งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผน การวางแผน เป็นกระบวนการตัดสินหรือกำหนดกิจกรรมและการดำเนิน การเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผน การวางแผน เป็นกระบวนการตัดสินหรือกำหนดกิจกรรมและการดำเนิน การเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางแผน การวางแผน เป็นกระบวนการตัดสินหรือกำหนดกิจกรรมและการดำเนิน การเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2 การวางแผนสุขศึกษา การวางแผนสุขศึกษา เป็นกระบวนการนำไปสู่การตัดสินกำหนดกิจกรรมและการดำเนิน การเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพดี

3 การกำหนดปัญหาสาธารณสุข Epidemiology Data ( 5 Ds)
Death Disease Disability Discomfort Dissatisfy

4 การกำหนดปัญหาสาธารณสุข
ขนาดของปัญหา ความรุนแรงของปัญหา ความยากง่ายในการแก้ปัญหา ความตระหนัก  ร่วมมือของประชาชน สอดคล้องนโยบาย

5 การวิเคราะห์สาเหตุปัญหาสาธารณสุข ปัจจัยไม่ใช่พฤติกรรม
สาเหตุจาก พฤติกรรมเสี่ยง

6

7 พฤติกรรมเสี่ยง ปัญหาสุขภาพ ฯลฯ
- โรคถุงลมโป่งพอง - โรคมะเร็งตับ - โรคปวดกล้ามเนื้อ ปัญหาสุขภาพจิต อ้วน ฯลฯ - สูบบุหรี่ - ดื่มสุรา - การทำงานนั่งกับที่นานๆ - เครียด รับประทานอาหารไขมันสูง ฯลฯ

8 พฤติกรรมเสี่ยง ปัจจัยนำ ความรู้ ทัศนคติ ค่านิยม ฯลฯ
ความรู้ ทัศนคติ ค่านิยม ฯลฯ พฤติกรรมเสี่ยง ความสะดวก เวลา ทรัพย์สิน การเข้าถึงบริการ ฯลฯ ปัจจัยเอื้อ พ่อ แม่ ครู ผู้ปกครอง ผู้บังคับบัญชา ปัจจัยเสริม

9 กระบวนการวางแผนสุขศึกษา
ปัญหาสาธารณสุข พฤติกรรมเสี่ยง กลวิธีปรับพฤติกรรม กิจกรรม การประเมินผล

10 ตัวอย่างแผนสุขศึกษา9y;
กิจกรรม / โครงการ/ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ เกณฑ์ ชี้วัด สถานที่ ผู้รับผิด ชอบ

11 การวางแผนสุขศึกษา พฤติกรรมที่ต้องการ (Outcome) กลวิธี กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย บรรยาย สาธิต / ฝึกปฏิบัติ ให้การปรึกษา ฯลฯ เด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ประยุกต์ทฤษฎี พฤติ กรรม การเรียนรู้ ฯลฯ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ - รับประทานอาหารเหมาะสม ฯลฯ

12 การเขียนโครงการ ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย สถานที่

13 การเขียนโครงการ การดำเนินงาน 6.1 ขั้นเตรียมการ 6.2 ขั้นดำเนินการ
6.2 ขั้นดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ

14 การเขียนโครงการ 8. งบประมาณ 8.1 แหล่งทุน 8.2 ค่าใช้จ่าย
8.2 ค่าใช้จ่าย - ค่าตอบแทน , - เบี้ยเลี้ยง - ค่าจ้าง ค่าวัสดุ, - ครุภัณฑ์ ฯลฯ

15 การเขียนโครงการ 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11. การประเมินผล


ดาวน์โหลด ppt การวางแผน การวางแผน เป็นกระบวนการตัดสินหรือกำหนดกิจกรรมและการดำเนิน การเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google