งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่เวช สถิติจากทุกโรงพยาบาล 2. วิธีการพัฒนา เน้นการลงมือปฏิบัติการตรวจสอบ จากแฟ้มผู้ป่วยในจริง โดยเน้น รพ. ชะอำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่เวช สถิติจากทุกโรงพยาบาล 2. วิธีการพัฒนา เน้นการลงมือปฏิบัติการตรวจสอบ จากแฟ้มผู้ป่วยในจริง โดยเน้น รพ. ชะอำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่เวช สถิติจากทุกโรงพยาบาล 2. วิธีการพัฒนา เน้นการลงมือปฏิบัติการตรวจสอบ จากแฟ้มผู้ป่วยในจริง โดยเน้น รพ. ชะอำ 3. วิทยากรพญ. ขวัญใจ......................

3

4 1. เน้น ปี 2555 ( เตรียมปี ย้อนหลังไว้ด้วย ) 2. CUP มีแผนการจัดหาฯ ที่ ผ่านการอนุมัติ ถูกต้องตรงกับเขต / จังหวัด 3. CUP ต้องคุมยอดจัดสรรเงิน ของทั้งเครือข่าย ( รพ.+ รพสต.) 4. หากมีการเปลี่ยนแปลง ขอดู หลักฐานการ อนุมัติเปลี่ยนแปลง

5 5. หากมีเงินเหลือจ่าย ขอดู หลักฐานการอนุมัติ ใช้เงินเหลือจ่าย 6. รายงานการประชุมระดับต่างๆ ที่ อนุมัติแผน ว่ามีหรือไม่ เช่น รายงานการ ประชุม คปสอ. อปสจ. เป็นต้น 7. การจัดซื้อจัดหาเป็นตามแผนฯ ที่ผ่านการอนุมัติ หรือไม่

6 8. การก่อหนี้ผูกพันในแต่ละปี 9. การบันทึกข้อมูลในโปรแกรมงบ ค่าเสื่อมถูกต้อง ตรงกับแผน และผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ( จนท. อาจ ให้ print ข้อมูลจาก web ออกมาตรวจสอบกับ เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง และ การเบิกจ่ายเงิน )

7 1. รพ. โอนให้หน่วยบริการอย่างไร ( มีมติ / หรือแนวทางอะไรรองรับ หรือไม่ ) 2. รายงานการประชุมประกอบการ โอนเงิน

8 1. รพ. ใช้จ่ายเงินอย่างไร 2. มติที่ประชุมประกอบการจัดทำ แผนงาน / โครงการ

9


ดาวน์โหลด ppt 1. กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่เวช สถิติจากทุกโรงพยาบาล 2. วิธีการพัฒนา เน้นการลงมือปฏิบัติการตรวจสอบ จากแฟ้มผู้ป่วยในจริง โดยเน้น รพ. ชะอำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google