งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ ๓ เรื่อง โรคไม่ติดต่อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ ๓ เรื่อง โรคไม่ติดต่อ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ ๓ เรื่อง โรคไม่ติดต่อ
ประชุมกลุ่มย่อยสรุปผลการติดตามและประเมินผลกระบวนการทำงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มที่ ๓ เรื่อง โรคไม่ติดต่อ

2 สถานการณ์การที่ลงไปประเมินผล
กระบวนการดำเนินงาน : จุดเด่น วิเคราะห์สภาพปัญหาโดยคณะกรรมการที่ประกอบด้วยตัวแทนจาก ทุกภาคส่วน มีการวางแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด โดยการบูรณาการทุกภาคส่วน มีการถ่ายทอดแผนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติชัดเจน มีการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ระดับตำบลมากขึ้น

3 สถานการณ์การที่ลงไปประเมินผล
กระบวนการดำเนินงาน : จุดด้อย ไม่ได้นำข้อมูลด้านอื่น เช่น ข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยง การข้อมูลในการนำมาวิเคราะห์สภาพปัญหา ไม่ใช้ Evidence based การจัดลำดับความสำคัญ การจัดทำแผนปฏิบัติการไม่ใช้แนวคิดของแผนยุทธศาสตร์ เน้นนโยบายส่วนกลางเป็นหลัก การถ่ายทอดแผนสู่อำเภอเป็นลักษณะ Top down เป็นส่วนใหญ่ การดำเนินงานแก้ไขปัญหาไม่ต่อเนื่อง

4 สถานการณ์การที่ลงไปประเมินผล
การบูรณาการ มีการบูรณาการ - กิจกรรมในระดับอำเภอ/ตำบลชัดเจน ขาดการบูรณาการ - กิจกรรมในระดับจังหวัด - เป้าหมาย และงบประมาณ

5 สถานการณ์การที่ลงไปประเมินผล
ผลลัพธ์การดำเนินงาน ผลลัพธ์ไม่ชัดเจนในทุกระดับ เน้นการประเมินกระบวนการของกิจกรรมมากกว่า ยังไม่มีการประเมินมาตรการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา การสรุปบทเรียนจากการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุงยังมีน้อย

6 ข้อเสนอแนะ จัดทำคลังข้อมูลที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์ปัญหาให้เป็นปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงได้ พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับศูนย์วิชาการเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพ เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์โรค NCD ควรมีกลุ่มงานที่รับผิดชอบติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

7 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
สนย. ควรเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาศักยภาพของจังหวัดในการจัดทำแผนบูรณาการเชิงรุก กรมวิชาการที่เกี่ยวข้องควรมีการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ และเป้าหมายการดำเนินงานให้ชัดเจน ศูนย์วิชาการเขตและหน่วยงานส่วนกลาง ควรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนบูรณาการของจังหวัด

8 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (ต่อ)
ระดับอำเภอควรพัฒนาบทบาท สสอ.ในการแปลงนโยบาย และยุทธศาสตร์ของจังหวัดสู่การปฏิบัติ พัฒนาศักยภาพทีมติดตามประเมินผลระดับเขตอย่างต่อเนื่องทุกปี ควรมีการนำข้อสรุปการนำเสนอจากการประชุม P&P มาใช้ประโยชน์ในปีถัดไป ควรกำหนดตารางเวลาที่แน่นอนในการประเมิน เพื่อทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

9 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ ๓ เรื่อง โรคไม่ติดต่อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google