุนทั้งก้อน โดยใช้แบบฟอร์ม ขบ.02 เบิกเงินอุดหนุน จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานเงินในงบ ประมาณ ( ) ใช้ชื่อบัญชีค่าใช้จ่ายเป็น พักเบิกเงินอุดหนุน ( ) เมื่อกรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีสถานศึกษา จัดทำแบบฟอร์ม ขจ.05 และการเงินเขียนเช็คจ่ายจากเงินในงบประมาณเข้าบัญชี เงินฝากออมทรัพย์เงินอุดหนุน ( ) สิ้นสุดกระบวนการ เงินงบประมาณ

4 เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เงินนอก/นอกงบประมาณ บันทึกรับเงินอุดหนุนทั้งก้อนเข้าสู่บัญชีเงินฝากออมทรัยพ์-ที่เอกชน เงินอุดหนุน ใช้บช.01_RE เดบิต เงินฝากออมทรัพย์-ที่เอกชน ( ) z-bank เครดิต พักรับเงินอุดหนุน ( ) แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก Pพื้นที่ เจ้าของบัญชีย่อย/รหัสบัญชีย่อย (สถานะเงินอุดหนุนตอนนี้อยู่ในเงินฝากออมทรัพย์เงินนอก/นอก)

5 เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น สถานศึกษาบันทึกรายการ 2 ขั้นตอน คือ 1 บันทึกโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ฯ ไปเข้าบัญชีเงินฝาก กระแสรายวันเงินอุดหนุน ใช้แบบฟอร์ม บช.01_JR เดบิต เงินฝากกระแส-ที่เอกชน ( ) z-bank เครดิต เงินฝากออมทรัพย์-ที่เอกชน ( )z-bank ในระบบมือการเงินไม่ต้องทำอะไรเพราะbankจะโอนจากออมทรัพย์ไปเข้ากระแสฯ โดยอัตโนมัติ

6 เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2 บันทึกการจ่ายเงินตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ใช้แบบฟอร์ม บช.01_PP เดบิต ค่าใช้จ่ายที่เกิดจริง (5xxxxxxxxx) เครดิต เงินฝากกระแส-ที่เอกชน ( )z-bank ***ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากออมทรัพย์เงินอุดหนุน ปีละ 2 ครั้ง คือ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ถือเป็นรายได้แผ่นดิน สถานศึกษาต้องนำส่ง โดยใช้แบบฟอร์ม นส.01 จัดเก็บ และ นส.02-1 นำส่งรายได้แผ่นดิน

7 บันทึกรับดอกเบี้ยเงินอุดหนุน
เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่เอกชน เครดิต รายได้อื่น ๆ บันทึกโอนเงินออมทรัพย์เข้ากระแส เดบิต เงินฝากกระแสที่เอกชน เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่เอกชน บันทึกตัดดอกเบี้ยออกจากเงินอุดหนุน เดบิต ค่าใช้จ่ายอื่น เครดิต เงินฝากกระแสที่เอกชน

8 THE END


ดาวน์โหลด ppt เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google