งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงาน รอบที่ 2 ปี 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงาน รอบที่ 2 ปี 2551"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงาน รอบที่ 2 ปี 2551
คณะที่ ตัวชี้วัดทั้งหมด ผ่านเกณฑ์ ตกเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 1 5 4 80.00 3 100.00 6 83.33 7 85.71 8 9 2 71.43 10 - 11 12 57.14 รวม 53 42 79.25

2 สรุปตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์
คณะที่ ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 1 0101 4 0402 5 0505 7 0706 9 0906,0907_1 10 1001,1002_1, _2 12 1203,1204,1206_1,_2

3 0101 ร้อยละ 100 ของผู้สูงอายุที่ได้รับบริการ
0101 ร้อยละ 100 ของผู้สูงอายุที่ได้รับบริการ ใส่ฟันเทียมตามเป้าหมายที่กำหนด โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 100.00% 60 55 91.67 เขาย้อย 40 100.00 หนองหญ้าปล้อง 17 ชะอำ 30 ท่ายาง 25 83.33 บ้านลาด 15 บ้านแหลม 18 แก่งกระจาน 12 80.00 คลินิกเอกชน รวมทั้งจังหวัด 250 237 94.80 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา 80.00% 248 ระดับประเทศปีที่ผ่านมา 30,000 27,765 92.55

4 ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2551
0101 ร้อยละ 100 ของผู้สูงอายุที่ได้รับบริการใส่ฟันเทียม ตามเป้าหมายที่กำหนด โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 100.00% 60 100.00 เขาย้อย 40 หนองหญ้าปล้อง 17 ชะอำ 30 ท่ายาง บ้านลาด 15 บ้านแหลม 18 แก่งกระจาน 14 93.33 คลินิกเอกชน 25 รวมทั้งจังหวัด 250 249 99.60 ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2551

5 0102 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของครัวเรือน
0102 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของครัวเรือน ที่ใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ (ไอโอดีน ≥ 30 ppm) อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 85.00% 5,906 5,807 98.32 เขาย้อย 9,204 8,207 89.17 หนองหญ้าปล้อง 916 847 92.47 ชะอำ 6,324 6,113 96.66 ท่ายาง 5,313 4,973 93.60 บ้านลาด 2,492 2,488 99.84 บ้านแหลม 2,540 2,411 94.92 แก่งกระจาน 1,585 1,553 97.98 รวมทั้งจังหวัด 34,280 32,399 94.51

6 0103 เด็กแรกเกิดอายุ 2 วันขึ้นไปได้รับการเจาะเลือด
0103 เด็กแรกเกิดอายุ 2 วันขึ้นไปได้รับการเจาะเลือด เพื่อตรวจ TSH และมีค่าผิดปกติไม่เกิน ร้อยละ 20 อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 20.00% 2,802 486 17.34 เขาย้อย 97 7 7.22 หนองหญ้าปล้อง 85 14 16.47 ชะอำ 250 74 29.60 ท่ายาง 320 69 21.56 บ้านลาด 49 14.29 บ้านแหลม 106 30 28.30 แก่งกระจาน 103 18 17.48 รวมทั้งจังหวัด 3,812 705 18.49 ระดับประเทศปีที่ผ่านมา 3,593,722 664,880 18.50

7 0104 ร้อยละ 75 ของผู้ที่มีอายุ 10-24 ปี เป็นสมาชิก To Be Number One
0104 ร้อยละ 75 ของผู้ที่มีอายุ ปี เป็นสมาชิก To Be Number One อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 75.00% 26,933 26,260 97.50 เขาย้อย 7,768 7,210 92.82 หนองหญ้าปล้อง 3,526 2,862 81.17 ชะอำ 15,764 14,298 90.70 ท่ายาง 18,120 15,483 85.45 บ้านลาด 9,965 8,550 85.80 บ้านแหลม 12,189 10,690 87.70 แก่งกระจาน 6,665 6,436 96.56 รวมทั้งจังหวัด 100,930 91,789 90.94

8 0105 ร้อยละ 90 ของอำเภอที่มีชมรม To Be Number One
และดำเนินงานเพื่อนใจวัยรุ่น ตามเกณฑ์ที่กำหนด อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 90.00% 1 100.00 เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 8

9 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 1
ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 1 0101 ร้อยละ 100 ของผู้สูงอายุที่ได้รับบริการ ใส่ฟันเทียมตามเป้าหมายที่กำหนด

10 0301 ร้อยละ 80 ของสถานบริการสุขภาพคู่สัญญา
มีการพัฒนาระบบบริการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตามเกณฑ์ที่กำหนด โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 80.00% 1 100.00 เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 8

11 ผลการดำเนินงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
CUP ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน PCU ภาพรวม เป้า ผลงาน ร้อยละ พระจอมเกล้าฯ 285 227 79.65 376 318 84.57 1,440 1,414 98.19 93.24 เขาย้อย 50 48 96.00 30 22 73.33 381 359 94.23 93.06 หนองหญ้าปล้อง 120 101 84.17 25 83.33 302 289 95.70 91.81 ชะอำ 27 90.00 1,300 1,217 93.62 93.46 ท่ายาง 193 144 74.61 91 70 76.92 754 613 81.30 79.67 บ้านลาด 29 96.67 300 282 94.00 94.44 บ้านแหลม 39 78.00 42 84.00 269 89.67 87.50 แก่งกระจาน 79 59 74.68 62 47 75.81 273 91.00 85.94 รวมทั้งจังหวัด 837 674 80.53 699 580 82.98 5,077 4,716 92.89 90.28

12 0401 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ เกณฑ์ไม่เกิน 6.3 ต่อประชากรแสนคน
0401 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ เกณฑ์ไม่เกิน 6.3 ต่อประชากรแสนคน อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 6.3 118,765 4 3.37 เขาย้อย 37,390 1 2.67 หนองหญ้าปล้อง 14,511 - ชะอำ 69,275 2 2.89 ท่ายาง 83,315 2.40 บ้านลาด 50,125 2.00 บ้านแหลม 55,128 3.63 แก่งกระจาน 28,172 14.20 รวมทั้งจังหวัด 456,681 16 3.50

13 0402 การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นมากกว่า ร้อยละ 1 ของค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง ( = 0.82) เกณฑ์ = ร้อยละ ของ ปชก.ที่คาดว่าจะป่วย โรงพยาบาล ปชก. เป้าหมาย ผลงาน อัตรา ทะเบียนราษฎร์ คาดว่าจะป่วย (คน) พระจอมเกล้าฯ 179,746 8,556 156 241 2.82 เขาย้อย 35,294 1,680 31 1 0.06 หนองหญ้าปล้อง 14,542 692 13 8 1.16 ชะอำ 69,079 3,288 60 27 0.82 ท่ายาง 74,308 3,537 64 22 0.62 บ้านลาด 24,731 1,177 21 2.29 บ้านแหลม 32,980 1,570 29 9 0.57 แก่งกระจาน 27,642 1,316 24 30 2.28 รวมทั้งจังหวัด 458,322 21,816 397 365 1.67

14 0403 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลชุมชนที่มี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลชุมชนที่มี สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการขั้นพื้นฐาน โรงพยาบาลชุมชน เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เขาย้อย 1 หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 80.00% 7 100.00

15 0404_1 รพศ./รพท. ผ่านเกณฑ์คะแนน รพ.พอเพียง
0404_1 รพศ./รพท. ผ่านเกณฑ์คะแนน รพ.พอเพียง ร้อยละ 80 อย่างน้อย กลุ่มสาธารณสุขละ 1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 80.00% 20 16 80.00 รวมทั้งจังหวัด 1 100.00

16 0404_2 รพช. ผ่านเกณฑ์คะแนน รพ.พอเพียง
0404_2 รพช. ผ่านเกณฑ์คะแนน รพ.พอเพียง ร้อยละ 80 อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เขาย้อย 80.00% 20 17 85.00 หนองหญ้าปล้อง 16 80.00 ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด 100.00 บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 7

17 0405 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ รพศ./รพท. และ รพช.
ที่ดำเนินงานจิตอาสา ตามแนวทางการส่งเสริมงานจิตอาสา ในระบบบริการสุขภาพ หรือตามโครงการดำเนินงาน จิตอาสาในโรงพยาบาลอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 80.00% 1 100.00 เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 8

18 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 4
ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 4 0402 การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้น มากกว่าร้อยละ 1 ของค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง ( )

19 0501 ร้อยละ 80 ของชมรมสร้างสุขภาพ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมัธยมศึกษาใน อำเภอเมือง และหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัดในอำเภอเมืองดำเนินการวัดรอบเอว ปีละ 2 ครั้ง

20 0501_1 ร้อยละ 80 ของชมรมสร้างสุขภาพ
0501_1 ร้อยละ 80 ของชมรมสร้างสุขภาพ ดำเนินกิจกรรมวัดรอบเอว ปีละ 2 ครั้ง อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 80.00% 200 100.00 เขาย้อย 54 หนองหญ้าปล้อง 31 ชะอำ 88 84 95.45 ท่ายาง 125 บ้านลาด 115 บ้านแหลม 93 แก่งกระจาน 64 รวมทั้งจังหวัด 770 766 99.48

21 0501_2 ร้อยละ 80 โรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพระดับ
0501_2 ร้อยละ 80 โรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพระดับ มัธยมศึกษาในอำเภอเมือง ดำเนินกิจกรรม วัดรอบเอว ปีละ 2 ครั้ง อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมืองเพชรบุรี 80.00% 7 100.00

22 0501_3 ร้อยละ 80 หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค
0501_3 ร้อยละ 80 หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัดในอำเภอเมือง ดำเนินกิจกรรม วัดรอบเอว ปีละ 2 ครั้ง อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมืองเพชรบุรี 80.00% 11 100.00

23 0502 ร้อยละ 60 ของหมู่บ้านผ่านการประเมินการจัดการ ด้านสุขภาพ
0502 ร้อยละ 60 ของหมู่บ้านผ่านการประเมินการจัดการ ด้านสุขภาพ อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 60.00% 160 146 91.25 เขาย้อย 36 100.00 หนองหญ้าปล้อง 31 26 83.87 ชะอำ 40 ท่ายาง 97 77 79.38 บ้านลาด 107 90 84.11 บ้านแหลม 54 53 98.15 แก่งกระจาน 52 50 96.15 รวมทั้งจังหวัด 577 518 89.77 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา 698 586 83.95 ระดับประเทศปีที่ผ่านมา 72,968 56,951 78.05

24 0503_1 ร้อยละ 76 ของเทศบาล ผ่านเกณฑ์ด้าน
0503_1 ร้อยละ 76 ของเทศบาล ผ่านเกณฑ์ด้าน กระบวนการเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 76.00% 3 100.00 เขาย้อย 1 ชะอำ 2 ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม รวมทั้งจังหวัด 11 ระดับเขตปีที่ผ่านมา 138 113 81.88

25 0503_2 ร้อยละ 5 ของ อบต. ผ่านเกณฑ์ด้าน กระบวนการเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ
0503_2 ร้อยละ 5 ของ อบต. ผ่านเกณฑ์ด้าน กระบวนการเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 5.00% 18 8 44.44 เขาย้อย 7 1 14.29 หนองหญ้าปล้อง 3 2 66.67 ชะอำ 5 40.00 ท่ายาง 11 27.27 บ้านลาด 14 35.71 บ้านแหลม 9 33.33 แก่งกระจาน 6 รวมทั้งจังหวัด 73 26 35.62 ระดับเขตปีที่ผ่านมา 552 189 34.24

26 0504 ร้อยละ 92 ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
0504 ร้อยละ 92 ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง สาธารณสุขที่ผ่านการรับรองตามกระบวนการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 1 100.00 เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 92.00% 8

27 0505 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองพัฒนาเป็น
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร กลุ่มสาธารณสุขละ 1 โรงเรียน อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 1 รอผลการตรวจประปา รอบ 2 เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 2 - อ.เมือง รร.เซนต์โยเซฟ อ.ท่ายาง โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์

28 0506 ร้อยละ 90 ของตำบลที่มีชมรมผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม
0506 ร้อยละ 90 ของตำบลที่มีชมรมผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม สุขภาพร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 90.00% 24 100.00 เขาย้อย 10 หนองหญ้าปล้อง 4 ชะอำ 9 ท่ายาง 12 บ้านลาด 18 บ้านแหลม แก่งกระจาน 6 รวมทั้งจังหวัด 93

29 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 5
ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 5 0505 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองพัฒนาเป็น โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร กลุ่มสาธารณสุขละ 1 โรงเรียน

30 0601 ร้อยละของห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลในจังหวัด
0601 ร้อยละของห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลในจังหวัด มีการพัฒนาคุณภาพยกระดับขึ้น 1 ขั้น หรือ รักษาระดับสูงสุด (ตามเกณฑ์ที่กำหนด) 0601_1 ร้อยละของห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลที่ดำเนินการ อยู่ขั้น 1 ผ่านมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (122 คะแนนขึ้นไป) เกณฑ์ ร้อยละ 50 โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) หนองหญ้าปล้อง 1 - แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 50.00% 2 50.00

31 0601_2 ร้อยละของห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลที่ดำเนินการ
0601_2 ร้อยละของห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลที่ดำเนินการ อยู่ขั้น 2 ผ่านมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (183 คะแนนขึ้นไป) เกณฑ์ ร้อยละ 30 โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 1 เขาย้อย ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม รวมทั้งจังหวัด 30.00% 6 100.00

32 0602 ร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลในจังหวัดที่งาน/ หน่วยงาน
0602 ร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลในจังหวัดที่งาน/ หน่วยงาน บริการของกลุ่มการพยาบาลอย่างน้อย ร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์ การประเมินคุณภาพบริการพยาบาลระดับ 3 ขึ้นไป โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 1 เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 50.00% 8 100.00

33 ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2551
0603 ร้อยละของการดำเนินงานการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เกณฑ์ < ได้ 1 คะแนน ได้ 2 คะแนน ได้ 3 คะแนน ได้ 4 คะแนน 25.00 ขึ้นไป ได้ 5 คะแนน (เกณฑ์ผ่านประเมิน ได้ 3 จาก 5 คะแนน) อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา คะแนนที่ได้ เมืองเพชรบุรี 25.00% 6,884 1,446 21.01 3 เขาย้อย 549 157 28.60 5 หนองหญ้าปล้อง 565 80 14.16 1 ชะอำ 969 369 38.08 ท่ายาง 1,244 94 7.56 บ้านลาด 628 174 27.71 บ้านแหลม 430 120 27.91 แก่งกระจาน 515 41 7.96 รวมทั้งจังหวัด 11,784 2,481 21.05 ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2551

34 ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2551
0603 ร้อยละของการดำเนินงานการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เกณฑ์ < ได้ 1 คะแนน ได้ 2 คะแนน ได้ 3 คะแนน ได้ 4 คะแนน 25.00 ขึ้นไป ได้ 5 คะแนน (เกณฑ์ผ่านประเมิน ได้ 3 จาก 5 คะแนน) อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา คะแนนที่ได้ เมืองเพชรบุรี 25.00% 6,884 1,604 23.30 4 เขาย้อย 549 178 32.42 5 หนองหญ้าปล้อง 565 88 15.58 1 ชะอำ 969 410 42.31 ท่ายาง 1,244 109 8.76 บ้านลาด 628 200 31.85 บ้านแหลม 430 136 31.63 แก่งกระจาน 515 45 8.74 รวมทั้งจังหวัด 11,784 2,770 23.51 ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2551

35 ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2551
0604 คุณภาพการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ผ่านเกณฑ์ 3 ใน 5 ข้อ (60%) จังหวัด คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ผลงาน เพชรบุรี 5 4.5 ผ่าน ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2551

36 ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2551
0605 การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ผ่านเกณฑ์ 3 ใน 5 ข้อ (60%) จังหวัด คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ผลงาน เพชรบุรี 5 ผ่าน ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2551

37 0701 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกต่อประชากรแสนคน
0701 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกต่อประชากรแสนคน ลดลงร้อยละ 20 ของค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ ) ตามปีปฏิทิน อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 78.30 118,765 98 82.52 เขาย้อย 37,390 8 21.40 หนองหญ้าปล้อง 14,511 2 13.78 ชะอำ 69,275 43 62.07 ท่ายาง 83,315 44 52.81 บ้านลาด 50,125 45 89.78 บ้านแหลม 55,128 22 39.91 แก่งกระจาน 28,172 3 10.65 รวมทั้งจังหวัด 456,681 265 58.03 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา 453,982 383 84.36

38 0702 อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก ไม่เกินร้อยละ 0.13
0702 อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก ไม่เกินร้อยละ 0.13 อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 0.13% 98 - เขาย้อย 8 หนองหญ้าปล้อง 2 ชะอำ 43 ท่ายาง 44 บ้านลาด 45 บ้านแหลม 22 แก่งกระจาน 3 รวมทั้งจังหวัด 265 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา 0.52

39 0703 อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรค
0703 อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรค (TB treatment Success Rate) มากกว่าร้อยละ 85 โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 85.00% 72 63 87.50 เขาย้อย 17 16 94.12 หนองหญ้าปล้อง 2 100.00 ชะอำ 18 94.44 ท่ายาง 21 19 90.48 บ้านลาด บ้านแหลม 8 แก่งกระจาน 4 รวมทั้งจังหวัด 144 131 90.97

40 0704 ร้อยละ 70 ของหน่วยงานสาธารณสุขที่ทีมเฝ้าระวัง
0704 ร้อยละ 70 ของหน่วยงานสาธารณสุขที่ทีมเฝ้าระวัง สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) มีการสอบสวนโรค ตามนโยบายและปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุขได้ตามที่กำหนด จังหวัด เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เพชรบุรี 70.00% 8 100.00

41 0705 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผู้ที่ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ
และผู้ป่วยโรคเอดส์ได้รับการรักษาด้วยยา ต้านไวรัสเอดส์ โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 70.00% 717 710 99.02 เขาย้อย 85 80 94.12 หนองหญ้าปล้อง 24 23 95.83 ชะอำ 145 136 93.79 ท่ายาง 158 155 98.10 บ้านลาด 55 100.00 บ้านแหลม 184 179 97.28 แก่งกระจาน 28 27 96.43 รวมทั้งจังหวัด 1,396 1,365 97.78

42 0706 ร้อยละ 98 ของหญิงคลอดที่ติดเชื้อ HIV ได้รับยา
ต้านไวรัสเอดส์ ขณะตั้งครรภ์ โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 98.00% 21 20 95.24 เขาย้อย - หนองหญ้าปล้อง 2 100.00 ชะอำ 4 3 75.00 ท่ายาง 8 บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 37 35 94.59 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา 52.60 ระดับประเทศปีที่ผ่านมา 94.89

43 0707 ร้อยละ 80 ของเด็กอายุ 18-24 เดือน ที่เกิดจากแม่ที่
ติดเชื้อ HIV ได้รับการตรวจเลือด หาการติดเชื้อ HIV โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 80.00% 44 39 88.64 เขาย้อย 2 100.00 หนองหญ้าปล้อง 1 ชะอำ 3 66.67 ท่ายาง 11 9 81.82 บ้านลาด - บ้านแหลม 4 แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 66 58 87.88 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา 89.47 ระดับประเทศปีที่ผ่านมา 80.71

44 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 7
ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 7 0706 ร้อยละ 98 ของหญิงคลอดที่ติดเชื้อ HIV ได้รับยา ต้านไวรัสเอดส์ ขณะตั้งครรภ์

45 0801_1 ร้อยละ 65 ของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป
0801_1 ร้อยละ 65 ของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตตามมาตรฐาน อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 65.00% 57,350 39,816 69.43 เขาย้อย 18,899 13,937 73.74 หนองหญ้าปล้อง 6,139 4,643 75.63 ชะอำ 31,856 23,553 73.94 ท่ายาง 39,596 27,591 69.68 บ้านลาด 25,348 19,839 78.27 บ้านแหลม 24,477 19,710 80.52 แก่งกระจาน 11,722 8,295 70.76 รวมทั้งจังหวัด 215,387 157,384 73.07 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา 169,817 113,635 66.92

46 0801_2 ร้อยละ 65 ของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป
0801_2 ร้อยละ 65 ของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเบาหวานตามมาตรฐาน อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 65.00% 57,350 38,926 67.87 เขาย้อย 18,899 13,937 73.74 หนองหญ้าปล้อง 6,139 4,597 74.88 ชะอำ 31,856 23,553 73.94 ท่ายาง 39,596 26,168 66.09 บ้านลาด 25,348 19,839 78.27 บ้านแหลม 24,477 19,710 80.52 แก่งกระจาน 11,722 8,295 70.76 รวมทั้งจังหวัด 215,387 155,025 71.98 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา 169,817 112,844 66.45

47 0802 ร้อยละ 70 ของการดำเนินงานป้องกันควบคุม
0802 ร้อยละ 70 ของการดำเนินงานป้องกันควบคุม โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 70.00% 25 21 84.00 เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา

48 0803 ร้อยละ 75 ของสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป ผ่านการ
0803 ร้อยละ 75 ของสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป ผ่านการ ประเมินทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่าง ถูกต้องจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 75.00% 31,878 26,404 82.83 เขาย้อย 10,257 9,188 89.58 หนองหญ้าปล้อง 3,098 2,611 84.28 ชะอำ 17,034 15,419 90.52 ท่ายาง 21,464 19,823 92.35 บ้านลาด 13,907 12,500 89.88 บ้านแหลม 13,022 11,858 91.06 แก่งกระจาน 5,837 5,615 96.20 รวมทั้งจังหวัด 116,497 103,418 88.77 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) 40.00% 113,256 76,676 67.70

49 0805 ร้อยละ 60 ของสตรีที่มีอายุ 35,40,45,50,55 และ
0805 ร้อยละ 60 ของสตรีที่มีอายุ 35,40,45,50,55 และ 60 ปี ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี Pap Smear อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 60.00% 5,205 3,409 65.49 เขาย้อย 1,603 915 57.08 หนองหญ้าปล้อง 570 373 65.44 ชะอำ 3,029 1,787 59.00 ท่ายาง 3,658 1,643 44.92 บ้านลาด 2,215 1,678 75.76 บ้านแหลม 2,159 1,442 66.79 แก่งกระจาน 1,064 617 57.99 รวมทั้งจังหวัด 19,503 11,864 60.83 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา 19,414 10,207 52.58

50 0806 ร้อยละ 100 ของสตรีที่มีอายุ 35,40,45,50,55 และ
60 ปี ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี Pap Smear และมีผลผิดปกติ (Epithelial Cell Abnominality) ได้รับการส่งต่อตามแนวทางที่กำหนด อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 100.00% 12 100.00 เขาย้อย - หนองหญ้าปล้อง ชะอำ 5 ท่ายาง 1 บ้านลาด บ้านแหลม 2 แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 20 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) 32

51 0901 ร้อยละ 70 ของร้านอาหารและแผงลอยจำหน่าย อาหารได้มาตรฐาน CFGT
อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 70.00% 417 319 76.50 เขาย้อย 35 29 82.86 หนองหญ้าปล้อง 28 25 89.29 ชะอำ 314 256 81.53 ท่ายาง 101 91 90.10 บ้านลาด 111 88 79.28 บ้านแหลม 100.00 แก่งกระจาน 64 55 85.94 รวมทั้งจังหวัด 1,158 951 82.12

52 0902 ร้อยละ 100 ของสถานที่ผลิตอาหาร 54 ประเภท
0902 ร้อยละ 100 ของสถานที่ผลิตอาหาร 54 ประเภท ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 100.00% 44 100.00 เขาย้อย 5 หนองหญ้าปล้อง 2 ชะอำ 21 ท่ายาง 13 บ้านลาด 9 บ้านแหลม 10 แก่งกระจาน 4 รวมทั้งจังหวัด 108

53 0903 ร้อยละ 85 ของร้านจำหน่ายอาหารสดที่ผ่านการ
รับรองอาหารปลอดภัยจากสารปนเปื้อน 6 ชนิด (ได้รับป้ายทอง) อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 85.00% 581 534 91.91 เขาย้อย 302 293 97.02 หนองหญ้าปล้อง 25 23 92.00 ชะอำ 310 295 95.16 ท่ายาง 177 100.00 บ้านลาด 76 บ้านแหลม 118 แก่งกระจาน 61 รวมทั้งจังหวัด 1,650 1,577 95.58

54 0904 ร้อยละ 100 ของมารดาที่เสียชีวิตตามเกณฑ์
0904 ร้อยละ 100 ของมารดาที่เสียชีวิตตามเกณฑ์ ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และดำเนินการแก้ไขสาเหตุ โดย MCH Board ของจังหวัด อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 100.00% 1 100.00 เขาย้อย - หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด ระดับประเทศปีที่ผ่านมา 117

55 0905 ร้อยละ 100 ของทารกที่เสียชีวิตตามเกณฑ์
0905 ร้อยละ 100 ของทารกที่เสียชีวิตตามเกณฑ์ ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และดำเนินการแก้ไขสาเหตุ โดย MCH Board ของจังหวัด อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 100.00% 13 100.00 เขาย้อย - หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด ระดับประเทศปีที่ผ่านมา 3,707 3,687 99.46

56 รอรับการประเมินจากศูนย์ฯ
0906 โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวผ่านเกณฑ์ ระดับทอง จังหวัดละ 2 แห่ง โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 1 รอรับการประเมินจากศูนย์ฯ เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 2

57 0907 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนและท้องถิ่น
ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนและท้องถิ่น มีคุณภาพได้มาตรฐาน จำแนกเป็น 0907_1 ยาสมุนไพร ร้อยละ 95 อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง - เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม 95.00% 3 2 66.67 แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด

58 0907_2 อาหาร ร้อยละ 80 ผลการตรวจ งวดที่ 2 อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y)
0907_2 อาหาร ร้อยละ 80 ผลการตรวจ งวดที่ 2 อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 80.00% 13 100.00 เขาย้อย 4 หนองหญ้าปล้อง 7 ชะอำ 3 75.00 ท่ายาง 11 บ้านลาด 5 บ้านแหลม 6 85.71 แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 54 52 96.30

59 0907_3 เครื่องสำอาง ร้อยละ 85 อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X)
0907_3 เครื่องสำอาง ร้อยละ 85 อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 85.00% 1 100.00 เขาย้อย 2 หนองหญ้าปล้อง - ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 6

60 0907_4 วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน ร้อยละ 80
0907_4 วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน ร้อยละ 80 อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 80.00% 1 100.00 เขาย้อย - หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด

61 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 9
ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 9 0906 โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวผ่านเกณฑ์ ระดับทอง จังหวัดละ 2 แห่ง 0907_1 ร้อยละของยาสมุนไพร มีคุณภาพได้มาตรฐาน ร้อยละ 95

62 1001 ประชาชนที่มีหลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการ
1001 ประชาชนที่มีหลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการ รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพด้านการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกใน สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ร้อยละ 15 อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 15.00% 347,439 26,059 7.50 เขาย้อย 79,991 10,350 12.94 หนองหญ้าปล้อง 53,742 2,114 3.93 ชะอำ 137,412 10,696 7.78 ท่ายาง 153,445 15,000 9.78 บ้านลาด 109,331 15,247 13.95 บ้านแหลม 80,521 6,447 8.01 แก่งกระจาน 79,510 2,998 3.77 รวมทั้งจังหวัด 1,041,391 88,911 8.54

63 1002_1 มูลค่าการใช้ยาจากสมุนไพรไทยใน รพศ./รพท. ร้อยละ 3
1002_1 มูลค่าการใช้ยาจากสมุนไพรไทยใน รพศ./รพท. ร้อยละ 3 โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 3.00% 78,412,917 104,664 0.13

64 1002_2 มูลค่าการใช้ยาจากสมุนไพรไทยใน รพช./สอ. ร้อยละ 5
1002_2 มูลค่าการใช้ยาจากสมุนไพรไทยใน รพช./สอ. ร้อยละ 5 โรงพยาบาล/สอ. เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 5.00% 5,451,517 111,294 2.04 เขาย้อย 3,962,202 204,051 5.15 หนองหญ้าปล้อง 3,060,047 39,770 1.30 ชะอำ 8,755,599 216,686 2.47 ท่ายาง 11,117,844 436,676 3.93 บ้านลาด 8,927,489 382,643 4.29 บ้านแหลม 4,075,905 68,595 1.68 แก่งกระจาน 4,008,623 40,969 1.02 รวมทั้งจังหวัด 49,359,226 1,500,684 3.04

65 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 10
ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 10 ประชาชนที่มีหลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการ รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพด้านการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกใน สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ร้อยละ 15 มูลค่าการใช้ยาจากสมุนไพรไทยใน รพศ./รพท. ร้อยละ 3 มูลค่าการใช้ยาจากสมุนไพรไทยใน รพช./สอ. ร้อยละ 5

66 1101 ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยยาเสพติดในระบบสมัครใจ
ที่ได้รับการจำหน่ายแบบครบเกณฑ์กำหนด อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 75.00% 46 44 95.65 เขาย้อย 7 100.00 หนองหญ้าปล้อง 1 ชะอำ 2 ท่ายาง 35 บ้านลาด 12 บ้านแหลม แก่งกระจาน - รวมทั้งจังหวัด 104 102 98.08

67 1102 ร้อยละ 50 ของจังหวัดมีกระบวนการบังคับใช้
1102 ร้อยละ 50 ของจังหวัดมีกระบวนการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเกณฑ์มาตรฐาน หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) จังหวัดเพชรบุรี 60.00% 20 15 75.00

68 1103 การกระจายวัตถุออกฤทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
ว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ร้อยละ 90 จังหวัด เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เพชรบุรี 90.00% 461 100.00

69 1202 ร้อยละมูลค่าการจัดซื้อยาร่วมระดับจังหวัดไม่น้อยกว่า
1202 ร้อยละมูลค่าการจัดซื้อยาร่วมระดับจังหวัดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของมูลค่าการจัดซื้อยาทั้งจังหวัด โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 20.00% 78,412,917 20,375,834 25.99 เขาย้อย 3,682,908 1,083,684 29.42 หนองหญ้าปล้อง 1,445,034 353,202 24.44 ชะอำ 7,709,508 2,417,825 31.36 ท่ายาง 9,100,281 2,808,036 30.86 บ้านลาด 7,589,218 2,255,600 29.72 บ้านแหลม 4,075,905 1,319,999 32.39 แก่งกระจาน 3,177,501 839,025 26.41 รวมทั้งจังหวัด 115,193,272 31,453,205 27.30

70 1203 ร้อยละของมูลค่าการจัดซื้อยาจาก องค์การเภสัชกรรมของ รพศ. รพท.
1203 ร้อยละของมูลค่าการจัดซื้อยาจาก องค์การเภสัชกรรมของ รพศ. รพท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 8.00% 78,412,917 5,584,277 7.12

71 1204 ร้อยละของมูลค่าการจัดซื้อยาจาก องค์การเภสัชกรรมของ รพช.
1204 ร้อยละของมูลค่าการจัดซื้อยาจาก องค์การเภสัชกรรมของ รพช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เขาย้อย 35.00% 3,682,908 857,568 23.29 หนองหญ้าปล้อง 1,445,034 241,881 16.74 ชะอำ 7,709,508 2,717,744 35.25 ท่ายาง 9,100,281 2,176,120 23.91 บ้านลาด 7,589,218 2,716,568 35.80 บ้านแหลม 4,075,905 1,575,107 38.64 แก่งกระจาน 3,177,501 1,132,581 35.64 รวมทั้งจังหวัด 36,780,355 11,417,569 31.04

72 1205 ร้อยละ 100 ของหน่วยรับตรวจ (สสจ., รพศ./รพท.,
รพช.) ได้รับการตรวจสอบภายในปีละ 1 ครั้ง หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) สสจ. 100.00% 1 - รพ.พระจอมเกล้าฯ รพ.เขาย้อย 100.00 รพ.หนองหญ้าปล้อง รพ.ชะอำ รพ.ท่ายาง รพ.บ้านลาด รพ.บ้านแหลม รพ.แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 9 7 77.78

73 ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2551
1205 ร้อยละ 100 ของหน่วยรับตรวจ (สสจ., รพศ./รพท., รพช.) ได้รับการตรวจสอบภายในปีละ 1 ครั้ง หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) สสจ. 100.00% 1 100.00 รพ.พระจอมเกล้าฯ รพ.เขาย้อย รพ.หนองหญ้าปล้อง รพ.ชะอำ รพ.ท่ายาง รพ.บ้านลาด รพ.บ้านแหลม รพ.แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 9 ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2551

74 1206_1 ร้อยละ 100 ของหน่วยงานที่มีการเบิกจ่าย
1206_1 ร้อยละ 100 ของหน่วยงานที่มีการเบิกจ่าย งบประมาณทันตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) สสจ. 100.00% 1 - รพท. รวมทั้งจังหวัด 2

75 1206_2 ร้อยละของงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย
1206_2 ร้อยละของงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย ไตรมาส 1=22.5%, ไตรมาส 2 = 46%, ไตรมาส 3 = 70%, ไตรมาส 4 = 94% จังหวัด เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) สสจ. 70.00% 22,940,342 15,382,508 67.05 รพท. 27,986,784 11,210,715 40.06 รวมทั้งจังหวัด 50,927,126 26,593,223 52.22

76 ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2551
1206_2 ร้อยละของงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย ไตรมาส 1=22.5%, ไตรมาส 2 = 46%, ไตรมาส 3 = 70%, ไตรมาส 4 = 94% จังหวัด เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) สสจ. 70.00% 22,940,342 17,189,331 74.93 รพท. 28,352,842 12,658,732 44.65 รวมทั้งจังหวัด 51,293,184 29,848,063 58.19 ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2551

77 1207 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของอำเภอทั้งหมด มีการจัดตั้ง
ชมรมจริยธรรมหรือเรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ที่เกี่ยวข้องกับด้านคุณธรรมและจริยธรรม หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) สสจ. 1 100.00 เมือง เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 50.00% 9 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา 8 4 50.00 ระดับประเทศปีที่ผ่านมา 877 685 78.11

78 1208 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม, ด้านธรรมาภิบาล หรือด้านการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการระหว่างหน่วยงาน/ชมรม จริยธรรมในระดับจังหวัดอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) สสจ. 1 100.00 เมือง เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 9 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา 8 4 50.00 ระดับประเทศปีที่ผ่านมา 877 1,113

79 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 12
ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 12 1201 การจัดซื้อยาร่วมระดับเขต 1203 ร้อยละของมูลค่าการจัดซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรม ของ รพศ. รพท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 1204 ร้อยละของมูลค่าการจัดซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรม ของ รพช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35

80 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 12 (ต่อ)
ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 12 (ต่อ) ร้อยละ 100 ของหน่วยงานที่มีการเบิกจ่าย งบประมาณทันตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละของงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย ไตรมาส 1=22.5%, ไตรมาส 2 = 46%, ไตรมาส 3 = 70%, ไตรมาส 4 = 94%


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงาน รอบที่ 2 ปี 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google