งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

IC เพื่อการประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "IC เพื่อการประชาสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 IC เพื่อการประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2 เนื้อหาการอบรม IT เพื่อการประชาสัมพันธ์
ความหมาย หลักการ แนวคิด และองค์ประกอบ การใช้ประโยชน์ ปัญหาและความเสี่ยง การวางแผนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานประชาสัมพันธ์ Public Relation 2.0 New Media Social Media การฝึกปฏิบัติ Social Networking

3 IT เพื่อการประชาสัมพันธ์
ความหมาย การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาเป็นเครื่องมือในการจัดการการสื่อสารระหว่างองค์กรกับสาธารณะเพื่อให้สถาบันและกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความสนับสนุนร่วมมือซึ่งกันและกัน

4 หลักการ IT เพื่อการประชาสัมพันธ์
ไอทีเป็นช่องทาง (Channel) ที่จะนำเอาข้อมูลข่าวสาร (Massage) จากผู้ส่ง (Sender) ไปยังผู้รับสาร (Receiver) ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงและตัวอักษร แบบที่เป็นทางเดียวและแบบสองทาง

5 แนวคิด SMCR

6 One way communication http://www.prachyanun.com

7 Two way communication http://www.prachyanun.com

8 แนวคิดหลักของการประชาสัมพันธ์

9 องค์ประกอบ IT เพื่อการประชาสัมพันธ์
Information Technology Computer Technology Communication Technology Telecommunication Information and Communication Technology (ICT)

10 Electronic Media สื่อภาพ สื่อเสียง สื่ออิเล็กทรอนิกส์
โทรทัศน์, วีดิทัศน์, กล้องถ่ายภาพ , เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ฯลฯ สื่อเสียง วิทยุ, เครื่องเสียง, เครื่องบันทึกเสียง , Studio, เครื่องอัดเสียง ฯลฯ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ iPod , iPad, Podcast, Webcast, Digital Camera , Video Conference, Video on Demand ฯลฯ

11 วิทยุ

12 โทรทัศน์ Liquid Crystal Display technology (LCD)
Organic Light Emitting Diode (OLED)

13 Cable TV /Master antenna television / CATV

14 วีดิทัศน์ Beta Max VHS VTR

15 Studio

16 Sound Studio

17 Recording Studio

18 ดาวเทียม THAICOM THAIPAT

19 Visualizer

20 News Station

21 Newspaper

22 PRD e-Journal

23 PRD – Video on Demand http://www.prachyanun.com

24 กรมประชาสัมพันธ์

25 สถาบันการประชาสัมพันธ์

26 ICT กับสื่อทุกประเภท http://www.prachyanun.com

27 คำถาม ????

28 ขอบคุณครับ Thank You ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ดาวน์โหลด ppt IC เพื่อการประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google