งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรคโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรคโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์โรคโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
1 ม.ค.56 – 25 ก.ค.56

2 โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ข้อมูล 1 มกราคม - 25 กรกฎาคม 2556
โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ข้อมูล 1 มกราคม กรกฎาคม 2556 ลำดับ โรค จำนวนป่วย อัตราป่วย จำนวนตาย อัตราป่วยตาย 1 Diarrhoea 4,404 944.90  0.0 2 Pneumonia 858  184.09 14 1.63 3 D.H.F. 370  79.39  0.00 4 H.conjunctivitis 346 74.24  0 5 Food Poisoning 317 68.01 6 Chickenpox 221 47.42 0.00 7 Hand,foot and mouth 162  34.76 8 S.T.D.Total ( โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ )  139 28.54 9 Gonorrhoea 62  13.30 10 Malaria 61  13.09 1.64

3 ประชุม War room ไข้เลือดออกจังหวัดเพชรบุรี 31 กรกฎาคม 2556
ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

4 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
1 มค.56 – 24 กค.56

5 อัตราป่วย 75.74 ต่อแสนประชากร
10 อันดับอัตราป่วยระดับประเทศ ( 1 มค. ถึง 16 กค.56 ) ลำดับ จังหวัด อัตราป่วย 1 ภูเก็ต 2 เชียงราย 3 กระบี่ 4 สงขลา 5 เชียงใหม่ 6 เลย 7 แม่ฮ่องสอน 8 นครพนม 9 เพชรบูรณ์ 10 พังงา 400.46 353.65 350.88 332.84 317.35 313.16 290.52 283.92 251.31 229.87 เพชรบุรี อัตราป่วย ต่อแสนประชากร ประเทศ อันดับที่ 43 เขต อันดับที่ 2

6 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดเพชรบุรีปีพ.ศ. 2555-2556
จำแนกรายเดือนเปรียบเทียบมัธยฐาน 5 ปี ( ) จำนวนผู้ป่วย

7 ตารางจำนวนผู้ป่วย/อัตราป่วยไข้เลือดออก ปี 2556 จังหวัดเพชรบุรี
จำแนกรายอำเภอและรายเดือน (ตามวันเริ่มป่วย) 1 มค. ถึง 24 กค. 56

8 จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก
พื้นที่เฝ้าระวังการระบาดโรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 26 – 29 (23 มิย.56 – 20 กค.56) อำเภอ ตำบล รพ./รพ.สต. หมู่ที่ /ชุมชน จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 26 (23-29 มิย.56) สัปดาห์ที่ 27 (30มิย.-6 กค.56) สัปดาห์ที่ 28 ( กค..56) สัปดาห์ที่ 29 ( กค..56) เมืองเพชรบุรี คลองกระแชง เทศบาลเมือง ทรัพย์ สิน 1 ท่ายาง ท่าไม้รวก 6

9 รายชื่อผู้ดูแลโรคไข้เลือดออกระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับโรงพยาบาลและระดับอำเภอ(ยุทธศาสตร์ 5 เสือ)

10 ข้อสั่งการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง การควบคุมโรคไข้เลือดออก 1 Page 1 Village 1/4 Week เจ้าภาพ กิจกรรม พื้นที่ควบคุมโรค ระยะเวลา SRRT รพ.สต. การควบคุมโรค 1.จัดการสิ่งแวดล้อม ภายใน/ภายนอก บ้าน /อาคารสถานที่ ได้แก่ จัดระเบียบ ทำความสะอาด กำจัดขยะ /สิ่งปฏิกูล บ้าน / วัด/มัสยิด /โรงเรียน /ร้านค้า / สถานที่สาธารณะ ระยะ 100 เมตร จากบ้านผู้ป่วย หรือมากกว่า กรณีมีบ้านใกล้เคียงเกิน 100 เมตร ภายใน 7 วัน 2.จัดการแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย เช่น ทำลายทิ้ง ใส่ทรายอะเบท ภายใน 24ชม. 3.ป้องกันยุงกัด ผู้ป่วย สมาชิกในบ้านผู้ป่วย และบ้านใกล้เคียง เช่น ทาโลชั่นกันยุง นอนในมุ้ง ใช้สเปรย์ฉีดยุง 4.พ่นเคมีกำจัดยุง ตามเกณฑ์ โดย ใช้ Swing Fox กรณี มีบ้านหนาแน่นและพื้นที่มาก ควรใช้ ULV (ประสาน ศตม ) SRRT อำเภอ การควบคุมกำกับ และประเมินผล 1.ติดตามกำกับการดำเนินงาน และ 2.สุ่มประเมิน HI ,CI HI ในชุมชน < 10 CI = 0 บ้านผู้ป่วย บ้าน อสม. วัด มัสยิด โรงเรียน ร้านค้า สถานที่สาธารณะ สุ่มอย่างน้อย 10 บ้าน ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมโรค ภายใน 2 สัปดาห์

11 ข้อสั่งของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง การควบคุมโรคไข้เลือดออก กรณีเกิดการระบาด 1 Page 1 Village 2/4 Week เจ้าภาพ กิจกรรม พื้นที่ควบคุมโรค ระยะเวลา SRRT รพ.สต./อำเภอ การควบคุมโรค 1.จัดการสิ่งแวดล้อม ภายใน/ภายนอก บ้าน /อาคารสถานที่ ได้แก่ จัดระเบียบ ทำความสะอาด กำจัดขยะ /สิ่งปฏิกูล โดยการประชาคมหมู่บ้าน ให้ความรู้ และทำ Big Cleaning Day บ้าน / วัด/มัสยิด /โรงเรียน /ร้านค้า / สถานที่สาธารณะ ทั้งหมู่บ้าน หรือกลุ่มบ้านที่มีความสัมพันธ์ทางระบาดวิทยา ภายใน 7 วัน 2.จัดการแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย เช่น ทำลายทิ้ง ใส่ทรายอะเบท ภายใน 24ชม. 3.ป้องกันยุงกัด ผู้ป่วย สมาชิกในบ้านผู้ป่วย และบ้านใกล้เคียง เช่น ทาโลชั่นกันยุง นอนในมุ้ง ใช้สเปรย์ฉีดยุง 4.พ่นเคมีกำจัดยุง ตามเกณฑ์ ใช้เครื่อง กรณี มีบ้านหนาแน่นและพื้นที่มาก ควรใช้ ULV (ประสาน ศตม ) SRRT จังหวัด การควบคุมกำกับ และประเมินผล 1.ติดตามกำกับการดำเนินงาน และ 2.สุ่มประเมิน HI ,CI HI ในชุมชน < 10 CI = 0 บ้านผู้ป่วย บ้าน อสม. วัด มัสยิด โรงเรียน ร้านค้า สถานที่สาธารณะ สุ่มอย่างน้อย 10 บ้าน ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมโรค ภายใน 2 สัปดาห์

12 เรื่อง Dengue Corner และ Dengue Zone
ข้อสั่งการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง Dengue Corner และ Dengue Zone

13 ข้อสั่งการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีเรื่อง CPG

14 ข้อสั่งการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีเรื่อง CPG

15 ข้อสั่งการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีเรื่อง CPG


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรคโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google