งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตารางการจัดสรรงบกองทุน พัฒนาคุณภาพ สปสช. เขตพื้นที่ ( ราชบุรี ) ปีงบประมาณ 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตารางการจัดสรรงบกองทุน พัฒนาคุณภาพ สปสช. เขตพื้นที่ ( ราชบุรี ) ปีงบประมาณ 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตารางการจัดสรรงบกองทุน พัฒนาคุณภาพ สปสช. เขตพื้นที่ ( ราชบุรี ) ปีงบประมาณ 2551

2 HCO DE หน่วยบริการจังห วัด งบประมา ณ หน่วย บริการ รับส่งต่อ หน่วย ประจำ / ปฐมภูมิ งบประมา ณรวม ยอดการ จัดสรร 1073 6 พระจอมเกล้า, รพท. เพช รบุรี 1,439,8211,029, 971 2,469,7 92 1130 8 เขาย้อย, รพช. เพช รบุรี 262,809195,13 3 457,94 2 1130 9 หนองปล้อง, รพช เพช รบุรี 147,62092,608240,22 8 1131 0 ชะอำ, รพช. เพช รบุรี 556,424437,67 0 994,09 4 1131 1 ท่ายาง, รพชเพช รบุรี 648,439533,89 2 1,182,3 31 1131 2 บ้านลาด, รพช. เพช รบุรี 226,569164,36 1 390,81 8 1131 3 บ้านแหลม, รพช. เพช รบุรี 286,569197,29 6 483,86 5 1131 4 แก่งกระจาน, รพช. เพช รบุรี 237,247197,49 3 434,74 0 1147 5 ค่ายรามราช นิเวศน์, รพ. เพช รบุรี 16,94220,19737,139

3 แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ กองทุนพัฒนาคุณภาพ ปีงบประมาณ 2551 ส่วนที่ 1 เป็นงบประมาณของโรงพยาบาลตาม ตัวชี้วัดหน่วยบริการรับ – ส่งต่อ หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน – การพัฒนาบุคลากร ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรม / ประชุมภายนอกจัดประชุมที่เกี่ยวกับ การพัฒนาต่าง ๆ การศึกษาดูงาน – พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหอบหืด หรือโรคต่างๆ ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของ โรงพยาบาล – กิจกรรมอื่นๆ ตามมติคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาล

4 แนวทางการบริหารจัดการ งบประมาณกองทุนพัฒนาคุณภาพ ปีงบประมาณ 2551 ส่วนที่ 2 เป็นงบประมาณส่วนของหน่วยบริการปฐม ภูมิในเครือข่าย ( หาก รพ. มีการจักหน่วยปฐมภูมิ หรือ PCU จะมีงบประมาณในส่วนนี้ด้วย ) หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน - โรงพยาบาลแม่ข่ายจัดประชุมเพื่อพัฒนา ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการปฐมภูมิ อย่างน้อย ได้แก่ การอบรม IC และ CPR - พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ระดับ เครือข่าย ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหอบหืด ทั้งนี้เพื่อให้ผลลัพธ์ตัวชี้วัดด้าน คุณภาพที่ดีขึ้นทั้งเครือข่าย - กิจกรรมอื่นๆตามมติคณะกรรมการ CUP


ดาวน์โหลด ppt ตารางการจัดสรรงบกองทุน พัฒนาคุณภาพ สปสช. เขตพื้นที่ ( ราชบุรี ) ปีงบประมาณ 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google